Skeleton Barrel Ice Golem Tombstone Battle Ram Bomb Tower Goblin Hut Barbarian Hut Balloon Cannon Cart Giant Skeleton Goblin Giant Golem Night Witch Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord