Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Goblin Hut Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Goblin Hut Barbarian Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Giant Goblin Hut Barbarian Hut Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant
Giant Snowball Musketeer Goblin Hut Witch
Zap Goblin Hut Witch
Barbarian Barrel Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Witch
The Log Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Witch
Earthquake Goblin Hut Barbarian Hut Witch
Arrows Goblin Hut Witch
Royal Delivery Musketeer Goblin Hut Witch
Fireball Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Witch
Poison Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Witch
Lightning Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Witch
Rocket Musketeer Goblin Hut Barbarian Hut Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Arrows Fireball Musketeer Giant Goblin Hut Witch Barbarian Hut

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Arrows Fireball Musketeer

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Giant The Log
Fireball + The Log Giant
Musketeer + Giant Barbarian Hut
Giant + Musketeer Witch The Log Arrows Fireball Goblin Hut
+ Giant Barbarian Hut
+ Musketeer Goblin Hut
+ Giant
+ Fireball Giant Arrows

Khắc tinh   44 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball The Log
Arrows Goblin Hut The Log Witch Barbarian Hut Fireball Musketeer
Arrows The Log Fireball Witch
Arrows Fireball The Log
Giant Musketeer Barbarian Hut Witch Fireball Goblin Hut
Barbarian Hut Fireball Musketeer Arrows
Fireball The Log Barbarian Hut Musketeer
Arrows Fireball Witch Musketeer
Witch The Log Arrows Fireball
Barbarian Hut Witch Goblin Hut The Log Musketeer
Musketeer Witch The Log
Witch The Log
Musketeer Fireball Witch
Arrows The Log Fireball Witch Musketeer
Musketeer Witch
Musketeer Witch Barbarian Hut
The Log Musketeer Fireball
Barbarian Hut Musketeer Witch The Log Goblin Hut
Musketeer
Witch Barbarian Hut The Log Fireball Musketeer
Musketeer The Log Witch Giant Fireball
Fireball Musketeer Witch
Fireball Musketeer
Fireball The Log Witch Arrows
Musketeer
Fireball Witch
Barbarian Hut Goblin Hut Witch Musketeer
Fireball Barbarian Hut Musketeer Giant The Log Goblin Hut Witch
Musketeer Goblin Hut Fireball Barbarian Hut Witch
Musketeer The Log Fireball
Fireball The Log Goblin Hut
Fireball
Goblin Hut Musketeer The Log Witch Giant Fireball
Fireball
Goblin Hut Fireball Arrows Witch Barbarian Hut The Log
The Log Arrows Fireball Witch
Fireball The Log Arrows Musketeer
Arrows Musketeer The Log Witch
Fireball Arrows The Log
Musketeer Witch
Fireball Witch Musketeer
Musketeer Witch The Log
The Log Witch Barbarian Hut Goblin Hut
The Log Musketeer Arrows Witch Fireball
Musketeer Barbarian Hut Goblin Hut Fireball Witch
Musketeer
Musketeer The Log
Fireball Musketeer
Musketeer
Witch
Giant Musketeer
Musketeer Witch
Musketeer The Log Witch
Barbarian Hut Goblin Hut Witch
Witch Musketeer The Log
Fireball The Log Arrows Musketeer
Barbarian Hut Musketeer Witch
Witch Musketeer
Goblin Hut Musketeer Witch
Fireball The Log Arrows
Witch Arrows Fireball Musketeer
Musketeer Witch Fireball
Musketeer Witch Fireball
The Log Fireball Musketeer
Musketeer The Log Goblin Hut Barbarian Hut
The Log Witch Arrows
Witch
Arrows Musketeer Barbarian Hut Goblin Hut Witch Fireball
Barbarian Hut Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Witch Musketeer Arrows Fireball
The Log Witch Arrows
The Log Arrows Musketeer Witch
The Log Arrows Musketeer Witch
Arrows Musketeer Fireball Witch
The Log Arrows Musketeer Witch
Fireball Arrows Witch The Log Musketeer
Musketeer Witch
Musketeer Arrows Fireball Witch
Fireball Musketeer
Musketeer
The Log Arrows
Witch Musketeer
The Log Fireball Witch Musketeer Barbarian Hut Goblin Hut
Fireball Musketeer Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord