عمريكوا

#89LC02UQ

13

5 183

6 652

Skeletons Poziom 8 9200/400 Ice Spirit Poziom 10 8000/1000 Goblins Poziom 9 8800/800 Spear Goblins Poziom 10 8000/1000 Zap Bats Poziom 10 7992/1000 Fire Spirits Poziom 9 8800/800 Giant Snowball Poziom 10 8000/1000 Archers Arrows Poziom 11 7000/2000 Knight Poziom 11 7000/2000 Minions Poziom 10 8000/1000 Bomber Poziom 10 8000/1000 Cannon Poziom 10 8000/1000 Skeleton Barrel Poziom 1 9586/2 Goblin Gang Poziom 10 8000/1000 Firecracker Poziom 1 3090/2 Royal Delivery Poziom 1 2983/2 Mortar Poziom 9 8800/800 Skeleton Dragons Poziom 1 583/2 Tesla Poziom 7 9400/200 Barbarians Minion Horde Poziom 10 8000/1000 Rascals Poziom 11 7000/2000 Royal Giant Poziom 10 8000/1000 Elite Barbarians Royal Recruits Poziom 10 8000/1000 Heal Spirit Poziom 3 2586/2 Ice Golem Poziom 9 2400/200 Tombstone Poziom 9 2400/200 Mega Minion Poziom 8 2500/100 Dart Goblin Poziom 9 2400/200 Earthquake Poziom 3 2371/2 Elixir Golem Poziom 11 1799/800 Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Poziom 9 2400/200 Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Bomb Tower Poziom 8 2499/100 Zappies Battle Healer Goblin Cage Poziom 3 2586/2 Giant Poziom 9 2400/200 Goblin Hut Inferno Tower Poziom 9 2400/200 Wizard Royal Hogs Poziom 3 2586/2 Rocket Elixir Collector Barbarian Hut Poziom 10 2200/400 Three Musketeers Mirror Wall Breakers Poziom 6 179/2 Barbarian Barrel Poziom 11 110/100 Rage Poziom 8 242/10 Skeleton Army Poziom 11 91/100 Goblin Barrel Poziom 8 29/10 Tornado Poziom 7 220/4 Guards Poziom 11 300/100 Clone Poziom 10 261/50 Baby Dragon Hunter Poziom 10 345/50 Poison Dark Prince Poziom 11 225/100 Freeze Poziom 7 224/4 Prince Poziom 11 300/100 Witch Balloon Poziom 9 203/20 Bowler Poziom 8 251/10 Cannon Cart Poziom 9 333/20 Electro Dragon Executioner Giant Skeleton Poziom 9 310/20 Lightning Poziom 10 192/50 X-Bow Poziom 8 269/10 Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Poziom 12 61/200 The Log Miner Poziom 9 8/2 Princess Poziom 9 5/2 Ice Wizard Poziom 9 11/2 Bandit Poziom 12 5/20 Fisherman Poziom 11 7/10 Royal Ghost Poziom 9 12/2 Magic Archer Night Witch Poziom 9 8/2 Inferno Dragon Poziom 9 16/2 Lumberjack Electro Wizard Poziom 11 6/10 Ram Rider Poziom 9 13/2 Graveyard Poziom 9 7/2 Sparky Poziom 11 19/10 Lava Hound Poziom 10 8/4 Mega Knight Poziom 10 6/4

Standard turniejowy (80/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Koszt ulepszenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Koszt ulepszenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Koszt ulepszenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Koszt ulepszenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
197/400
Koszt ulepszenia 1→8: 3625Koszt ulepszenia 1→9: 7625Potrzebne karty: 203Czas requestowania:  ~2 dni
200/200
400/400
Koszt ulepszenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Koszt ulepszenia 3→9: 7600
100/100
Koszt ulepszenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Koszt ulepszenia 3→9: 7600
100/100
Koszt ulepszenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Koszt ulepszenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Koszt ulepszenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Koszt ulepszenia 6→9: 6400
10/10
Koszt ulepszenia 8→9: 4000
10/10
Koszt ulepszenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Koszt ulepszenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Koszt ulepszenia 7→9: 6000
10/10
Koszt ulepszenia 8→9: 4000
10/10
Koszt ulepszenia 8→9: 4000

Legendarki (17/17)

9 10 11 12 13
2/2
4/4
2/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→12: 75000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 28
2/2
3/4
0/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→11: 25000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 31
2/2
4/4
5/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→12: 75000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 25
5/20
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 15
7/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 23
2/2
4/4
6/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→12: 75000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 24
2/2
4/4
2/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→12: 75000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 28
2/2
4/4
10/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→12: 75000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 20
6/10
0/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 24
2/2
4/4
7/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→12: 75000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 23
2/2
4/4
1/10
0/20
Koszt ulepszenia 9→12: 75000Koszt ulepszenia 9→13: 175000Potrzebne karty: 29
10/10
9/20
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 11
4/4
4/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 26
4/4
2/10
0/20
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 28

Droga do MAXA (29/99)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 8→12: 82000Koszt ulepszenia 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 8Czas requestowania:  ~1 dni
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 1→13: 185625
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
890/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 1→11: 35625Koszt ulepszenia 1→13: 185625Potrzebne karty: 6110Czas requestowania:  ~51 dni
400/400
800/800
1000/1000
783/2000
0/5000
Koszt ulepszenia 1→11: 35625Koszt ulepszenia 1→13: 185625Potrzebne karty: 6217Czas requestowania:  ~52 dni
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 7→13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 3→13: 185600
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 8→12: 82000Koszt ulepszenia 8→13: 182000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
800/800
871/1000
Koszt ulepszenia 3→12: 85600Koszt ulepszenia 3→13: 185600Potrzebne karty: 129Czas requestowania:  ~11 dni
800/800
999/1000
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 1Czas requestowania:  ~1 dni
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
800/800
999/1000
Koszt ulepszenia 8→12: 82000Koszt ulepszenia 8→13: 182000Potrzebne karty: 1Czas requestowania:  ~1 dni
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 3→13: 185600
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 3→13: 185600
400/400
800/800
1000/1000
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000
10/10
20/20
50/50
99/100
0/200
Koszt ulepszenia 6→11: 34400Koszt ulepszenia 6→13: 184400Potrzebne karty: 201Czas requestowania:  ~51 tygodni
100/100
10/200
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 190Czas requestowania:  ~48 tygodni
10/10
20/20
50/50
100/100
62/200
Koszt ulepszenia 8→12: 82000Koszt ulepszenia 8→13: 182000Potrzebne karty: 138Czas requestowania:  ~35 tygodni
91/100
0/200
Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 209Czas requestowania:  ~53 tygodni
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Koszt ulepszenia 8→9: 4000Koszt ulepszenia 8→13: 182000Potrzebne karty: 351Czas requestowania:  ~88 tygodni
10/10
20/20
50/50
100/100
40/200
Koszt ulepszenia 7→12: 84000Koszt ulepszenia 7→13: 184000Potrzebne karty: 160Czas requestowania:  ~40 tygodni
100/100
200/200
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
50/50
100/100
111/200
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 89Czas requestowania:  ~23 tygodni
50/50
100/100
195/200
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 5Czas requestowania:  ~2 tygodni
100/100
125/200
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000Potrzebne karty: 75Czas requestowania:  ~19 tygodni
10/10
20/20
50/50
100/100
44/200
Koszt ulepszenia 7→12: 84000Koszt ulepszenia 7→13: 184000Potrzebne karty: 156Czas requestowania:  ~39 tygodni
100/100
200/200
Koszt ulepszenia 11→12: 50000Koszt ulepszenia 11→13: 150000
20/20
50/50
100/100
33/200
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 167Czas requestowania:  ~42 tygodni
10/10
20/20
50/50
100/100
71/200
Koszt ulepszenia 8→12: 82000Koszt ulepszenia 8→13: 182000Potrzebne karty: 129Czas requestowania:  ~33 tygodni
20/20
50/50
100/100
163/200
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 37Czas requestowania:  ~10 tygodni
20/20
50/50
100/100
140/200
Koszt ulepszenia 9→12: 78000Koszt ulepszenia 9→13: 178000Potrzebne karty: 60Czas requestowania:  ~15 tygodni
50/50
100/100
42/200
Koszt ulepszenia 10→12: 70000Koszt ulepszenia 10→13: 170000Potrzebne karty: 158Czas requestowania:  ~40 tygodni
10/10
20/20
50/50
100/100
89/200
Koszt ulepszenia 8→12: 82000Koszt ulepszenia 8→13: 182000Potrzebne karty: 111Czas requestowania:  ~28 tygodni
61/200
Koszt ulepszenia 12→13: 100000Potrzebne karty: 139Czas requestowania:  ~35 tygodni

Balans poziomów Króla / Kartβ (Poziom 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 13
10 13
9 13
10 13
13
10 12 13
9 13
10 13
13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
1 13
10 13
1 11 13
1 11 13
9 13
1 8 13
7 13
13
10 13
11 13
10 13
13
10 13
3 13
9 13
9 13
8 13
9 13
3 12 13
11 12 13
13
13
13
9 13
13
13
13
13
8 12 13
13
13
3 13
9 13
13
9 13
13
3 13
13
13
10 13
13
13
6 11 13
11 12 13
8 12 13
11 13
8 9 13
7 12 13
11 13
10 12 13
13
10 12 13
13
11 12 13
7 12 13
11 13
13
9 12 13
8 12 13
9 12 13
13
13
9 12 13
10 12 13
8 12 13
13
13
12 13
13
9 11 13
9 10 13
9 11 13
12 13
11 13
9 11 13
13
9 11 13
9 12 13
13
11 13
9 11 13
9 11 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13

Ten język jest tworzony przez:

  • Kris0211
  • igor6076

Zgłoś problem z tłumaczeniem: Deck Shop Discord