Skeletons Goblins Goblin Gang Barbarians Rascals Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Goblin Cage Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Giant Skeleton Bandit Lumberjack Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord