Deck beoordeling Beoordeling

Verdediging Verdedigend potentieel Goddelijk!
Aanval Aanvallende mogelijkheid Geweldig!
veelzijdigheid Deck veelzijdigheid Goddelijk!
Synergie Deck synergie Middelmatig

4 waarschuwingen Waarom?

Deck tips Basis

Volgende aanbevelingen zijn alleen richtlijnen om je deck te verbeteren. Het kan werken zoals het is.

Waarschuwing Geen manier om te handelen met de tegenstanders pomp!

Wanneer je tegenstander een Elixir Pomp speelt, moet je in staat zijn om direct te reageren of anders laat je hem elixir opsparen en het tegen je laten gebruiken.

Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!
Waarschuwing Geen medium- of hoge-schadespreuk.

Het is goed om één medium of hoge-schade spreuk in je deck. Je kan het gebruiken om je tegenstanders toren of een groepje troepen af te maken . Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!
Info Geen goedkope cyclus kaarten.

Als je deck alleen dure troepen heeft, zal het moeilijker zijn om snel te reageren tegen snelle troepen. En ook, goedkope kaarten helpen je sneller naar je winconditie te geraken en staat je toe om het vaker te spelen en zo win je makkelijker. Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!
Waarschuwing Geen kaarten die aanvallers kunnen resetten.

Er zijn kaarten die heel gevaarlijk kunnen zijn als je hen laat laden. Of als ze vastzitten aan je toren en je hebt geen manier om ze af te leiden. Zoals deze:

Om hen beter te bestrijden, is het beter om een kaart te hebben die een doelwit kan laten veranderen. Denk eens na om een van deze toe te voegen:

Fix het!

Fix het!

Geavanceerde zaken

Verdedigende kaarten Verdediging

Anti-lucht

Troepen die lucht kunnen aanvallen. het is goed om er tenminste 2 te hebben.

Koboldenbende Horde Gunstelingen Beul

Verdedigende Gebouwen

Verdedigende gebouwen in je deck. Als je er een hebt helpt het heel erg in het verdedigen.

Ontbrekend

Investeringen

Gebouwen of troepen die achterin geplaatst kunnen worden om elixir op te bouwen.

Ridder Ballon Beul Houthakker

Aanvallende kaarten Aanval

Win condities

Kaarten die goed torens kunnen vernietigen. Goed om er tenminste 1 te hebben.

Ballon

Damage spreuken

Spreuken in je deck. Het is aanbevolen er tenminste 1 of 2 te hebben.

Tornado

Afstraffingen

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander die een hoge-elixirkaart achterin plaatst.

Koboldenbende Mini P.E.K.K.A Ballon Houthakker

Pomp-antwoorden

Kaarten die gespeeld kunnen worden als antwoord op de tegenstander's pomp.

Ontbrekend

Geplaatst op de brug

Kaarten die op de brug gespeeld kunnen worden voor chip of als snelle aanval.

Ridder Koboldenbende Horde Gunstelingen Mini P.E.K.K.A Ballon Houthakker

Tornado koningsactivering - wees voorzichtig!

Kaarten die de Koningstoren kunnen activeren met een Tornado.

Mini P.E.K.K.A Ballon Houthakker

Zwermen en aas Bait

aas kaarten

Als je meerdere kaarten hebt die door dezelfde spreuk worden gecounterd, kun je één kaart spelen om de spreuk te lokken, dan kun je de andere kaart(en) veilig spelen.

Tornado Koboldenbende Horde Gunstelingen Ballon
Reusachtige sneeuwbal Koboldenbende Horde Gunstelingen Ballon Houthakker
Zap Koboldenbende Horde Gunstelingen Ballon
Barbarenton Ridder Koboldenbende Beul Houthakker
De Stam Koboldenbende Mini P.E.K.K.A Houthakker
Aardbeving Koboldenbende
Pijlen Koboldenbende Horde Gunstelingen
Koninklijk pakkketje Ridder Koboldenbende Horde Gunstelingen Mini P.E.K.K.A Ballon Beul Houthakker
Vuurbal Koboldenbende Horde Gunstelingen Ballon Beul Houthakker
Gif Koboldenbende Horde Gunstelingen Ballon Beul
Bliksem Ridder Mini P.E.K.K.A Ballon Beul Houthakker
Raket Horde Gunstelingen Ballon Beul

Tegen lucht hordes

Spreuken en troepen die luchtzwermen kunnen tegengaan.

Tornado Beul

Tegen grondzwermen

Spreuken en troepen die zwermen op de grond kunnen tegengaan.

Tornado Beul

Ladder info Ladder

Level-onafhankelijk

Kaarten die zelfs goed zijn op lager level. Hun hoofdstats worden niet te veel beïnvloed en geen hoofdinteracties zijn level-afhankelijk.

Ridder Mini P.E.K.K.A Tornado Beul

Zwak wanneer lage level

Kaarten die vooral slecht zijn als je ze op lage level hebt. Hun hoofdinteracties met een paar kaarten zijn verander wanneer ze een level of twee onder de andere kaart zijn.

Koboldenbende Horde Gunstelingen

Free-to-play score

Voor een snelle oriëntatie over hoe makkelijk het is om je deck te levellen voor gratis-te-spelen spelers. Hoe meer epische en legendarische het bevat, hoe lager de score.

Middelmatig

Freek omgeving

Deck cyclus Cycle

Kaarten gesorteerd op elixer

Hierdoor kan je de elixerkosten van de kaarten gemakkelijker zien.

Ridder Koboldenbende Tornado Mini P.E.K.K.A Houthakker Horde Gunstelingen Ballon Beul

Kortste cyclus

Goedkoopste 4 kaarten in je deck om mee te cyclen.

13 Ridder Koboldenbende Tornado Mini P.E.K.K.A

Samenhang   6 7

Samenhang betekent dat deze kaarten samen goed werken. Ze vullen mekaar aan om de aanvallen of verdedigingen effectiever maken. Gedimde kaarten betekent dat de samenhang niet zo effectief is.

Ridder + Koboldenbende Ballon Tornado Beul
Koboldenbende + Ridder
Horde Gunstelingen + Houthakker
Mini P.E.K.K.A + Beul
+ Beul Ridder Ballon
+ Ridder Houthakker Tornado
+ Tornado Ridder Mini P.E.K.K.A
+ Ballon Horde Gunstelingen

Counters   53 86

Counters op bedreigingen

Kaarten die de hoofdbedreigingen van je tegenstander verdedigen. Een gedimde kaart betekent dat de counters allen zullen helpen op verdediging maar niet helemaal alleen kunnen stoppen.

Beul Ridder Tornado
Beul Horde Gunstelingen Koboldenbende Ridder Tornado
Tornado Beul Koboldenbende Horde Gunstelingen Houthakker Ridder
Ridder
Ballon Mini P.E.K.K.A Horde Gunstelingen Ridder Koboldenbende Beul Houthakker
Beul
Beul Mini P.E.K.K.A Horde Gunstelingen Tornado
Horde Gunstelingen Beul Tornado Koboldenbende
Horde Gunstelingen Koboldenbende Houthakker Mini P.E.K.K.A Ridder Beul
Horde Gunstelingen Mini P.E.K.K.A Houthakker Koboldenbende Ridder
Mini P.E.K.K.A Tornado Horde Gunstelingen Beul Koboldenbende Ridder
Beul
Horde Gunstelingen Beul Tornado Koboldenbende
Beul Ridder Tornado Koboldenbende
Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Ridder Beul Horde Gunstelingen Houthakker
Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Horde Gunstelingen Ridder Houthakker Tornado
Horde Gunstelingen Tornado Beul Koboldenbende Houthakker Ridder Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Horde Gunstelingen Tornado Ridder Beul Houthakker Koboldenbende
Horde Gunstelingen Beul Ridder Koboldenbende
Horde Gunstelingen Houthakker Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Beul Ridder Tornado
Beul Ridder Ballon
Tornado Koboldenbende Beul Horde Gunstelingen
Horde Gunstelingen Ballon
Beul Koboldenbende Tornado Horde Gunstelingen
Horde Gunstelingen Houthakker Mini P.E.K.K.A Ridder
Ridder
Mini P.E.K.K.A Tornado Horde Gunstelingen Ridder Houthakker
Beul Ballon Ridder
Koboldenbende Horde Gunstelingen
Mini P.E.K.K.A Beul Houthakker Tornado Koboldenbende Ridder
Beul Tornado Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Horde Gunstelingen
Beul Ballon
Tornado Horde Gunstelingen
Houthakker Horde Gunstelingen Koboldenbende Tornado Beul
Tornado Beul Horde Gunstelingen
Koboldenbende Tornado Houthakker Beul Horde Gunstelingen
Tornado Beul Houthakker Koboldenbende Ridder
Beul Tornado Horde Gunstelingen
Beul Horde Gunstelingen Tornado Ridder Koboldenbende
Beul Ridder
Horde Gunstelingen Ridder Tornado Houthakker Mini P.E.K.K.A
Horde Gunstelingen Ridder Koboldenbende Mini P.E.K.K.A
Beul Mini P.E.K.K.A Houthakker Ridder Tornado
Horde Gunstelingen Beul Tornado
Horde Gunstelingen Ridder Mini P.E.K.K.A Koboldenbende
Koboldenbende Mini P.E.K.K.A Ridder Beul Horde Gunstelingen
Beul Horde Gunstelingen
Ridder Mini P.E.K.K.A Beul Houthakker
Mini P.E.K.K.A Horde Gunstelingen Tornado Beul Koboldenbende Ridder
Horde Gunstelingen Beul Mini P.E.K.K.A Ridder Ballon
Mini P.E.K.K.A Ridder Horde Gunstelingen Houthakker Beul
Horde Gunstelingen Ridder Tornado Koboldenbende
Horde Gunstelingen Mini P.E.K.K.A Ridder Houthakker Tornado
Mini P.E.K.K.A Ridder Houthakker Tornado Beul Koboldenbende
Ridder Tornado Koboldenbende Houthakker Beul
Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Ridder Beul Horde Gunstelingen Houthakker
Ridder Houthakker Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Horde Gunstelingen Beul
Ridder Mini P.E.K.K.A Houthakker Tornado Koboldenbende Beul
Ridder Houthakker Koboldenbende Mini P.E.K.K.A Beul
Beul Koboldenbende Horde Gunstelingen Tornado Houthakker Ridder
Horde Gunstelingen Tornado Koboldenbende
Ridder Houthakker Koboldenbende Mini P.E.K.K.A Beul Tornado Horde Gunstelingen
Ridder Koboldenbende Tornado Houthakker Beul Horde Gunstelingen Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Houthakker Horde Gunstelingen Tornado Koboldenbende
Horde Gunstelingen Houthakker Beul Tornado Ridder Koboldenbende
Mini P.E.K.K.A Horde Gunstelingen Ridder Koboldenbende Houthakker
Horde Gunstelingen Beul Tornado
Koboldenbende Horde Gunstelingen Houthakker Ridder Mini P.E.K.K.A

Countert de rest van de kaarten

Counters op de rest van de kaarten die de tegenstander kan spelen.

Tornado Beul Koboldenbende Ridder
Beul Ridder Koboldenbende
Beul Houthakker Koboldenbende Horde Gunstelingen Tornado Ridder
Beul Tornado Ridder Houthakker Koboldenbende
Tornado Beul Koboldenbende Horde Gunstelingen
Ridder Tornado Beul Mini P.E.K.K.A
Beul Houthakker Tornado Koboldenbende Ridder
Houthakker Ridder Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Beul Tornado Horde Gunstelingen
Beul Koboldenbende Horde Gunstelingen Tornado
Ballon
Horde Gunstelingen
Tornado Beul
Houthakker Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Tornado Ridder
Beul Ballon
Mini P.E.K.K.A Koboldenbende Ridder Beul

Deze taal is vertaald door:

  • Papiersnipper
  • labrero
  • YP_boi

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord