Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Knight Musketeer Giant Prince

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Giant Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Giant Prince
Giant Snowball Minion
Zap Minion Prince
Barbarian Barrel Archers Musketeer
The Log Archers Prince
Earthquake
Arrows Archers Minion
Royal Delivery Archers Minion Musketeer
Fireball Archers Minion Musketeer
Poison Archers Minion Musketeer
Lightning Musketeer Prince
Rocket Musketeer Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Knight Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Arrows Knight Minion Fireball Musketeer Giant Prince

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Archers Arrows Knight Minion

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Knight Giant
Arrows + Knight Giant Prince
Knight + Archers Musketeer Minion Arrows
Minion + Giant Knight
+ Giant
+ Knight Giant
+ Minion Musketeer Prince Arrows Fireball Archers
+ Giant Arrows

Khắc tinh   54 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Knight Arrows Fireball Musketeer Minion
Arrows Knight Fireball Archers
Fireball Arrows Knight
Knight Giant Archers Fireball Prince Musketeer Minion
Minion Fireball Archers Musketeer
Arrows Fireball Musketeer Archers Minion
Prince Fireball Arrows Knight
Prince Knight Minion Archers Musketeer
Prince Knight Minion Musketeer
Archers Musketeer Minion Fireball
Arrows Knight Fireball Archers Musketeer
Musketeer Prince Knight
Archers Musketeer Knight Prince Minion
Musketeer Prince Fireball Minion Knight
Knight Minion Musketeer Prince
Minion Knight Musketeer
Fireball Knight Minion Prince Musketeer
Musketeer Giant Archers Knight Fireball
Fireball Musketeer Minion Archers
Fireball Arrows
Musketeer Prince Minion Knight
Knight Fireball
Prince Archers Knight Minion Musketeer
Musketeer Fireball Giant Knight
Prince Knight Fireball Musketeer
Fireball
Fireball
Musketeer Minion Giant Fireball
Fireball
Fireball Arrows Prince Archers
Archers Minion Arrows Fireball
Arrows Fireball Minion Archers Musketeer
Arrows Archers Minion Knight Musketeer
Fireball Arrows Archers
Musketeer Knight Archers Minion
Knight Fireball Musketeer
Musketeer Knight Minion Prince
Minion Knight Prince
Musketeer Fireball Knight Arrows
Minion Musketeer Archers Fireball
Prince Minion Knight Musketeer
Knight Minion Musketeer Prince
Minion Fireball Musketeer Archers
Knight Prince Musketeer
Archers Prince Knight
Giant Musketeer Prince Minion Knight
Prince Musketeer Knight
Minion Musketeer Knight
Prince Knight Minion
Knight Minion Musketeer Prince Archers
Fireball Arrows Knight Archers Minion Musketeer
Knight Prince Minion Musketeer
Minion Knight Musketeer Prince
Knight Musketeer Prince Archers
Fireball Arrows Knight Prince Minion
Minion Archers Fireball Arrows Musketeer Knight
Minion Musketeer Fireball Archers
Knight Musketeer Archers Minion Prince Fireball
Knight Prince Minion Musketeer Fireball Archers
Prince Musketeer
Archers Minion Knight Arrows
Minion Knight Prince
Minion Arrows Fireball Archers Musketeer
Prince Minion Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Archers Minion Fireball Musketeer Knight Arrows
Arrows Knight Archers
Arrows Musketeer Archers Minion Knight
Arrows Archers Knight Musketeer
Arrows Musketeer Minion Fireball Archers
Knight Archers Musketeer Arrows
Arrows Fireball Musketeer Knight Archers
Minion Knight Musketeer Archers Prince
Minion Musketeer Arrows Archers Fireball
Minion Fireball Prince Knight
Fireball Musketeer Minion
Arrows Musketeer Fireball
Prince Musketeer
Arrows
Musketeer Archers Prince Knight
Fireball Minion Archers Musketeer
Musketeer Prince Fireball Minion
Minion Fireball Musketeer
Prince Knight Musketeer Minion
Fireball
Knight
Prince Fireball Musketeer Knight Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord