Skeletons Ice Spirit Electro Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Heal Spirit Ice Golem Barbarian Barrel The Log

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord