Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman Mega Knight

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Goblin Hut Barbarian Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner
Giant Snowball Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Miner Princess
Zap Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Princess
Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
The Log Spear Goblins Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Earthquake Spear Goblins Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army
Arrows Spear Goblins Bats Goblin Hut Skeleton Army Princess
Royal Delivery Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Skeleton Army Miner Princess
Fireball Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Poison Spear Goblins Bats Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Skeleton Army Princess
Lightning Goblin Hut Wizard Barbarian Hut
Rocket Goblin Hut Wizard Barbarian Hut

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner Princess Goblin Hut Wizard Barbarian Hut

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Spear Goblins Bats Skeleton Army Miner

Sự hiệp lực   3 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Miner Princess
Bats + Miner
Goblin Hut + Miner Barbarian Hut
Wizard +
+ Princess Miner Goblin Hut
+ Miner Princess
+ Spear Goblins Bats Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army
+ Spear Goblins Barbarian Hut Skeleton Army

Khắc tinh   49 75

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Princess
Spear Goblins Princess Goblin Hut Wizard Bats Skeleton Army Barbarian Hut
Skeleton Army Princess Wizard
Miner Princess
Wizard Bats Goblin Hut Barbarian Hut Miner Skeleton Army
Barbarian Hut Wizard
Princess Wizard Barbarian Hut Skeleton Army
Princess Wizard
Wizard Princess Skeleton Army
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Wizard Bats
Skeleton Army Wizard
Wizard Skeleton Army
Wizard Spear Goblins Bats Princess
Skeleton Army Spear Goblins Miner Princess Wizard
Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Miner Barbarian Hut Bats Spear Goblins
Spear Goblins Princess Miner Skeleton Army Bats
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Princess Wizard Bats
Skeleton Army Barbarian Hut Wizard
Princess Miner Wizard
Spear Goblins Princess Wizard Bats
Princess
Skeleton Army Princess Wizard
Bats Skeleton Army
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Barbarian Hut Princess Miner Goblin Hut
Skeleton Army Miner Princess Barbarian Hut Goblin Hut Spear Goblins Bats
Wizard Princess Miner
Wizard Goblin Hut Princess Skeleton Army
Miner
Goblin Hut Princess
Skeleton Army Wizard Princess
Goblin Hut Wizard Skeleton Army Barbarian Hut
Princess Skeleton Army Wizard Spear Goblins Bats
Skeleton Army Wizard Princess Bats
Wizard Bats Princess Spear Goblins Skeleton Army
Princess Wizard
Wizard Princess
Princess Wizard
Skeleton Army Miner
Skeleton Army Goblin Hut Spear Goblins Barbarian Hut
Princess Wizard
Wizard Princess Goblin Hut Bats Spear Goblins Barbarian Hut
Skeleton Army Bats Miner
Skeleton Army
Wizard
Skeleton Army Princess Miner
Skeleton Army
Skeleton Army Miner Wizard
Skeleton Army Bats
Barbarian Hut Skeleton Army Goblin Hut Bats
Skeleton Army Bats Spear Goblins
Miner Princess Bats Spear Goblins Wizard
Skeleton Army Bats Barbarian Hut Spear Goblins
Wizard Skeleton Army Bats
Skeleton Army Spear Goblins Wizard Goblin Hut
Princess Skeleton Army Wizard
Princess Bats Skeleton Army Spear Goblins Wizard
Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Princess Spear Goblins
Skeleton Army Goblin Hut Wizard Barbarian Hut
Skeleton Army Wizard Princess Bats Spear Goblins
Skeleton Army Miner Spear Goblins Princess
Bats Goblin Hut Barbarian Hut Princess Wizard Spear Goblins
Wizard Bats Barbarian Hut

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Spear Goblins Princess Bats Skeleton Army
Wizard Spear Goblins Bats
Skeleton Army Wizard Spear Goblins Bats Princess
Princess Wizard Spear Goblins
Princess Bats Wizard Spear Goblins
Princess Wizard Spear Goblins
Princess Wizard
Skeleton Army Spear Goblins Miner Princess Wizard Bats
Wizard Princess Spear Goblins
Skeleton Army Princess
Skeleton Army
Princess Wizard
Goblin Hut Princess Barbarian Hut
Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord