Bộ bài 2.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Fire Spirits Ice Golem Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Knight Ice Golem Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Knight Ice Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Barrel Inferno Dragon
Giant Snowball Bats Fire Spirits Goblin Barrel Inferno Dragon
Zap Bats Fire Spirits Goblin Barrel Inferno Dragon
Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Goblin Barrel
The Log Fire Spirits Goblin Barrel
Earthquake Goblin Barrel
Arrows Bats Fire Spirits Goblin Barrel
Royal Delivery Bats Fire Spirits Knight Goblin Barrel Inferno Dragon
Fireball Goblin Barrel Inferno Dragon
Poison Bats
Lightning Knight Ice Golem Inferno Dragon
Rocket Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Giant Snowball Ice Golem The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Fire Spirits Knight Ice Golem Inferno Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Ice Golem Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Fire Spirits Giant Snowball Ice Golem The Log Knight Goblin Barrel Inferno Dragon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Bats Fire Spirits Giant Snowball Ice Golem

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Knight Ice Golem
Fire Spirits + Knight Ice Golem Goblin Barrel
Giant Snowball + Knight
Knight + Fire Spirits Goblin Barrel Bats The Log Giant Snowball Inferno Dragon
+ Goblin Barrel Fire Spirits Bats
+ Ice Golem Knight Fire Spirits
+ Knight
+ Knight

Khắc tinh   38 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Giant Snowball Ice Golem The Log Knight
Fire Spirits The Log Ice Golem Giant Snowball Bats Knight
The Log Fire Spirits Giant Snowball Ice Golem Knight
Knight The Log
Knight Ice Golem Goblin Barrel Bats Inferno Dragon
Inferno Dragon
Fire Spirits The Log Ice Golem Giant Snowball
Fire Spirits Giant Snowball Ice Golem
The Log Ice Golem Knight
Bats Inferno Dragon The Log Knight
Ice Golem Fire Spirits Knight The Log
Giant Snowball The Log
Giant Snowball Bats Inferno Dragon Ice Golem Fire Spirits
The Log Fire Spirits Knight Ice Golem
Knight
Inferno Dragon Knight Ice Golem Fire Spirits Bats
Fire Spirits Bats Ice Golem Knight The Log
Fire Spirits Bats The Log Inferno Dragon Knight
Ice Golem Inferno Dragon Bats Knight
Knight The Log Fire Spirits Giant Snowball
Ice Golem The Log Knight Goblin Barrel
Fire Spirits Bats
The Log Giant Snowball Fire Spirits
Bats Inferno Dragon Knight
Knight
Inferno Dragon Bats Knight
The Log Knight Goblin Barrel Ice Golem
Fire Spirits Ice Golem Bats
The Log Knight Ice Golem
Fire Spirits The Log Giant Snowball
Goblin Barrel
The Log
Fire Spirits Ice Golem
The Log Giant Snowball Fire Spirits
Ice Golem Giant Snowball The Log Fire Spirits Bats
The Log Fire Spirits Giant Snowball Bats
Fire Spirits The Log Bats Giant Snowball Ice Golem Knight
Giant Snowball Ice Golem Fire Spirits The Log
Knight Ice Golem Inferno Dragon
Knight
Knight Inferno Dragon The Log Ice Golem
Knight Fire Spirits The Log Ice Golem
Ice Golem The Log Knight
Fire Spirits Inferno Dragon Bats Giant Snowball
Knight Bats Ice Golem Inferno Dragon
Knight Ice Golem The Log
Knight Inferno Dragon Ice Golem
Ice Golem Inferno Dragon Knight
Knight Inferno Dragon Goblin Barrel Ice Golem
Inferno Dragon Knight
Inferno Dragon Ice Golem Bats The Log Knight
Inferno Dragon Knight Bats
Fire Spirits Ice Golem Knight The Log Bats
The Log Knight Bats Ice Golem Giant Snowball Goblin Barrel Fire Spirits
Knight Ice Golem Fire Spirits Bats
Inferno Dragon Knight Bats
Knight Ice Golem
Knight The Log Ice Golem
Knight Fire Spirits Ice Golem Giant Snowball
Giant Snowball Fire Spirits Bats Ice Golem
Knight Fire Spirits Ice Golem
Knight Ice Golem Fire Spirits The Log
The Log Giant Snowball
Ice Golem Giant Snowball Knight Bats The Log
Knight Ice Golem Fire Spirits
Inferno Dragon Ice Golem Bats
Knight Inferno Dragon Ice Golem Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Giant Snowball The Log Fire Spirits Knight Bats Ice Golem
The Log Fire Spirits Ice Golem Bats Knight
The Log Fire Spirits Giant Snowball Knight Ice Golem Bats
Giant Snowball Ice Golem The Log Fire Spirits Knight
Giant Snowball Ice Golem Fire Spirits Bats
Knight Fire Spirits Ice Golem The Log Giant Snowball
Giant Snowball Fire Spirits Ice Golem The Log Knight
Knight Inferno Dragon Bats Fire Spirits Ice Golem
Fire Spirits Ice Golem Giant Snowball
Ice Golem
Ice Golem Inferno Dragon
The Log Fire Spirits Giant Snowball
Knight
The Log Fire Spirits Ice Golem
Knight Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord