Bats Minion Skeleton Barrel Skeleton Dragons Minion Horde Mega Minion Flying Machine Baby Dragon Balloon Electro Dragon Inferno Dragon Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord