Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Musketeer Furnace Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Furnace Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Hog Rider Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Hog Rider
Giant Snowball Goblin Gang Musketeer Hog Rider Furnace Witch
Zap Goblin Gang Furnace Witch
Barbarian Barrel Goblin Gang Musketeer Valkyrie Furnace Witch
The Log Goblin Gang Musketeer Hog Rider Furnace Witch
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Furnace Witch
Arrows Goblin Gang Furnace Witch
Royal Delivery Goblin Gang Musketeer Hog Rider Valkyrie Witch
Fireball Goblin Gang Musketeer Hog Rider Furnace Witch
Poison Goblin Gang Musketeer Furnace Witch
Lightning Musketeer Valkyrie Furnace Witch
Rocket Musketeer Hog Rider Valkyrie Furnace Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Furnace The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Musketeer Furnace Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblin Gang Fireball Musketeer Hog Rider Valkyrie Furnace Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Goblin Gang Fireball Musketeer

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang +
Fireball + Hog Rider The Log
Musketeer + Valkyrie Hog Rider
Hog Rider + Fireball The Log Furnace Valkyrie Musketeer Witch
+ Musketeer Hog Rider Witch
+ Hog Rider
+ Hog Rider Valkyrie
+ Hog Rider Fireball

Khắc tinh   53 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball The Log Valkyrie
Valkyrie Goblin Gang Fireball The Log Witch Musketeer Furnace
Goblin Gang Valkyrie The Log Furnace Witch Fireball
Fireball The Log
Witch Hog Rider Fireball Musketeer Furnace Valkyrie Goblin Gang
Fireball Musketeer
Furnace Fireball The Log Musketeer Valkyrie
Furnace Fireball Musketeer Goblin Gang Witch
Valkyrie Witch Goblin Gang The Log Furnace Fireball
Furnace Goblin Gang Witch Musketeer The Log
Valkyrie The Log Goblin Gang Witch Furnace Musketeer
Witch Valkyrie The Log
Musketeer Furnace Witch Goblin Gang Fireball
The Log Valkyrie Goblin Gang Musketeer Fireball Witch
Goblin Gang Musketeer Valkyrie Witch
Goblin Gang Witch Valkyrie Musketeer
The Log Valkyrie Fireball Goblin Gang Musketeer
Furnace Witch Goblin Gang The Log Musketeer
Valkyrie Goblin Gang Musketeer
Furnace Goblin Gang Valkyrie Fireball The Log Musketeer Witch
Musketeer Furnace Hog Rider Witch Fireball The Log
Fireball Witch Musketeer Furnace Goblin Gang
Musketeer Fireball
Fireball Valkyrie Goblin Gang Witch The Log
Musketeer
Witch Fireball
Furnace Valkyrie Musketeer Witch
Musketeer Fireball Witch The Log Hog Rider Furnace
Musketeer Witch Furnace Goblin Gang Fireball
Fireball Musketeer The Log Valkyrie Goblin Gang
Valkyrie Fireball Furnace Goblin Gang The Log
Fireball
Musketeer Witch Valkyrie The Log Furnace Fireball
Fireball Valkyrie Furnace
Furnace Fireball Goblin Gang Valkyrie Witch The Log
The Log Furnace Valkyrie Witch Fireball
The Log Goblin Gang Fireball Valkyrie Furnace Musketeer
Valkyrie Furnace The Log Musketeer Witch Goblin Gang
Fireball The Log
Musketeer Goblin Gang Witch
Valkyrie Musketeer Witch Fireball
Valkyrie Witch The Log Musketeer
Valkyrie The Log Witch Goblin Gang
Valkyrie Musketeer Fireball Furnace Witch The Log
Musketeer Furnace Fireball Witch
Musketeer Goblin Gang
Goblin Gang The Log Musketeer Valkyrie
Fireball Musketeer
Musketeer Valkyrie
Goblin Gang Witch Valkyrie
Hog Rider Furnace Musketeer Valkyrie
Valkyrie Witch Musketeer
Furnace Witch The Log Goblin Gang Musketeer
Furnace Witch
Goblin Gang Witch The Log Musketeer Valkyrie
Fireball The Log Musketeer Valkyrie Goblin Gang
Goblin Gang Furnace Witch Valkyrie Musketeer
Valkyrie Goblin Gang Witch Musketeer
Goblin Gang Musketeer Witch Valkyrie
Fireball Goblin Gang The Log Valkyrie
Goblin Gang Furnace Valkyrie Fireball Musketeer Witch
Musketeer Fireball Witch Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Fireball Musketeer Witch
Valkyrie Goblin Gang The Log Musketeer Fireball
Goblin Gang Musketeer The Log Furnace
Valkyrie The Log Goblin Gang Furnace Witch
Goblin Gang Furnace Valkyrie Witch
Witch Musketeer Furnace Fireball
Goblin Gang Furnace Valkyrie Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Valkyrie The Log Furnace Fireball Musketeer Goblin Gang
The Log Witch Goblin Gang Furnace
The Log Furnace Witch Musketeer Valkyrie Goblin Gang
The Log Valkyrie Witch Musketeer Goblin Gang
Fireball Witch Goblin Gang Furnace Musketeer
The Log Valkyrie Witch Furnace Musketeer
Fireball Witch Goblin Gang Valkyrie Musketeer The Log
Valkyrie Goblin Gang Musketeer Witch
Goblin Gang Furnace Musketeer Witch Fireball
Fireball Musketeer
Musketeer Valkyrie
The Log
Goblin Gang Witch Musketeer
The Log Fireball Witch Furnace Musketeer
Goblin Gang Musketeer Valkyrie Fireball Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord