Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tuyệt!

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Witch P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Tornado Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Dart Goblin Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider Witch
Zap Dart Goblin Witch
Barbarian Barrel Dart Goblin Valkyrie Witch
The Log Dart Goblin Hog Rider Witch
Earthquake Hog Rider Witch
Arrows Dart Goblin Witch
Royal Delivery Dart Goblin Hog Rider Valkyrie Witch P.E.K.K.A
Fireball Dart Goblin Hog Rider Witch
Poison Dart Goblin Witch
Lightning Valkyrie Witch
Rocket Hog Rider Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Poison Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Tornado Poison The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Tornado Poison P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Dart Goblin Tornado Hog Rider Valkyrie Poison Witch P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Dart Goblin Tornado Hog Rider

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Dart Goblin + Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A
Hog Rider + The Log Poison Dart Goblin Valkyrie Tornado Witch P.E.K.K.A
Valkyrie + Dart Goblin Hog Rider Tornado Witch P.E.K.K.A
Tornado + Poison Hog Rider Valkyrie Witch P.E.K.K.A
+ Hog Rider Tornado P.E.K.K.A The Log
+ Tornado Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A
+ Poison Witch The Log Valkyrie Tornado Hog Rider Dart Goblin
+ Hog Rider Poison P.E.K.K.A

Khắc tinh   57 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Dart Goblin Valkyrie Tornado The Log Poison
Poison Valkyrie Tornado Dart Goblin The Log Witch
Poison Tornado Valkyrie The Log Witch
Poison Dart Goblin The Log
P.E.K.K.A Dart Goblin Hog Rider Witch Poison Valkyrie
Poison Dart Goblin
Poison Tornado The Log Valkyrie P.E.K.K.A
Poison Tornado Witch
Valkyrie P.E.K.K.A Poison Witch The Log
P.E.K.K.A The Log Witch
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch The Log
Poison Valkyrie The Log Witch
Dart Goblin Witch Tornado Poison
Poison The Log Tornado Dart Goblin Witch Valkyrie
Witch Valkyrie P.E.K.K.A
Dart Goblin Witch Valkyrie Tornado P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A Poison Valkyrie Tornado Dart Goblin
Tornado P.E.K.K.A The Log Witch
Valkyrie P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Witch The Log Valkyrie Tornado Dart Goblin
Poison Dart Goblin The Log Hog Rider Witch
Poison Witch Tornado Dart Goblin
P.E.K.K.A Dart Goblin Poison
Poison The Log Tornado P.E.K.K.A Valkyrie Witch
P.E.K.K.A
Witch Poison
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch
Hog Rider Witch Poison The Log
Dart Goblin Witch
Poison Tornado The Log Valkyrie
Valkyrie Poison Tornado P.E.K.K.A The Log
Poison
P.E.K.K.A Valkyrie Dart Goblin Witch The Log Poison
Poison P.E.K.K.A Valkyrie Tornado
Witch Poison Tornado P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Poison Tornado The Log Dart Goblin Witch Valkyrie
Tornado The Log Dart Goblin Valkyrie
Tornado Valkyrie Poison Witch The Log Dart Goblin
Tornado Poison The Log
Tornado Poison Witch Dart Goblin
Valkyrie Witch Poison
Valkyrie Tornado Witch The Log P.E.K.K.A
Valkyrie P.E.K.K.A The Log Witch
Poison Valkyrie The Log Witch Tornado Dart Goblin
Tornado Poison Witch Dart Goblin
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Poison Dart Goblin
Valkyrie P.E.K.K.A Dart Goblin
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Witch
P.E.K.K.A Poison Hog Rider Valkyrie
P.E.K.K.A Witch Valkyrie
P.E.K.K.A Tornado The Log Witch
P.E.K.K.A Tornado Witch
Tornado Valkyrie The Log Dart Goblin P.E.K.K.A Witch
The Log Dart Goblin Poison Valkyrie Tornado
P.E.K.K.A Poison Valkyrie Witch
P.E.K.K.A Valkyrie Witch Poison
Tornado Witch Poison P.E.K.K.A Valkyrie
Poison Valkyrie Dart Goblin The Log
Poison Tornado Dart Goblin Witch P.E.K.K.A Valkyrie
Witch Dart Goblin Poison Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Tornado Witch
Valkyrie Dart Goblin Poison The Log P.E.K.K.A Tornado
The Log P.E.K.K.A Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Valkyrie Poison Witch Tornado The Log
P.E.K.K.A Valkyrie Witch
Dart Goblin Tornado Poison Witch
P.E.K.K.A Valkyrie Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Witch Poison The Log Tornado Dart Goblin
Dart Goblin The Log Witch Poison
The Log Poison Dart Goblin Witch Tornado Valkyrie
Tornado The Log Valkyrie Witch Poison Dart Goblin
Tornado Poison Dart Goblin Witch
Tornado Dart Goblin The Log Poison Valkyrie Witch
Poison Valkyrie Dart Goblin The Log Witch Tornado
Dart Goblin Valkyrie Tornado Witch
Poison Tornado Dart Goblin Witch
Dart Goblin Poison
Valkyrie Dart Goblin
The Log Tornado Dart Goblin
Dart Goblin Tornado Witch
The Log Poison Witch
Witch Dart Goblin Poison Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord