Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Hog Rider Miner
Giant Snowball Bats Goblin Gang Hog Rider Miner
Zap Bats Goblin Gang Inferno Tower
Barbarian Barrel Goblin Gang Inferno Tower
The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower
Arrows Bats Goblin Gang
Royal Delivery Bats Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider Miner
Fireball Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower
Poison Bats Goblin Gang Inferno Tower
Lightning Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Rocket Hog Rider Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Goblin Gang Miner Fireball Mini P.E.K.K.A Hog Rider Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Goblin Gang Miner

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Miner Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Bats + Hog Rider Miner Mini P.E.K.K.A
Goblin Gang + Miner Inferno Tower
Fireball + Zap Hog Rider Miner
+ Miner Zap Hog Rider Bats
+ Zap Fireball Bats Mini P.E.K.K.A
+ Zap Goblin Gang
+ Zap Goblin Gang Bats Mini P.E.K.K.A Fireball

Khắc tinh   51 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Bats
Zap Goblin Gang Bats Inferno Tower Fireball
Goblin Gang Zap Fireball
Fireball Miner
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Bats Fireball Miner Hog Rider Goblin Gang
Fireball
Fireball Mini P.E.K.K.A
Fireball Goblin Gang Zap
Mini P.E.K.K.A Fireball Goblin Gang
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Bats
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Zap Bats
Goblin Gang Fireball Zap Miner
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Bats Miner Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Bats Miner Fireball
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Bats
Goblin Gang Bats Inferno Tower
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Fireball Zap
Fireball Miner Hog Rider
Fireball Goblin Gang Bats
Fireball
Fireball Zap Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Bats
Fireball
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Bats
Fireball Hog Rider Miner
Zap Bats Miner Goblin Gang Fireball
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Miner Goblin Gang Fireball
Fireball Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Miner Fireball
Fireball
Fireball
Fireball Goblin Gang Zap Inferno Tower
Zap Bats Fireball
Fireball Goblin Gang Bats Zap
Bats Goblin Gang
Zap Fireball
Inferno Tower Goblin Gang
Fireball
Inferno Tower Miner Zap Mini P.E.K.K.A
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Zap Goblin Gang
Fireball Mini P.E.K.K.A
Inferno Tower Bats Fireball Zap
Inferno Tower Miner Goblin Gang Bats Mini P.E.K.K.A
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Fireball
Mini P.E.K.K.A Miner Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Miner Hog Rider
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Inferno Tower Goblin Gang Bats
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Bats
Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Bats Goblin Gang
Fireball Miner Goblin Gang Bats
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Bats Zap
Zap Bats Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Goblin Gang
Fireball Zap Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Goblin Gang Zap Fireball
Zap Fireball Goblin Gang Bats
Inferno Tower Fireball Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Goblin Gang Fireball Mini P.E.K.K.A
Inferno Tower Goblin Gang Zap Mini P.E.K.K.A
Bats Zap Goblin Gang
Zap Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Miner Inferno Tower
Inferno Tower Zap Fireball Bats
Mini P.E.K.K.A Bats Inferno Tower Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Bats Fireball Goblin Gang
Bats Goblin Gang
Zap Goblin Gang Bats
Zap Goblin Gang
Zap Fireball Goblin Gang Bats
Zap Mini P.E.K.K.A
Fireball Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Inferno Tower Bats Miner
Goblin Gang Fireball
Fireball
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Fireball Zap
Mini P.E.K.K.A Fireball Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord