Cannon Mortar Tesla Tombstone Furnace Bomb Tower Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut X-Bow

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord