Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Barbarians Minion Horde Royal Recruits Elixir Golem Royal Hogs Skeleton Army Graveyard Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord