Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Wizard Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Knight Wizard Baby Dragon Giant Skeleton Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Baby Dragon Giant Skeleton

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Giant Skeleton Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Skeleton Army Goblin Barrel Giant Skeleton
Giant Snowball Bats Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon
Zap Bats Skeleton Army Goblin Barrel
Barbarian Barrel Knight Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Giant Skeleton Electro Wizard
The Log Skeleton Army Goblin Barrel Giant Skeleton
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Bats Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Bats Knight Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Giant Skeleton Electro Wizard
Fireball Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Electro Wizard
Poison Bats Wizard Skeleton Army Electro Wizard
Lightning Knight Wizard Baby Dragon Electro Wizard
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Knight Skeleton Army Baby Dragon Giant Skeleton

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Goblin Barrel Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Knight Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Electro Wizard Wizard Giant Skeleton

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats Knight Skeleton Army Goblin Barrel

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Knight Giant Skeleton
Knight + Goblin Barrel Electro Wizard Bats Baby Dragon Wizard
Wizard + Giant Skeleton Knight
Skeleton Army + Goblin Barrel
+ Knight Skeleton Army Electro Wizard
+ Knight Electro Wizard
+ Wizard Bats
+ Knight Goblin Barrel Baby Dragon

Khắc tinh   51 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Electro Wizard Bats Knight
Electro Wizard Bats Baby Dragon Knight Skeleton Army Wizard
Electro Wizard Wizard Skeleton Army Knight Baby Dragon Giant Skeleton
Knight Baby Dragon Electro Wizard
Knight Wizard Giant Skeleton Baby Dragon Bats Skeleton Army Electro Wizard Goblin Barrel
Wizard Baby Dragon Electro Wizard
Wizard Baby Dragon Electro Wizard Giant Skeleton Skeleton Army
Baby Dragon Wizard Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Baby Dragon Skeleton Army Knight Giant Skeleton
Skeleton Army Bats Knight Wizard Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton Knight Wizard
Baby Dragon Skeleton Army Giant Skeleton Wizard
Wizard Bats Baby Dragon Electro Wizard
Wizard Knight Baby Dragon Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Knight Wizard
Skeleton Army Bats Electro Wizard Knight
Bats Baby Dragon Giant Skeleton Electro Wizard Skeleton Army Knight
Skeleton Army Knight Electro Wizard Bats
Baby Dragon Wizard Electro Wizard Knight Bats
Skeleton Army Electro Wizard Wizard Knight Giant Skeleton
Electro Wizard Wizard Goblin Barrel Baby Dragon Knight
Wizard Baby Dragon Bats Electro Wizard
Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton
Skeleton Army Knight Bats
Knight
Skeleton Army Electro Wizard Bats Knight
Goblin Barrel Electro Wizard Knight
Skeleton Army Electro Wizard Bats Giant Skeleton
Giant Skeleton Baby Dragon Electro Wizard Knight Wizard
Wizard Baby Dragon Electro Wizard Skeleton Army
Goblin Barrel
Baby Dragon Electro Wizard
Giant Skeleton Wizard Skeleton Army
Baby Dragon Wizard Skeleton Army Electro Wizard
Wizard Electro Wizard Skeleton Army Bats Baby Dragon
Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon Bats Wizard
Wizard Baby Dragon Skeleton Army Electro Wizard Bats Knight
Wizard Electro Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Electro Wizard Knight
Knight Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Knight
Skeleton Army Knight Electro Wizard Giant Skeleton
Electro Wizard Wizard Giant Skeleton Knight Baby Dragon
Wizard Electro Wizard Bats
Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon Bats Knight Giant Skeleton
Knight Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton
Electro Wizard Wizard Baby Dragon
Knight Skeleton Army Giant Skeleton Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton Knight
Skeleton Army Knight Electro Wizard Wizard Giant Skeleton Goblin Barrel
Knight Giant Skeleton
Skeleton Army Bats Knight Electro Wizard
Skeleton Army Knight Bats Electro Wizard
Knight Skeleton Army Electro Wizard Bats
Electro Wizard Baby Dragon Knight Bats Goblin Barrel Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Knight Giant Skeleton Bats
Baby Dragon Skeleton Army Bats Knight Electro Wizard Wizard
Knight Electro Wizard Giant Skeleton Skeleton Army Wizard
Giant Skeleton Electro Wizard Knight Baby Dragon
Wizard Skeleton Army Knight Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Wizard Bats Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Knight Electro Wizard Wizard
Knight Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Skeleton Army Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Bats Wizard Baby Dragon Knight
Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon Knight Giant Skeleton
Bats Electro Wizard Baby Dragon Wizard
Knight Bats Giant Skeleton Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Electro Wizard Wizard Bats Skeleton Army Knight
Wizard Knight Bats Electro Wizard Baby Dragon
Skeleton Army Wizard Baby Dragon Electro Wizard Knight Bats
Wizard Baby Dragon Electro Wizard Knight
Baby Dragon Electro Wizard Wizard Bats
Knight Electro Wizard Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard Knight Wizard
Skeleton Army Knight Baby Dragon Wizard Giant Skeleton Bats Electro Wizard
Baby Dragon Wizard Electro Wizard
Baby Dragon Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard
Wizard
Electro Wizard Knight
Electro Wizard Baby Dragon
Knight Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord