Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Minion Horde Musketeer Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Giant Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Barbarians Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Giant
Giant Snowball Fire Spirits Minion Horde Witch
Zap Fire Spirits Minion Horde Witch
Barbarian Barrel Fire Spirits Musketeer Witch
The Log Fire Spirits Witch
Earthquake Barbarians Witch
Arrows Fire Spirits Minion Horde Witch
Royal Delivery Fire Spirits Barbarians Minion Horde Musketeer Witch
Fireball Barbarians Minion Horde Musketeer Witch
Poison Barbarians Minion Horde Musketeer Witch
Lightning Musketeer Witch
Rocket Barbarians Musketeer Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Barbarians Minion Horde Musketeer Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits The Log Fireball Musketeer Barbarians Minion Horde Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Fire Spirits The Log Fireball Musketeer

Sự hiệp lực   4 3

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits +
Barbarians +
Minion Horde + Giant
Fireball + The Log Giant
+ Giant
+ Musketeer Minion Horde Witch The Log Fireball
+ Giant
+ Fireball Giant

Khắc tinh   59 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Barbarians Witch Fire Spirits Minion Horde Fireball Musketeer
The Log Barbarians Witch Minion Horde Fire Spirits Fireball
Fireball The Log
Minion Horde Giant Barbarians Witch Musketeer Fireball
Fire Spirits Barbarians Musketeer Fireball The Log Minion Horde
Fire Spirits Fireball Minion Horde Witch Musketeer
The Log Barbarians Fireball Witch Minion Horde
Barbarians Minion Horde Witch Musketeer The Log
Barbarians Minion Horde Fire Spirits Witch The Log Musketeer
The Log Barbarians Witch
Musketeer Fire Spirits Minion Horde Witch Fireball
The Log Fireball Musketeer Witch Fire Spirits
Witch Barbarians Musketeer Minion Horde
Minion Horde Barbarians Fire Spirits Witch Musketeer
Fire Spirits The Log Barbarians Minion Horde Fireball Musketeer
Barbarians Minion Horde Fire Spirits Witch The Log Musketeer
Minion Horde Musketeer
Minion Horde Fireball The Log Barbarians Witch Fire Spirits Musketeer
Musketeer Witch The Log Fireball Giant
Fireball Musketeer Witch Minion Horde Fire Spirits
Fireball Fire Spirits The Log Minion Horde Barbarians Witch
Musketeer Minion Horde Barbarians
Witch Fireball
Minion Horde Barbarians Witch Musketeer
Fireball Musketeer Giant The Log Witch
Musketeer Fireball The Log
Fire Spirits Fireball Minion Horde The Log Barbarians
Fireball
Musketeer The Log Witch Giant Fireball
Fireball Barbarians Fire Spirits Minion Horde
Fireball Witch The Log Minion Horde Fire Spirits
The Log Fire Spirits Minion Horde Fireball Witch
The Log Fire Spirits Fireball Minion Horde Musketeer
Fire Spirits Musketeer Witch The Log
Fireball The Log Fire Spirits Minion Horde
Musketeer Witch Minion Horde
Witch Barbarians Fireball Musketeer
Minion Horde Witch Musketeer The Log Barbarians
Barbarians Minion Horde The Log Witch Fire Spirits
Witch Musketeer The Log Fireball
Musketeer Minion Horde Fireball Fire Spirits Witch
Minion Horde Musketeer Barbarians
Musketeer Minion Horde The Log
Fireball Musketeer Minion Horde
Musketeer
Barbarians Minion Horde Witch
Giant Minion Horde Barbarians Musketeer
Minion Horde Witch Musketeer Barbarians
Minion Horde Musketeer Witch The Log Barbarians
Minion Horde Barbarians Witch
Fire Spirits Musketeer The Log Witch
Fireball The Log Musketeer Fire Spirits
Barbarians Musketeer Minion Horde Fire Spirits Witch
Witch Minion Horde Musketeer
Barbarians Witch Musketeer
Fireball Barbarians The Log
Minion Horde Witch Fire Spirits Barbarians Fireball Musketeer
Minion Horde Musketeer Fire Spirits Fireball Witch
Minion Horde Witch Fire Spirits Musketeer Fireball Barbarians
The Log Fireball Minion Horde Fire Spirits Barbarians Musketeer
Barbarians Minion Horde Musketeer The Log
Minion Horde The Log Barbarians Witch
Minion Horde Barbarians Witch Fire Spirits
Minion Horde Witch Fireball Musketeer
Witch Minion Horde Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Witch The Log Fireball Musketeer
The Log Fire Spirits Witch
Fire Spirits The Log Minion Horde Musketeer Witch
The Log Fire Spirits Musketeer Witch
Minion Horde Fire Spirits Witch Fireball Musketeer
Fire Spirits The Log Musketeer Witch
Fireball The Log Witch Fire Spirits Musketeer
Musketeer Minion Horde Fire Spirits Witch
Musketeer Fire Spirits Witch Minion Horde Fireball
Fireball The Log
Fireball Musketeer
Fireball Musketeer
Musketeer Minion Horde
The Log Fire Spirits
Musketeer Barbarians Witch
The Log Fireball Witch Musketeer Fire Spirits
Minion Horde Fireball Musketeer
Musketeer Minion Horde Witch Fireball Fire Spirits Barbarians
Musketeer
The Log Fireball
Barbarians
Witch Musketeer Fire Spirits Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord