Bộ bài 3.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có đủ thẻ đe dọa trong bộ bài của bạn.

Rất tốt khi có những thẻ được coi là một mối đe dọa và phải được đối thủ của bạn giải quyết. Mối đe dọa có thể có ý nghĩa nhiều thứ hơn, nhưng trong mọi trường hợp, nó là một cái gì đó, mà không thể bỏ qua.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Archers Tesla Ice Golem

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Archers Tesla Ice Golem X-Bow

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

X-Bow

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

X-Bow

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Ice Golem X-Bow

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Archers
Giant Snowball Skeletons Fire Spirits Archers
Zap Skeletons Fire Spirits Archers X-Bow
Barbarian Barrel Skeletons Fire Spirits Archers Tesla X-Bow
The Log Skeletons Fire Spirits Archers X-Bow
Earthquake Skeletons Archers Tesla X-Bow
Arrows Skeletons Fire Spirits Archers
Royal Delivery Skeletons Fire Spirits Archers
Fireball Archers Tesla X-Bow
Poison Archers X-Bow
Lightning Tesla Ice Golem X-Bow
Rocket X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Ice Golem Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Ice Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Fire Spirits Ice Golem The Log Archers Fireball Tesla X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Skeletons Fire Spirits Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Golem Skeletons X-Bow
Fire Spirits + Ice Golem X-Bow
Fireball + X-Bow The Log
Ice Golem + Archers X-Bow Skeletons Fire Spirits
+ X-Bow Tesla Fireball
+ Tesla X-Bow Ice Golem Archers
+ Skeletons X-Bow The Log
+ Ice Golem Fireball Skeletons The Log Tesla Archers Fire Spirits

Khắc tinh   49 88

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Fireball
Fireball The Log X-Bow Tesla Ice Golem
Archers Fireball Tesla Fire Spirits Ice Golem The Log
The Log Fire Spirits Fireball Ice Golem Archers
Fireball The Log
Ice Golem Archers Tesla Fireball
Fireball
Fire Spirits The Log Ice Golem Archers Fireball Tesla
Fire Spirits Fireball Tesla Ice Golem Archers
The Log Ice Golem Fireball
Skeletons Archers Tesla The Log
Ice Golem Tesla The Log Skeletons Fire Spirits
The Log
Archers Fireball Fire Spirits Skeletons Tesla Ice Golem
The Log X-Bow Ice Golem Fireball Skeletons Archers Fire Spirits Tesla
Tesla
Fire Spirits Archers Ice Golem Skeletons
The Log Fireball Ice Golem Skeletons Fire Spirits Tesla
Tesla Skeletons Fire Spirits The Log
Ice Golem Tesla
Fire Spirits The Log Tesla Skeletons Fireball
Ice Golem The Log Fireball Archers Skeletons
Fireball Fire Spirits Tesla Archers
Fireball X-Bow
Fireball Fire Spirits The Log
Tesla
Fireball
Tesla Skeletons Archers
Fireball Ice Golem The Log X-Bow Tesla
Fire Spirits X-Bow Fireball Ice Golem
Ice Golem The Log Fireball Tesla
Fireball Fire Spirits Tesla The Log
Fireball
Fireball The Log X-Bow Tesla
Fireball Fire Spirits X-Bow Ice Golem
Tesla Fireball Fire Spirits The Log Archers
The Log Archers Ice Golem Tesla Fire Spirits Fireball Skeletons
Fireball Fire Spirits The Log Archers X-Bow Skeletons
Fire Spirits Archers Tesla X-Bow Ice Golem The Log Skeletons
Fireball Ice Golem Archers The Log Fire Spirits
Tesla Ice Golem Archers
Fireball Skeletons
Tesla Ice Golem The Log
Fire Spirits The Log Ice Golem Skeletons
The Log Fireball Tesla Ice Golem
Tesla Archers X-Bow Fireball Fire Spirits
Tesla Ice Golem
Ice Golem The Log
Tesla Archers Fireball
Ice Golem Tesla
Ice Golem Archers Skeletons Tesla
Ice Golem X-Bow Tesla
Tesla
Ice Golem The Log Skeletons Tesla
Tesla
Tesla
Ice Golem Fire Spirits The Log Archers Skeletons Tesla
The Log Fireball Ice Golem X-Bow Tesla Archers Fire Spirits Skeletons
Ice Golem Tesla Skeletons X-Bow Fire Spirits
Skeletons
Ice Golem Tesla Archers Skeletons
Fireball The Log Ice Golem
Tesla Fire Spirits Archers Ice Golem Fireball
Fireball Skeletons Ice Golem Archers Fire Spirits Tesla
Ice Golem Fire Spirits Archers Fireball Tesla
Ice Golem Fire Spirits Tesla Archers X-Bow The Log Fireball
The Log Tesla X-Bow
Ice Golem Archers X-Bow The Log Tesla
Ice Golem Fire Spirits Skeletons
Tesla Ice Golem Fireball Archers
Ice Golem Tesla

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Fire Spirits Fireball Archers Ice Golem
The Log Fire Spirits Skeletons Archers Ice Golem Tesla
Fire Spirits The Log Tesla Archers Ice Golem Skeletons
The Log Fire Spirits Ice Golem Tesla X-Bow Archers
Ice Golem Fireball Tesla Archers Fire Spirits
Ice Golem Fire Spirits The Log Skeletons Tesla Archers
Fireball Tesla Fire Spirits Ice Golem The Log Archers X-Bow
Fire Spirits Skeletons Ice Golem Tesla Archers
Fire Spirits Archers Tesla Ice Golem Fireball
Fireball Ice Golem
Ice Golem
The Log Fire Spirits
Skeletons Tesla Archers
Fireball The Log X-Bow Ice Golem Fire Spirits Archers
Fireball Fire Spirits Archers X-Bow The Log Tesla
Fireball Tesla The Log

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord