دحوم. 454

#8GVQRUCP0

12

4 987

6 024

Skeletons Poziom 9 4267/800 Ice Spirit Poziom 10 2976/1000 Goblins Poziom 9 3464/800 Spear Goblins Poziom 9 3045/800 Zap Bats Poziom 10 2250/1000 Fire Spirits Poziom 10 2808/1000 Giant Snowball Poziom 9 2767/800 Archers Arrows Poziom 11 1246/2000 Knight Minions Poziom 10 3231/1000 Bomber Poziom 11 2201/2000 Cannon Poziom 10 2462/1000 Skeleton Barrel Poziom 9 3957/800 Goblin Gang Poziom 10 3012/1000 Firecracker Poziom 10 549/1000 Royal Delivery Poziom 1 3196/2 Mortar Poziom 11 3504/2000 Skeleton Dragons   Tesla Poziom 11 1496/2000 Barbarians Minion Horde Poziom 11 2272/2000 Rascals Poziom 11 2543/2000 Royal Giant Poziom 11 2143/2000 Elite Barbarians Poziom 12 2090/5000 Royal Recruits Poziom 10 3871/1000 Heal Spirit Poziom 10 500/400 Ice Golem Poziom 10 721/400 Tombstone Poziom 9 460/200 Mega Minion Poziom 11 180/800 Dart Goblin Poziom 11 80/800 Earthquake Poziom 9 655/200 Elixir Golem Poziom 10 391/400 Fireball Mini P.E.K.K.A Poziom 10 396/400 Musketeer Poziom 11 82/800 Hog Rider Valkyrie Poziom 10 304/400 Battle Ram Poziom 10 736/400 Furnace Poziom 9 560/200 Flying Machine Poziom 10 496/400 Bomb Tower Poziom 11 223/800 Zappies Poziom 9 658/200 Battle Healer Poziom 9 284/200 Goblin Cage Poziom 9 440/200 Giant Poziom 11 113/800 Goblin Hut Poziom 10 456/400 Inferno Tower Wizard Poziom 10 404/400 Royal Hogs Poziom 11 62/800 Rocket Poziom 10 439/400 Elixir Collector Poziom 10 540/400 Barbarian Hut Poziom 9 508/200 Three Musketeers Poziom 9 778/200 Mirror Poziom 10 99/50 Wall Breakers Poziom 9 49/20 Barbarian Barrel Poziom 11 63/100 Rage Poziom 10 55/50 Skeleton Army Poziom 10 9/50 Goblin Barrel Poziom 11 53/100 Tornado Poziom 10 41/50 Guards Poziom 9 56/20 Clone Poziom 10 60/50 Baby Dragon Poziom 10 29/50 Hunter Poziom 10 27/50 Poison Poziom 11 5/100 Dark Prince Poziom 10 15/50 Freeze Prince Poziom 10 31/50 Witch Poziom 10 26/50 Balloon Poziom 11 18/100 Bowler Poziom 10 65/50 Cannon Cart Poziom 11 72/100 Electro Dragon Poziom 9 69/20 Executioner Poziom 9 19/20 Giant Skeleton Poziom 9 31/20 Lightning Poziom 10 12/50 X-Bow Poziom 12 44/200 Goblin Giant Poziom 9 70/20 P.E.K.K.A Poziom 9 35/20 Golem Poziom 10 38/50 The Log Poziom 10 0/4 Miner Poziom 10 0/4 Princess Poziom 10 2/4 Ice Wizard Poziom 10 1/4 Bandit Poziom 10 4/4 Fisherman Poziom 9 3/2 Royal Ghost Poziom 9 1/2 Magic Archer Poziom 9 1/2 Night Witch Poziom 10 0/4 Inferno Dragon Poziom 10 2/4 Lumberjack Poziom 10 3/4 Electro Wizard Poziom 9 3/2 Ram Rider Poziom 10 0/4 Graveyard Poziom 11 30/10 Sparky Poziom 10 9/4 Lava Hound Poziom 11 2/10 Mega Knight Poziom 10 0/4

Brakujące karty (1/99)

Jeszcze nie odblokowano (≤Arena 13)

Standard turniejowy (97/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Koszt ulepszenia 1→9: 7625

Legendarki (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 34
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 34
2/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 32
1/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 33
4/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→11: 25000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→10: 5000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→10: 5000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 35
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 34
2/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 32
3/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→11: 25000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 33
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 34
10/10
20/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
4/4
5/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 25
2/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 28
0/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 34

Droga do MAXA (8/99)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
467/5000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 4533Czas requestowania:  ~38 dni
1000/1000
1976/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 5024Czas requestowania:  ~42 dni
800/800
1000/1000
1664/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 9→11: 28000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 5336Czas requestowania:  ~45 dni
800/800
1000/1000
1245/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 9→11: 28000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 5755Czas requestowania:  ~48 dni
1000/1000
1250/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 5750Czas requestowania:  ~48 dni
1000/1000
1808/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 5192Czas requestowania:  ~44 dni
800/800
1000/1000
967/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 9→11: 28000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 6033Czas requestowania:  ~51 dni
1246/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5754Czas requestowania:  ~48 dni
1000/1000
2000/2000
231/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 4769Czas requestowania:  ~40 dni
2000/2000
201/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 4799Czas requestowania:  ~40 dni
1000/1000
1462/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 5538Czas requestowania:  ~47 dni
800/800
1000/1000
2000/2000
157/5000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 4843Czas requestowania:  ~41 dni
1000/1000
2000/2000
12/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 4988Czas requestowania:  ~42 dni
549/1000
0/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 7451Czas requestowania:  ~63 dni
400/400
800/800
1000/1000
996/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 1→11: 35625Koszt ulepszenia 1→13: 185625Potrzebne karty: 6004Czas requestowania:  ~51 dni
2000/2000
1504/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 3496Czas requestowania:  ~30 dni
1496/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 5504Czas requestowania:  ~46 dni
2000/2000
272/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 4728Czas requestowania:  ~40 dni
2000/2000
543/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 4457Czas requestowania:  ~38 dni
2000/2000
143/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 4857Czas requestowania:  ~41 dni
2090/5000
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 2910Czas requestowania:  ~25 dni
1000/1000
2000/2000
871/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 4129Czas requestowania:  ~35 dni
400/400
100/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1700Czas requestowania:  ~142 dni
400/400
321/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1479Czas requestowania:  ~124 dni
200/200
260/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 1940Czas requestowania:  ~162 dni
180/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1620Czas requestowania:  ~135 dni
80/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1720Czas requestowania:  ~144 dni
200/200
400/400
55/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→11: 28000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 1745Czas requestowania:  ~146 dni
391/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1809Czas requestowania:  ~151 dni
396/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1804Czas requestowania:  ~151 dni
82/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1718Czas requestowania:  ~144 dni
304/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1896Czas requestowania:  ~158 dni
400/400
336/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1464Czas requestowania:  ~122 dni
200/200
360/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 1840Czas requestowania:  ~154 dni
400/400
96/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1704Czas requestowania:  ~142 dni
223/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1577Czas requestowania:  ~132 dni
200/200
400/400
58/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→11: 28000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 1742Czas requestowania:  ~146 dni
200/200
84/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 2116Czas requestowania:  ~177 dni
200/200
240/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 1960Czas requestowania:  ~164 dni
113/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1687Czas requestowania:  ~141 dni
400/400
56/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1744Czas requestowania:  ~146 dni
400/400
4/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1796Czas requestowania:  ~150 dni
62/800
0/1000
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1738Czas requestowania:  ~145 dni
400/400
39/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1761Czas requestowania:  ~147 dni
400/400
140/800
0/1000
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 1660Czas requestowania:  ~139 dni
200/200
308/400
0/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 1892Czas requestowania:  ~158 dni
200/200
400/400
178/800
0/1000
Koszt ulepszenia 9→11: 28000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 1622Czas requestowania:  ~136 dni
50/50
49/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 251Czas requestowania:  ~63 tygodni
20/20
29/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 321Czas requestowania:  ~81 tygodni
63/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 237Czas requestowania:  ~60 tygodni
50/50
5/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 295Czas requestowania:  ~74 tygodni
9/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 341Czas requestowania:  ~86 tygodni
53/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 247Czas requestowania:  ~62 tygodni
41/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 309Czas requestowania:  ~78 tygodni
20/20
36/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 314Czas requestowania:  ~79 tygodni
50/50
10/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 290Czas requestowania:  ~73 tygodni
29/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 321Czas requestowania:  ~81 tygodni
27/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 323Czas requestowania:  ~81 tygodni
5/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 295Czas requestowania:  ~74 tygodni
15/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 335Czas requestowania:  ~84 tygodni
31/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 319Czas requestowania:  ~80 tygodni
26/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 324Czas requestowania:  ~81 tygodni
18/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 282Czas requestowania:  ~71 tygodni
50/50
15/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→11: 20000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 285Czas requestowania:  ~72 tygodni
72/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 228Czas requestowania:  ~57 tygodni
20/20
49/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 301Czas requestowania:  ~76 tygodni
19/20
0/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 351Czas requestowania:  ~88 tygodni
20/20
11/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 339Czas requestowania:  ~85 tygodni
12/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 338Czas requestowania:  ~85 tygodni
44/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 156Czas requestowania:  ~39 tygodni
20/20
50/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→11: 28000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 300Czas requestowania:  ~75 tygodni
20/20
15/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 9→10: 8000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 335Czas requestowania:  ~84 tygodni
38/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 312Czas requestowania:  ~78 tygodni

Balans poziomów Króla / Kartβ (Poziom 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
9 11 12
12 13
11 12
12 13
10 12
11 12
10 11 12
9 12
10 12
10 12
1 11 12
11 12
11 12
12 13
11 12
11 12
11 12
12
10 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
11 12
11 12
9 11 12
10 12
12 13
10 12
11 12
12 13
10 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
11 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
11 12
10 11 12
12 13
10 11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12
11 12
10 11 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
10 11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
12 13
10 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
9 10 12
9 12
9 10 12
10 12
12
9 11 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
9 12
9 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12 13
10 11 12
11 12
10 12

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord