Bộ bài 2.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Bats Ice Golem Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Bats Ice Golem Musketeer Balloon Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem Barbarian Barrel Balloon Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Balloon
Giant Snowball Bats Musketeer Balloon Lumberjack
Zap Bats Balloon
Barbarian Barrel Ice Spirit Musketeer Lumberjack
The Log Ice Spirit Musketeer Lumberjack
Earthquake
Arrows Ice Spirit Bats
Royal Delivery Ice Spirit Bats Musketeer Balloon Lumberjack
Fireball Musketeer Balloon Lumberjack
Poison Bats Musketeer Balloon
Lightning Ice Golem Musketeer Balloon Lumberjack
Rocket Musketeer Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Bats Ice Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Bats Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel Musketeer Lumberjack Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Ice Spirit Bats Giant Snowball Ice Golem

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Ice Golem Musketeer Balloon Lumberjack Bats Barbarian Barrel
Bats + Ice Golem Ice Spirit Barbarian Barrel
Giant Snowball +
Ice Golem + Balloon Ice Spirit Musketeer Lumberjack Bats
+ Ice Golem Ice Spirit Barbarian Barrel
+ Ice Spirit Bats Musketeer
+ Ice Golem Lumberjack Ice Spirit
+ Balloon Ice Golem Ice Spirit

Khắc tinh   34 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel Bats
Giant Snowball Musketeer Bats Ice Golem Ice Spirit
Barbarian Barrel Lumberjack Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit
Barbarian Barrel
Ice Golem Balloon Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer Bats
Musketeer
Ice Golem Musketeer Ice Spirit Giant Snowball
Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Musketeer
Barbarian Barrel Lumberjack Ice Golem
Bats Lumberjack Musketeer Ice Spirit
Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Barbarian Barrel Giant Snowball
Musketeer Bats Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Musketeer
Musketeer Lumberjack
Bats Musketeer Ice Spirit Lumberjack Ice Golem
Lumberjack Barbarian Barrel Bats Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Ice Spirit Bats Musketeer Lumberjack
Ice Golem Bats Musketeer
Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer Ice Spirit Giant Snowball
Ice Golem Musketeer Barbarian Barrel Balloon Ice Spirit
Musketeer Bats Ice Spirit
Balloon Musketeer
Barbarian Barrel Giant Snowball
Musketeer Lumberjack Bats
Bats Lumberjack Musketeer
Musketeer Barbarian Barrel Balloon Ice Golem
Barbarian Barrel Musketeer Ice Golem Bats Ice Spirit
Ice Golem Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer
Barbarian Barrel Giant Snowball Ice Spirit
Musketeer Balloon
Ice Golem
Giant Snowball Lumberjack Barbarian Barrel
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem Bats Ice Spirit
Barbarian Barrel Bats Giant Snowball Musketeer Lumberjack
Ice Golem Barbarian Barrel Ice Spirit Lumberjack Musketeer Bats Giant Snowball
Ice Golem Giant Snowball
Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Musketeer
Ice Spirit Barbarian Barrel Ice Golem Lumberjack Musketeer
Ice Spirit Ice Golem
Ice Spirit Lumberjack Barbarian Barrel Musketeer Ice Golem
Musketeer Ice Spirit Bats Giant Snowball
Bats Ice Golem Musketeer
Ice Golem Barbarian Barrel Musketeer
Musketeer
Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem
Ice Golem Musketeer Barbarian Barrel Balloon
Lumberjack Musketeer
Ice Golem Bats Musketeer
Lumberjack Bats
Ice Spirit Ice Golem Lumberjack Musketeer Bats
Barbarian Barrel Musketeer Ice Golem Lumberjack Bats Giant Snowball
Ice Golem Barbarian Barrel Lumberjack Musketeer Bats
Lumberjack Ice Spirit Musketeer Bats
Barbarian Barrel Ice Golem Musketeer Lumberjack
Barbarian Barrel Lumberjack Ice Spirit Ice Golem
Lumberjack Ice Golem Musketeer Ice Spirit Giant Snowball
Musketeer Bats Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem
Musketeer Ice Golem Lumberjack Ice Spirit
Barbarian Barrel Ice Spirit Lumberjack Musketeer Ice Golem
Lumberjack Giant Snowball Musketeer
Lumberjack Ice Golem Bats Giant Snowball Barbarian Barrel
Ice Spirit Ice Golem Lumberjack Barbarian Barrel
Bats Ice Golem Musketeer
Ice Golem Lumberjack Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Barbarian Barrel Giant Snowball Musketeer Ice Golem Bats
Barbarian Barrel Ice Spirit Ice Golem Bats
Barbarian Barrel Musketeer Ice Spirit Ice Golem Giant Snowball Lumberjack Bats
Barbarian Barrel Ice Golem Giant Snowball Musketeer Lumberjack
Giant Snowball Ice Golem Bats Ice Spirit Musketeer
Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Spirit Musketeer
Barbarian Barrel Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Musketeer Lumberjack
Musketeer Lumberjack Barbarian Barrel Ice Spirit Bats Ice Golem
Musketeer Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit
Balloon Ice Golem Musketeer
Musketeer Ice Golem
Ice Spirit Giant Snowball Barbarian Barrel
Musketeer Lumberjack
Musketeer Ice Golem Barbarian Barrel Balloon
Ice Spirit Barbarian Barrel Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord