Bộ bài 2.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Cannon

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem Musketeer Ram Rider

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem Ram Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball Skeletons
Zap Skeletons Ram Rider
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Musketeer
The Log Skeletons Ice Spirit Ram Rider
Earthquake
Arrows
Royal Delivery
Fireball Cannon Musketeer Ram Rider
Poison Cannon Musketeer
Lightning Cannon Musketeer Ram Rider
Rocket Musketeer Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Ice Golem Fireball

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem Zap Cannon Fireball Musketeer Ram Rider

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

6 Skeletons Ice Spirit Ice Golem Zap

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Cannon + Skeletons Zap Ice Spirit
Fireball + Zap Ram Rider
Ice Golem + Ice Spirit Skeletons Zap Musketeer Ram Rider
Ice Spirit + Zap Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer Ram Rider
+ Skeletons Ice Golem Ice Spirit
+ Zap Ice Golem Ice Spirit Fireball
+ Musketeer Cannon Ice Spirit Ice Golem
+ Ice Spirit Fireball Ram Rider Cannon Ice Golem

Khắc tinh   49 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Spirit Zap Ice Golem Fireball Musketeer
Zap Ice Golem Ice Spirit Fireball
Fireball Ram Rider
Ice Golem Cannon Musketeer Ram Rider Fireball
Musketeer Cannon Ice Golem Ice Spirit Fireball
Fireball Ice Spirit Ice Golem Zap Musketeer
Ice Golem Fireball
Skeletons Ram Rider Musketeer Cannon Ice Spirit
Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer Ice Spirit
Musketeer Ice Spirit Zap Ice Golem Fireball Skeletons
Zap Ice Golem Ram Rider Fireball Musketeer Skeletons
Musketeer
Musketeer Ice Golem Cannon Skeletons Ice Spirit
Fireball Musketeer Skeletons Ice Spirit Ice Golem
Ram Rider Cannon Musketeer Skeletons Ice Spirit
Ice Golem Musketeer Ram Rider
Musketeer Zap Ice Spirit Skeletons Cannon Ram Rider Fireball
Ice Golem Musketeer Ice Spirit Fireball Ram Rider Skeletons
Fireball Ice Spirit Musketeer Ram Rider
Fireball Zap
Cannon Musketeer
Fireball
Cannon Musketeer Skeletons
Musketeer Fireball Ice Golem Cannon
Fireball Musketeer Ice Golem Cannon
Fireball Ice Spirit Cannon
Fireball
Musketeer Fireball Cannon
Fireball Ice Golem
Fireball Cannon Zap Ram Rider
Zap Ice Golem Ice Spirit Skeletons Fireball
Fireball Musketeer Skeletons Zap
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Skeletons Cannon
Ice Golem Zap Fireball
Musketeer Ice Spirit Ice Golem
Musketeer Fireball Skeletons
Cannon Ice Spirit Ice Golem Zap Musketeer
Ice Golem Skeletons Ice Spirit Zap
Fireball Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Musketeer Ram Rider Fireball Zap Cannon Ice Spirit
Musketeer Cannon Ice Golem
Ice Golem Musketeer Cannon
Musketeer Fireball
Musketeer Cannon Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem Ram Rider Skeletons
Musketeer Ice Golem Cannon Ram Rider
Cannon Musketeer
Ice Golem Musketeer Cannon Skeletons
Cannon
Ice Golem Ice Spirit Skeletons Musketeer
Fireball Ice Golem Musketeer Cannon Ram Rider Skeletons
Ice Golem Skeletons Cannon Zap Musketeer
Ice Spirit Zap Musketeer Skeletons
Skeletons Musketeer Ice Golem
Fireball Ice Golem Ice Spirit Zap
Ice Golem Fireball Ice Spirit Musketeer Zap Cannon
Zap Musketeer Ice Spirit Skeletons Ice Golem Fireball
Cannon Musketeer Ice Spirit Fireball Ice Golem
Ice Golem Fireball Ice Spirit Musketeer
Ram Rider Cannon Zap Musketeer
Ice Golem Zap Cannon Ram Rider
Zap Ice Spirit Skeletons Ice Golem
Musketeer Ice Golem Zap Ram Rider Fireball
Cannon Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Zap Ice Golem Musketeer Ram Rider Fireball
Skeletons Ice Golem Ice Spirit
Zap Cannon Musketeer Skeletons Ice Spirit Ice Golem
Zap Ice Golem Ram Rider Musketeer Cannon
Zap Ice Golem Fireball Ice Spirit Musketeer Ram Rider
Ice Golem Zap Ice Spirit Musketeer Skeletons
Fireball Cannon Ram Rider Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Musketeer Ice Golem Cannon Skeletons Ice Spirit
Musketeer Ice Spirit Ice Golem Ram Rider Fireball
Fireball Ice Golem
Fireball Ice Golem Musketeer Ram Rider
Musketeer Ice Golem Ram Rider
Skeletons Musketeer
Fireball Ram Rider Ice Golem Musketeer Zap
Zap Musketeer Ram Rider Ice Golem Fireball Ice Spirit
Musketeer Ice Golem Skeletons
Ice Spirit Zap Fireball
Ice Golem
Fireball Musketeer Ice Spirit Cannon

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord