Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Goblin Hut Wizard Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Goblin Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Goblin Hut Wizard Witch Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Valkyrie Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball Fire Spirits Goblin Hut Witch
Zap Fire Spirits Goblin Hut Witch
Barbarian Barrel Fire Spirits Valkyrie Goblin Hut Wizard Witch
The Log Fire Spirits Goblin Hut Witch
Earthquake Goblin Hut Witch
Arrows Fire Spirits Goblin Hut Witch
Royal Delivery Fire Spirits Valkyrie Goblin Hut Wizard Witch
Fireball Goblin Hut Wizard Witch
Poison Goblin Hut Wizard Witch
Lightning Valkyrie Goblin Hut Wizard Witch
Rocket Valkyrie Goblin Hut Wizard Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Fireball Wizard Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Fireball Valkyrie Wizard Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Valkyrie Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Fireball Valkyrie Goblin Hut Wizard Witch Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Fire Spirits Fireball Valkyrie

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Fire Spirits Mega Knight
Fire Spirits + Zap
Fireball + Zap Mega Knight
Valkyrie + Wizard Witch
+
+ Valkyrie
+ Valkyrie Mega Knight
+ Zap Fireball Witch

Khắc tinh   49 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Goblin Hut Zap Fireball Witch Fire Spirits Wizard
Zap Wizard Mega Knight Valkyrie Fire Spirits Fireball Witch
Fireball
Wizard Witch Goblin Hut Mega Knight Valkyrie Fireball
Wizard Fireball
Wizard Mega Knight Fire Spirits Valkyrie Fireball
Fire Spirits Wizard Fireball Witch Zap
Valkyrie Mega Knight Witch Fireball Wizard
Goblin Hut Wizard Witch
Mega Knight Valkyrie Wizard Witch Fire Spirits
Mega Knight Witch Wizard Valkyrie
Wizard Fireball Fire Spirits Witch Zap
Fire Spirits Wizard Zap Valkyrie Witch Fireball Mega Knight
Valkyrie Wizard Witch Mega Knight
Mega Knight Fire Spirits Valkyrie Witch
Fire Spirits Valkyrie Fireball Mega Knight
Mega Knight Fire Spirits Goblin Hut Witch
Wizard Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Fire Spirits Witch Wizard Fireball Valkyrie Zap
Fireball Witch Wizard
Fireball Wizard Fire Spirits Witch
Fireball
Mega Knight Fireball Valkyrie Wizard Witch Zap Fire Spirits
Fireball Witch
Valkyrie Witch Goblin Hut
Fireball Goblin Hut Witch
Zap Fire Spirits Fireball Witch Goblin Hut
Fireball Mega Knight Valkyrie Wizard
Fire Spirits Mega Knight Wizard Valkyrie Fireball Goblin Hut
Fireball
Goblin Hut Fireball Witch Valkyrie
Fireball Valkyrie Mega Knight Wizard Fire Spirits
Fireball Goblin Hut Mega Knight Witch Zap Fire Spirits Valkyrie Wizard
Mega Knight Zap Wizard Witch Valkyrie Fire Spirits Fireball
Mega Knight Fire Spirits Fireball Zap Wizard Valkyrie
Wizard Valkyrie Fire Spirits Mega Knight Witch
Zap Fireball Wizard Fire Spirits
Witch Wizard
Witch Fireball Wizard Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Witch Mega Knight Zap
Valkyrie Goblin Hut Fire Spirits Witch Mega Knight Zap
Valkyrie Fireball Mega Knight Witch Wizard
Wizard Goblin Hut Fireball Witch Zap Fire Spirits
Mega Knight
Mega Knight Valkyrie
Fireball Wizard
Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Mega Knight Witch
Wizard Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Valkyrie Witch
Witch
Witch Goblin Hut
Fire Spirits Valkyrie Mega Knight Witch
Fireball Mega Knight Fire Spirits Valkyrie Wizard
Witch Fire Spirits Mega Knight Zap Valkyrie
Mega Knight Wizard Valkyrie Zap Witch
Goblin Hut Valkyrie Wizard Mega Knight Witch
Fireball Mega Knight Valkyrie Zap
Witch Zap Fireball Fire Spirits Wizard Mega Knight Valkyrie
Zap Wizard Witch Fireball Fire Spirits
Valkyrie Fireball Fire Spirits Witch Mega Knight Wizard
Valkyrie Fire Spirits Fireball Mega Knight
Mega Knight Zap Goblin Hut Wizard
Valkyrie Mega Knight Witch Wizard Zap
Zap Witch Mega Knight Valkyrie Fire Spirits
Goblin Hut Zap Fireball Witch Wizard
Valkyrie Mega Knight Wizard Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Fire Spirits Wizard Mega Knight Valkyrie Zap Fireball
Wizard Witch Fire Spirits Mega Knight
Fire Spirits Zap Wizard Mega Knight Valkyrie Witch
Wizard Fire Spirits Zap Mega Knight Witch Valkyrie
Zap Witch Wizard Fire Spirits Fireball
Zap Fire Spirits Valkyrie Wizard Witch
Mega Knight Fireball Valkyrie Wizard Witch Fire Spirits
Valkyrie Fire Spirits Wizard Mega Knight Witch
Wizard Fire Spirits Witch Fireball
Fireball
Valkyrie
Fire Spirits Wizard
Witch Mega Knight
Fireball Witch Fire Spirits Goblin Hut Zap
Fire Spirits Valkyrie Witch Mega Knight Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord