Bats Archers Minion Tesla Skeleton Dragons Minion Horde Mega Minion Dart Goblin Musketeer Inferno Tower Wizard Three Musketeers Hunter Inferno Dragon

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord