Goblins
Common · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 167
Sát thương 99
Tốc độ tấn công 1.1
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblins

Nhiều bộ bài với Goblins

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 79 47 ×3
2 86 51 ×3
3 95 56 ×3
4 105 62 ×3
5 115 68 ×3
6 126 75 ×3
7 139 82 ×3
8 152 90 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 167 99 ×3
10 184 109 ×3
11 202 120 ×3
12 221 132 ×3
13 244 145 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 267 159 ×3
Thần chú Sát thương
159
240 0
140
243 -1
572 -2
600 -2
877 -4
1232 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblins

Utility card
Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Chết bởi The Log Yếu khi cấp thấp Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Arrows Bait Log Bait

Khắc chế Goblins   52/92

Thẻ khắc chế Goblins hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblins hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins khắc chế những thẻ này   26/92

Những thẻ Goblins có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins hiệp lực   16/92

Thẻ chơi tốt với Goblins. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord