Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Three Musketeers

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram Three Musketeers

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarians Battle Ram Barbarian Barrel Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Battle Ram Three Musketeers Bandit
Giant Snowball Minion Barbarians Battle Ram Three Musketeers
Zap Minion Battle Ram Three Musketeers Bandit
Barbarian Barrel Barbarians Battle Ram Three Musketeers Bandit
The Log Barbarians Battle Ram Three Musketeers Bandit
Earthquake Barbarians Elixir Collector
Arrows Minion
Royal Delivery Minion Barbarians Battle Ram Three Musketeers Bandit
Fireball Minion Barbarians Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit
Poison Minion Barbarians Elixir Collector Three Musketeers
Lightning Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit
Rocket Barbarians Elixir Collector Three Musketeers

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Battle Ram Elixir Collector

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Barbarians Three Musketeers

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Zap Minion Bandit Battle Ram Barbarians Elixir Collector Three Musketeers

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Barbarian Barrel Zap Minion Bandit

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Battle Ram Bandit
Minion + Battle Ram Barbarian Barrel
Barbarians +
Battle Ram + Bandit Zap Minion Three Musketeers
+ Three Musketeers
+ Elixir Collector Battle Ram
+ Minion
+ Battle Ram Zap

Khắc tinh   47 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bandit Minion Barbarian Barrel
Zap Three Musketeers Minion Barbarians
Zap Barbarian Barrel Barbarians
Barbarian Barrel Bandit
Battle Ram Barbarian Barrel Minion Barbarians
Barbarians Minion
Three Musketeers Minion Zap
Barbarian Barrel Barbarians
Barbarians Minion
Barbarians Minion Battle Ram
Three Musketeers Barbarian Barrel Barbarians
Zap Three Musketeers Minion
Barbarian Barrel Zap Bandit
Barbarians
Barbarians Minion Bandit
Minion Barbarian Barrel Bandit Barbarians
Barbarians Bandit Minion
Minion
Barbarian Barrel Zap Barbarians Three Musketeers Bandit Minion
Battle Ram Barbarian Barrel Bandit
Minion
Battle Ram Bandit Minion
Barbarian Barrel Zap Barbarians
Barbarians Minion
Barbarians Minion Three Musketeers
Battle Ram Barbarian Barrel
Zap Minion Battle Ram Barbarians Barbarian Barrel
Bandit Barbarian Barrel
Three Musketeers Barbarians Barbarian Barrel
Elixir Collector
Minion Battle Ram Three Musketeers
Three Musketeers Barbarians
Zap Barbarian Barrel
Minion Zap Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Minion Zap Three Musketeers
Minion Barbarian Barrel
Zap Three Musketeers
Minion
Bandit Barbarians
Bandit Minion Zap Barbarians Barbarian Barrel
Barbarians Zap Minion Bandit
Barbarian Barrel Bandit
Minion Zap
Minion Barbarians Bandit
Barbarian Barrel Bandit Minion
Minion Three Musketeers
Bandit Barbarian Barrel
Barbarians Bandit
Barbarian Barrel Minion Battle Ram Three Musketeers Barbarians
Barbarians
Minion Battle Ram Barbarians Three Musketeers
Barbarians Three Musketeers Minion
Bandit Minion
Barbarian Barrel Bandit Minion
Barbarians Minion Zap Battle Ram Bandit Barbarian Barrel
Zap Minion Bandit
Barbarians Barbarian Barrel Bandit
Minion Barbarian Barrel Barbarians Zap
Barbarians Minion Zap Three Musketeers Bandit
Minion Zap
Barbarians Bandit Minion
Bandit Barbarians Barbarian Barrel Minion
Barbarians Zap
Minion Barbarian Barrel Barbarians Zap
Zap Minion Barbarians Barbarian Barrel
Minion Zap Three Musketeers
Minion Bandit Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Barbarian Barrel Minion
Barbarian Barrel Bandit
Barbarian Barrel Zap Minion Bandit
Zap Barbarian Barrel Bandit
Zap Minion Three Musketeers
Barbarian Barrel Zap
Barbarian Barrel Bandit
Minion Bandit Barbarian Barrel Three Musketeers
Minion
Minion Battle Ram Three Musketeers
Battle Ram
Barbarian Barrel
Bandit Barbarians
Bandit Barbarian Barrel Zap Battle Ram Minion
Barbarian Barrel Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord