Bộ bài 3.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có đủ thẻ đe dọa trong bộ bài của bạn.

Rất tốt khi có những thẻ được coi là một mối đe dọa và phải được đối thủ của bạn giải quyết. Mối đe dọa có thể có ý nghĩa nhiều thứ hơn, nhưng trong mọi trường hợp, nó là một cái gì đó, mà không thể bỏ qua.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Archers Tesla Ice Golem

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Archers Tesla Ice Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

X-Bow

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

X-Bow

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Ice Golem X-Bow

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Skeletons Fire Spirits
Zap Skeletons Fire Spirits X-Bow
Tornado
The Log Skeletons Fire Spirits Archers
Arrows Fire Spirits
Fireball Archers Tesla X-Bow
Poison Archers X-Bow
Lightning Tesla X-Bow
Rocket X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Ice Golem Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeletons Fire Spirits Ice Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Fire Spirits Ice Golem The Log Archers Fireball Tesla X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Skeletons Fire Spirits Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Golem Skeletons X-Bow
Fire Spirits + Ice Golem X-Bow
Fireball + X-Bow The Log
Ice Golem + Archers X-Bow Skeletons Fire Spirits
+ X-Bow Tesla Fireball
+ Tesla X-Bow Ice Golem Archers
+ Skeletons X-Bow The Log
+ Ice Golem Fireball Skeletons The Log Tesla Archers Fire Spirits

Khắc tinh   47 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Tesla Ice Golem Fireball The Log Fire Spirits
The Log Archers Fire Spirits Fireball Ice Golem
Fireball The Log
Ice Golem Archers Fireball Tesla
Fire Spirits Archers Ice Golem Tesla The Log Fireball
Fireball Fire Spirits Archers Ice Golem Tesla
Ice Golem The Log Fireball
Skeletons Tesla The Log Archers
Ice Golem Tesla Skeletons The Log Fire Spirits
The Log
Archers Ice Golem Fireball Tesla Fire Spirits Skeletons
The Log Skeletons Fire Spirits Archers Ice Golem Fireball X-Bow Tesla
Tesla
Archers Fire Spirits Skeletons Ice Golem
Fire Spirits Tesla Fireball The Log Ice Golem Skeletons
Tesla Skeletons The Log Fire Spirits
Tesla Ice Golem
Tesla Skeletons Fireball Fire Spirits The Log
Ice Golem The Log Archers Fireball Skeletons
Fireball Archers Tesla Fire Spirits
Fireball Fire Spirits The Log
Tesla
Fireball
Tesla Skeletons Archers
Fireball Tesla The Log X-Bow Ice Golem
Ice Golem Tesla Fireball The Log
Fireball Fire Spirits The Log Tesla
Fireball
X-Bow Tesla The Log Fireball
Fireball Fire Spirits X-Bow Ice Golem
Fireball Tesla Archers Fire Spirits The Log
Ice Golem The Log Archers Tesla Fireball Skeletons Fire Spirits
Fire Spirits The Log Fireball X-Bow Archers Skeletons
Archers Fire Spirits X-Bow Ice Golem Tesla Skeletons The Log
Fireball Ice Golem The Log Archers Fire Spirits
Tesla Ice Golem Archers
Fireball Skeletons
The Log Ice Golem Tesla
Ice Golem Skeletons The Log Fire Spirits
Tesla Fireball The Log Ice Golem
Archers Tesla Fireball X-Bow Fire Spirits
Ice Golem Tesla
Ice Golem The Log
Tesla Fireball Archers
Tesla Ice Golem
Ice Golem Archers Skeletons Tesla
Ice Golem Tesla X-Bow
Tesla
Ice Golem Skeletons The Log Tesla
Tesla
Ice Golem Fire Spirits Archers Tesla The Log Skeletons
The Log Fireball Tesla X-Bow Fire Spirits Skeletons Ice Golem Archers
Ice Golem Skeletons Tesla Fire Spirits X-Bow
Skeletons
Tesla Skeletons Ice Golem Archers
Fireball The Log Ice Golem
Fire Spirits Ice Golem Archers Tesla Fireball
Fireball Ice Golem Archers Fire Spirits Tesla Skeletons
Tesla Ice Golem Fire Spirits Archers Fireball
The Log Fireball Fire Spirits X-Bow Ice Golem Tesla Archers
Tesla X-Bow The Log
Ice Golem Archers The Log X-Bow Tesla
Skeletons Fire Spirits Ice Golem
Tesla Ice Golem Fireball Archers
Ice Golem Tesla

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Fire Spirits Ice Golem Archers Fireball
The Log Archers Skeletons Tesla Fire Spirits Ice Golem
Fire Spirits The Log Skeletons Tesla Ice Golem Archers
Fire Spirits The Log Ice Golem Tesla X-Bow Archers
Ice Golem Fireball Tesla Archers Fire Spirits
Ice Golem The Log Fire Spirits Archers Tesla Skeletons
Fireball Archers Fire Spirits Tesla The Log X-Bow Ice Golem
Archers Fire Spirits Tesla Ice Golem Skeletons
Archers Fire Spirits Fireball Tesla Ice Golem
Fireball Ice Golem The Log X-Bow Tesla
Fireball Ice Golem
Ice Golem
Skeletons Archers Tesla
Fireball The Log Archers Ice Golem X-Bow Fire Spirits
Fireball Fire Spirits X-Bow Ice Golem
Skeletons Ice Golem
The Log Fireball
Ice Golem
X-Bow Fire Spirits Archers Fireball Tesla

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord