17SHOTSMOKE28

#9RPQG2U

28 441

26 / 50

50% YING 50% YANG

Not at war!