Royal Giant Elixir Golem Giant Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Electro Giant Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord