Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Inferno Tower Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Baby Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A Hog Rider Barbarian Barrel Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Fire Spirits Hog Rider Baby Dragon
Zap Fire Spirits Inferno Tower
Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Inferno Tower
The Log Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Hog Rider
Earthquake Hog Rider Inferno Tower
Arrows Fire Spirits
Royal Delivery Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A Hog Rider Baby Dragon
Fireball Hog Rider Inferno Tower Baby Dragon
Poison Inferno Tower
Lightning Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Baby Dragon
Rocket Hog Rider Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Fireball Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Fireball Barbarian Barrel Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Baby Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Fireball Mini P.E.K.K.A Hog Rider Baby Dragon Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Fireball

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Mini P.E.K.K.A Knight Hog Rider Inferno Tower
Knight + Fire Spirits Hog Rider Inferno Tower Baby Dragon Barbarian Barrel
Fireball + Hog Rider
Mini P.E.K.K.A + Fire Spirits Baby Dragon Hog Rider
+ Fire Spirits Fireball Knight Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel
+ Knight Fire Spirits Barbarian Barrel
+ Knight Hog Rider Inferno Tower
+ Knight Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Khắc tinh   56 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon Knight Barbarian Barrel
Baby Dragon Knight Fireball Fire Spirits Inferno Tower
Barbarian Barrel Baby Dragon Fireball Knight Fire Spirits
Fireball Baby Dragon Knight Barbarian Barrel
Inferno Tower Knight Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel Fireball Hog Rider
Baby Dragon Fireball
Baby Dragon Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Fireball
Fire Spirits Fireball Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Mini P.E.K.K.A Fireball Knight
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Knight
Mini P.E.K.K.A Fire Spirits Knight Inferno Tower
Baby Dragon Barbarian Barrel
Baby Dragon Fireball Fire Spirits
Barbarian Barrel Fireball Fire Spirits Knight Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Knight
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Fire Spirits Knight
Fire Spirits Fireball Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Baby Dragon Knight
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Knight Fire Spirits
Baby Dragon Inferno Tower Knight
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Fireball
Hog Rider Knight Barbarian Barrel Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon Fire Spirits
Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Fire Spirits Barbarian Barrel
Knight Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Fireball Knight
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Knight
Fireball Knight Hog Rider Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Fire Spirits Fireball
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Baby Dragon Fireball Barbarian Barrel Knight
Fireball Fire Spirits Baby Dragon Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Fireball
Baby Dragon Fireball
Fireball Fire Spirits
Fireball Barbarian Barrel Fire Spirits Inferno Tower Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Fireball Fire Spirits
Fire Spirits Barbarian Barrel Fireball Baby Dragon
Fire Spirits Baby Dragon Knight Barbarian Barrel
Fireball Baby Dragon Fire Spirits
Baby Dragon Inferno Tower Knight
Fireball Knight
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Barbarian Barrel Knight
Fire Spirits Inferno Tower Knight Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Fireball Knight Barbarian Barrel
Inferno Tower Fire Spirits Fireball
Inferno Tower Knight Mini P.E.K.K.A Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Knight Inferno Tower Barbarian Barrel
Fireball Baby Dragon
Knight Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Knight Inferno Tower
Hog Rider Barbarian Barrel Knight Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Knight
Inferno Tower Knight
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Knight
Knight Mini P.E.K.K.A Fire Spirits
Fireball Barbarian Barrel Knight Fire Spirits Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Knight Barbarian Barrel Fire Spirits Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Knight
Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Barbarian Barrel
Fireball Barbarian Barrel Knight Baby Dragon Mini P.E.K.K.A
Fire Spirits Baby Dragon Knight Fireball
Fireball Fire Spirits Baby Dragon
Knight Fire Spirits Inferno Tower Fireball Mini P.E.K.K.A
Knight Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A Fireball Baby Dragon Fire Spirits
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Knight Barbarian Barrel Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Fire Spirits Baby Dragon Barbarian Barrel Inferno Tower Knight
Inferno Tower Baby Dragon Fireball
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Barbarian Barrel Fire Spirits Fireball Knight
Barbarian Barrel Knight Baby Dragon Fire Spirits
Fire Spirits Barbarian Barrel Knight Baby Dragon
Fire Spirits Baby Dragon Barbarian Barrel Knight
Baby Dragon Fireball Fire Spirits
Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A Baby Dragon
Barbarian Barrel Fireball Fire Spirits Knight Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Knight Baby Dragon Inferno Tower Barbarian Barrel Fire Spirits
Baby Dragon Fire Spirits Fireball
Fireball Baby Dragon
Barbarian Barrel Fire Spirits
Mini P.E.K.K.A Knight
Fireball Fire Spirits Barbarian Barrel Baby Dragon
Fireball Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord