Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Electro Dragon Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Electro Dragon Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Ram Rider

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ram Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Dragon Miner Ram Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Miner Night Witch Inferno Dragon Ram Rider
Giant Snowball Minion Electro Dragon Miner Night Witch Inferno Dragon Ram Rider
Zap Minion Night Witch Inferno Dragon Ram Rider
Barbarian Barrel Ice Wizard Night Witch
The Log Ram Rider
Earthquake
Arrows Minion Night Witch
Royal Delivery Minion Electro Dragon Miner Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Ram Rider
Fireball Minion Electro Dragon Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Ram Rider
Poison Minion Electro Dragon Ice Wizard Night Witch
Lightning Electro Dragon Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Ram Rider
Rocket Electro Dragon Night Witch Inferno Dragon Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Electro Dragon Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Electro Dragon Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Miner Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Minion Miner Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Electro Dragon Ram Rider

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Arrows Minion Miner Ice Wizard

Sự hiệp lực   3 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Miner Ram Rider
Minion + Miner
Electro Dragon + Inferno Dragon Miner
Miner + Minion Night Witch Arrows Ice Wizard Electro Dragon
+ Miner
+ Miner
+ Electro Dragon Ram Rider
+ Arrows Inferno Dragon

Khắc tinh   40 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Night Witch Electro Dragon
Ice Wizard Electro Dragon Minion Night Witch Arrows
Arrows Electro Dragon Ice Wizard
Arrows Miner Electro Dragon Ram Rider
Ice Wizard Miner Inferno Dragon Ram Rider Minion
Inferno Dragon Arrows Electro Dragon Ice Wizard
Ice Wizard Minion
Arrows Ice Wizard Electro Dragon Minion
Electro Dragon Arrows Night Witch
Minion Ram Rider Ice Wizard Inferno Dragon
Ice Wizard Minion
Electro Dragon
Night Witch Minion Inferno Dragon Ice Wizard
Arrows Ram Rider Ice Wizard Miner
Night Witch Electro Dragon
Ice Wizard Miner Minion Night Witch Inferno Dragon
Miner Night Witch Minion
Ram Rider Night Witch Ice Wizard Inferno Dragon Minion
Minion Inferno Dragon Ram Rider Night Witch Ice Wizard
Minion Electro Dragon Ram Rider Ice Wizard Night Witch
Electro Dragon Miner Ram Rider Ice Wizard
Minion Ram Rider Electro Dragon Ice Wizard
Minion
Electro Dragon Ice Wizard Arrows
Night Witch Minion Inferno Dragon
Inferno Dragon Minion Night Witch Ice Wizard
Ice Wizard Miner
Minion Electro Dragon Miner Ice Wizard Ram Rider
Miner Ice Wizard
Night Witch Electro Dragon
Miner
Minion Ice Wizard
Arrows Electro Dragon Ice Wizard Ram Rider
Ice Wizard Minion Arrows Electro Dragon
Arrows Night Witch Electro Dragon Minion
Minion Arrows Night Witch Electro Dragon Ice Wizard
Arrows Ice Wizard Electro Dragon
Electro Dragon Minion Inferno Dragon Night Witch Ice Wizard
Minion Inferno Dragon Ice Wizard Electro Dragon Miner
Electro Dragon Ice Wizard Minion
Arrows Ice Wizard Night Witch Electro Dragon
Ram Rider Minion Electro Dragon Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon
Minion Night Witch Miner Inferno Dragon Ice Wizard
Minion Night Witch
Ice Wizard Electro Dragon Minion
Miner Ice Wizard Inferno Dragon
Inferno Dragon Ice Wizard Ram Rider
Inferno Dragon Ram Rider Minion Electro Dragon Miner
Inferno Dragon Night Witch
Inferno Dragon Minion Night Witch Ice Wizard
Inferno Dragon Minion Night Witch
Ice Wizard Minion Night Witch
Miner Arrows Ice Wizard Night Witch Ram Rider Electro Dragon Minion
Night Witch Electro Dragon Ice Wizard Minion
Inferno Dragon Electro Dragon Minion
Ice Wizard Night Witch
Minion Arrows Night Witch
Ice Wizard Minion Electro Dragon Night Witch Arrows
Electro Dragon Minion Ice Wizard Night Witch
Ice Wizard Night Witch Minion
Minion Night Witch
Electro Dragon Ram Rider Ice Wizard Night Witch
Minion Ice Wizard Arrows Night Witch Ram Rider
Minion Electro Dragon Ice Wizard Miner
Arrows Inferno Dragon Minion Night Witch Ram Rider Electro Dragon Ice Wizard
Minion Inferno Dragon Night Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Dragon Ice Wizard Arrows Minion Ram Rider Night Witch
Night Witch Arrows
Arrows Electro Dragon Night Witch Ice Wizard Minion
Arrows Night Witch Electro Dragon Ice Wizard Ram Rider
Arrows Ice Wizard Night Witch Ram Rider Minion Electro Dragon
Arrows Night Witch Electro Dragon Ice Wizard
Arrows Electro Dragon Ram Rider Ice Wizard
Minion Ice Wizard Miner Night Witch Inferno Dragon
Minion Arrows Ice Wizard Electro Dragon Ram Rider
Ram Rider Minion
Inferno Dragon Ram Rider
Arrows
Ram Rider Minion
Ice Wizard Night Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord