17SHOTSMOKE28

#9RPQG2U

28 531

26 / 50

50% YING 50% YANG

Not at war!
This clan hasn't warred yet!