Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Knight Tombstone Musketeer Giant

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Giant Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Giant Balloon
Giant Snowball Minion Tombstone
Zap Minion Tombstone Balloon
Barbarian Barrel Archers Musketeer
The Log Archers Tombstone
Earthquake Tombstone
Arrows Archers Minion
Royal Delivery Archers Minion Musketeer
Fireball Archers Minion Tombstone Musketeer Balloon
Poison Archers Minion Tombstone Musketeer
Lightning Tombstone Musketeer Balloon
Rocket Musketeer Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Knight Tombstone

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Arrows Knight Minion Tombstone Musketeer Giant Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Archers Arrows Knight Minion

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Knight Tombstone Giant
Arrows + Knight Giant Balloon
Knight + Archers Musketeer Balloon Minion Arrows
Minion + Giant Balloon Knight
+ Archers Giant
+ Knight Giant
+ Minion Balloon Musketeer Arrows Tombstone Archers
+ Giant Knight Minion Arrows

Khắc tinh   52 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Knight Musketeer Arrows Minion
Arrows Archers Knight
Arrows Knight
Knight Tombstone Giant Balloon Archers Minion Musketeer
Archers Minion Musketeer
Arrows Archers Minion Musketeer
Knight Arrows
Tombstone Musketeer Archers Knight Minion
Tombstone Musketeer Minion Knight
Musketeer Archers Minion Tombstone
Arrows Musketeer Archers Knight
Knight Musketeer
Tombstone Musketeer Minion Archers Knight
Musketeer Minion Knight
Tombstone Musketeer Minion Knight
Minion Knight Musketeer
Tombstone Knight Musketeer Minion
Tombstone Musketeer Archers Giant Balloon Knight
Minion Musketeer Archers
Arrows
Musketeer Minion Knight
Knight
Tombstone Musketeer Knight Archers Minion
Musketeer Balloon Knight Giant
Musketeer Tombstone Knight
Tombstone
Musketeer Minion Balloon Giant
Tombstone
Arrows Tombstone Archers
Minion Archers Arrows
Arrows Musketeer Archers Minion
Minion Arrows Archers Musketeer Knight
Arrows Archers
Musketeer Minion Knight Archers
Knight Musketeer
Musketeer Knight Tombstone Minion
Tombstone Minion Knight
Knight Musketeer Arrows
Musketeer Minion Archers Tombstone
Minion Musketeer Knight
Knight Tombstone Minion Musketeer
Musketeer Minion Archers
Knight Musketeer
Tombstone Archers Knight
Giant Minion Tombstone Balloon Musketeer Knight
Knight Musketeer
Tombstone Minion Knight Musketeer
Tombstone Minion Knight
Knight Musketeer Tombstone Minion Archers
Arrows Archers Knight Tombstone Minion Musketeer
Knight Tombstone Musketeer Minion
Musketeer Knight Minion
Tombstone Knight Archers Musketeer
Arrows Knight Minion
Minion Arrows Archers Musketeer Knight
Minion Musketeer Tombstone Archers
Tombstone Knight Archers Minion Musketeer
Knight Musketeer Minion Archers
Musketeer Tombstone
Archers Minion Tombstone Arrows Knight
Tombstone Minion Knight
Arrows Minion Archers Musketeer
Knight Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Arrows Knight Musketeer Archers Minion Tombstone
Tombstone Knight Archers Arrows
Arrows Minion Musketeer Knight Archers
Arrows Musketeer Knight Archers
Arrows Minion Archers Musketeer
Knight Tombstone Musketeer Archers Arrows
Arrows Knight Archers Musketeer
Minion Musketeer Knight Archers Tombstone
Minion Arrows Musketeer Archers
Minion Knight
Minion Balloon Musketeer
Arrows Musketeer
Musketeer
Arrows
Knight Archers Musketeer
Archers Balloon Musketeer Minion
Balloon Minion Musketeer
Minion Musketeer Tombstone
Minion Musketeer Knight
Knight
Musketeer Archers Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord