Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Godly!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Tesla Ice Golem Mega Minion

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Archers Tesla Ice Golem Mega Minion X-Bow

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

X-Bow

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

X-Bow

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem X-Bow

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers
Giant Snowball Archers Mega Minion
Zap Archers X-Bow
Barbarian Barrel Ice Spirit Archers Tesla X-Bow
The Log Ice Spirit Archers X-Bow
Earthquake Archers Tesla X-Bow
Arrows Ice Spirit Archers
Royal Delivery Ice Spirit Archers Mega Minion
Fireball Archers Tesla Mega Minion X-Bow
Poison Archers Mega Minion X-Bow
Lightning Tesla Ice Golem Mega Minion X-Bow
Rocket X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Ice Golem Mega Minion

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Ice Golem The Log Archers Mega Minion Fireball Tesla X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Ice Spirit Ice Golem The Log Archers

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Golem Ice Spirit Mega Minion X-Bow
Fireball + X-Bow The Log
Ice Golem + Archers Mega Minion X-Bow Ice Spirit
Ice Spirit + Ice Golem Mega Minion Archers Tesla X-Bow
+ X-Bow Tesla Fireball
+ Ice Golem X-Bow Ice Spirit Archers Tesla
+ X-Bow Ice Spirit The Log Mega Minion
+ Ice Golem Fireball Mega Minion The Log Tesla Ice Spirit Archers

Khắc tinh   57 87

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Fireball Tesla Ice Golem X-Bow The Log
Archers Tesla The Log Fireball Ice Golem Ice Spirit Mega Minion
The Log Ice Golem Archers Fireball Ice Spirit
Fireball The Log
Ice Golem Mega Minion Archers Tesla Fireball
Fireball Mega Minion
Mega Minion Tesla Ice Spirit Ice Golem Archers Fireball The Log
Fireball Tesla Ice Spirit Archers Mega Minion Ice Golem
Ice Golem Mega Minion The Log Fireball
The Log Ice Spirit Archers Tesla Mega Minion
Ice Golem Tesla Ice Spirit Mega Minion The Log
The Log
Archers Mega Minion Fireball Ice Golem Tesla Ice Spirit
The Log Fireball X-Bow Tesla Mega Minion Ice Golem Archers
Tesla
Mega Minion Ice Spirit Archers Ice Golem
Ice Spirit Ice Golem Fireball Mega Minion Tesla The Log
Tesla The Log Mega Minion Ice Spirit
Mega Minion Ice Golem Tesla
The Log Tesla Mega Minion Fireball Ice Spirit
Ice Golem Archers Fireball Ice Spirit The Log
Fireball Ice Spirit Tesla Archers Mega Minion
Fireball X-Bow Mega Minion
Fireball The Log
Mega Minion Tesla
Fireball
Mega Minion Tesla Archers
Fireball Ice Golem Mega Minion X-Bow Tesla The Log
Mega Minion Ice Spirit Fireball X-Bow Ice Golem
Mega Minion The Log Tesla Fireball Ice Golem
Fireball Tesla The Log Mega Minion Ice Spirit
Fireball
Mega Minion X-Bow Tesla Fireball The Log
Fireball X-Bow Ice Golem
Tesla Fireball Archers The Log
The Log Archers Ice Golem Fireball Tesla Ice Spirit
Fireball The Log Archers Mega Minion X-Bow
Archers Ice Spirit X-Bow Mega Minion Ice Golem The Log Tesla
Ice Golem Fireball Archers The Log
Mega Minion Tesla Ice Golem Ice Spirit Archers
Fireball
Tesla The Log Ice Spirit Mega Minion Ice Golem
Mega Minion Ice Golem The Log Ice Spirit
Ice Golem Tesla The Log Mega Minion Fireball Ice Spirit
Mega Minion Archers Tesla X-Bow Fireball Ice Spirit
Mega Minion Tesla Ice Golem
Ice Golem Mega Minion The Log
Archers Fireball Tesla Mega Minion
Mega Minion Tesla Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem Mega Minion Tesla Archers
Mega Minion Ice Golem X-Bow Tesla
Tesla Mega Minion
Mega Minion Ice Golem Tesla The Log
Mega Minion Tesla
Tesla
Ice Golem Mega Minion Ice Spirit Tesla The Log Archers
Fireball The Log Mega Minion Ice Golem Archers Tesla X-Bow
Ice Golem X-Bow Tesla Mega Minion
Mega Minion Ice Spirit
Tesla Ice Golem Archers
Fireball Mega Minion Ice Spirit The Log Ice Golem
Ice Golem Tesla Ice Spirit Archers Mega Minion Fireball
Mega Minion Archers Ice Spirit Fireball Tesla Ice Golem
Tesla Ice Golem Archers Ice Spirit Fireball Mega Minion
Mega Minion Archers Tesla Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log X-Bow
X-Bow Tesla The Log
Archers Ice Golem Tesla Mega Minion The Log X-Bow
Ice Spirit Mega Minion Ice Golem
Tesla Mega Minion Archers Fireball Ice Golem
Mega Minion Tesla Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit The Log Ice Golem Fireball Archers
The Log Mega Minion Tesla Ice Golem Ice Spirit Archers
The Log Archers Ice Spirit Mega Minion Ice Golem Tesla
Ice Golem The Log X-Bow Mega Minion Tesla Archers
Ice Golem Mega Minion Fireball Tesla Archers Ice Spirit
Ice Golem The Log Ice Spirit Archers Mega Minion Tesla
Mega Minion Fireball Archers The Log Ice Golem Tesla Ice Spirit X-Bow
Mega Minion Archers Ice Spirit Ice Golem Tesla
Archers Mega Minion Ice Spirit Fireball Ice Golem Tesla
Mega Minion Fireball Ice Golem
Ice Golem
The Log Ice Spirit
Tesla Mega Minion Archers
The Log Fireball Mega Minion Archers Ice Golem X-Bow
Mega Minion X-Bow Fireball Ice Spirit Tesla Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord