Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Rascals

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Mortar

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Rascals

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mortar Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mortar Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Goblin Gang Mortar Rascals Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Minion Horde Miner
Giant Snowball Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde
Zap Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde
Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Gang
The Log Spear Goblins Goblin Gang Rascals
Earthquake Goblin Gang Mortar
Arrows Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Rascals
Royal Delivery Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Rascals
Fireball Goblin Gang Mortar Minion Horde Rascals
Poison Goblin Gang Mortar Minion Horde Rascals
Lightning Mortar
Rocket Mortar Rascals

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Mortar

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Gang Miner Mortar Minion Horde Rascals

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Giant Snowball Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Gang

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Barbarian Barrel + Mortar Spear Goblins
Goblin Gang + Miner
Minion Horde + Miner
Miner + Spear Goblins Minion Horde Goblin Gang Mortar Giant Snowball Rascals
+ Rascals Miner Barbarian Barrel Giant Snowball
+ Mortar Miner
+ Miner Mortar
+ Miner Barbarian Barrel

Khắc tinh   43 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Rascals Minion Horde Goblin Gang Giant Snowball Spear Goblins
Barbarian Barrel Goblin Gang Mortar Giant Snowball Minion Horde
Miner Barbarian Barrel
Minion Horde Mortar Miner Barbarian Barrel Goblin Gang
Giant Snowball Rascals Mortar Minion Horde
Minion Horde Giant Snowball Goblin Gang
Barbarian Barrel Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde Mortar Rascals Goblin Gang
Rascals Minion Horde Goblin Gang
Barbarian Barrel Giant Snowball
Goblin Gang Spear Goblins Minion Horde Giant Snowball
Barbarian Barrel Miner Goblin Gang Spear Goblins
Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Spear Goblins Miner
Mortar Minion Horde Miner Spear Goblins Goblin Gang Barbarian Barrel
Minion Horde Mortar Rascals Goblin Gang
Minion Horde Rascals Goblin Gang
Barbarian Barrel Goblin Gang Minion Horde Giant Snowball Rascals
Mortar Barbarian Barrel Miner
Goblin Gang Minion Horde Spear Goblins
Giant Snowball Minion Horde Goblin Gang Barbarian Barrel
Minion Horde
Minion Horde Rascals Mortar
Mortar Miner Barbarian Barrel
Goblin Gang Barbarian Barrel Miner
Giant Snowball Rascals Minion Horde Goblin Gang Barbarian Barrel
Miner
Mortar
Minion Horde Mortar
Mortar Goblin Gang Barbarian Barrel Minion Horde Rascals Giant Snowball
Giant Snowball Barbarian Barrel Minion Horde Spear Goblins
Goblin Gang Barbarian Barrel Rascals Giant Snowball Minion Horde
Spear Goblins Giant Snowball Goblin Gang Barbarian Barrel
Giant Snowball Minion Horde
Goblin Gang Minion Horde Rascals
Minion Horde Miner Rascals Barbarian Barrel
Minion Horde Spear Goblins Rascals Goblin Gang
Mortar Barbarian Barrel
Minion Horde Mortar Spear Goblins Giant Snowball
Minion Horde Goblin Gang Miner
Goblin Gang Minion Horde Barbarian Barrel
Minion Horde
Barbarian Barrel Miner
Minion Horde Goblin Gang Rascals
Minion Horde Barbarian Barrel Mortar Miner
Mortar Rascals Minion Horde
Minion Horde Rascals Goblin Gang
Minion Horde
Rascals Goblin Gang Spear Goblins
Miner Barbarian Barrel Mortar Spear Goblins Giant Snowball Goblin Gang
Goblin Gang Barbarian Barrel Minion Horde Rascals Spear Goblins
Goblin Gang Minion Horde
Rascals Barbarian Barrel Goblin Gang Spear Goblins
Barbarian Barrel Goblin Gang
Rascals Goblin Gang Minion Horde Giant Snowball
Minion Horde Spear Goblins Giant Snowball Goblin Gang
Rascals Goblin Gang Minion Horde
Goblin Gang Minion Horde Barbarian Barrel Spear Goblins
Mortar Giant Snowball Goblin Gang Rascals Minion Horde
Minion Horde Giant Snowball Spear Goblins Rascals Barbarian Barrel Goblin Gang
Minion Horde Barbarian Barrel Miner Rascals Spear Goblins Goblin Gang
Minion Horde Spear Goblins
Minion Horde Rascals Goblin Gang Mortar

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Spear Goblins Giant Snowball Barbarian Barrel Goblin Gang Rascals Mortar
Barbarian Barrel Spear Goblins Rascals Goblin Gang
Barbarian Barrel Rascals Goblin Gang Giant Snowball Minion Horde Spear Goblins Mortar
Barbarian Barrel Giant Snowball Spear Goblins Rascals Mortar Goblin Gang
Giant Snowball Minion Horde Spear Goblins Goblin Gang Rascals
Barbarian Barrel Giant Snowball Spear Goblins
Barbarian Barrel Mortar Giant Snowball Goblin Gang
Goblin Gang Barbarian Barrel Miner Minion Horde Rascals Spear Goblins
Goblin Gang Giant Snowball Minion Horde Spear Goblins
Giant Snowball Mortar Barbarian Barrel
Mortar
Minion Horde
Barbarian Barrel Giant Snowball
Goblin Gang
Barbarian Barrel
Mortar Minion Horde
Mortar Spear Goblins Barbarian Barrel Goblin Gang Miner Minion Horde
Goblin Gang Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Mortar Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord