(اساطير رويال)

#VL8VJRG

62 581

50 / 50

☠️Welcome all of you to the clan☠️ أعلى 5 على الكلان نهاية السيزون 10 دولار لكل شخص. 🔥

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 62 581
Trofei Richiesti 6 000
Capo Clan saji bakhsh
Range di trofei 5 591 – 7 114
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 24 732
Anziani 19
Co-Capi 3
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 mohamad
#2RUVY8GPG
13 7 114
2020-03-29 06:23:11
0
40
2 Anziano
MAJDY
#2G2VRR9
13 6 918
2020-03-29 11:40:31
807
520
3
1
Co-capo
saribakhsh
#CCR02PP2
13 6 841
2020-03-29 10:47:43
1920
712
4
1
Co-capo
AWESOME
#8R2JPYV
13 6 708
2020-03-29 12:15:48
1386
640
5 Anziano
fenomeno
#JLLLPYYY
13 6 491
2020-03-29 10:24:38
840
680
6 Anziano
⚡️MESHAR|
#29JJ0PJVC
13 6 468
2020-03-29 09:08:36
1018
160
7
4
ابوداحم
#29P22GU
13 6 319
2020-03-29 11:20:26
227
240
8 Capo
saji bakhsh
#RYP9Y8JJ
13 6 280
2020-03-29 12:32:17
378
600
9
1
نور شيخ الجبل❤️
#2LGVP8CJU
13 6 210
2020-03-29 10:07:44
50
320
10
2
Anziano
Rakan
#28VUYJVP
13 6 167
2020-03-29 11:46:21
893
560
11
2
Co-capo
abody
#RVGVQRCP
13 6 152
2020-03-29 12:19:54
2176
712
12
5
Anziano
لبوو
#R9JQRJGR
13 6 145
2020-03-29 09:45:54
340
600
13
2
CAESAR
#8PLCCJ08R
12 6 116
2020-03-29 12:08:03
171
400
14
1
Anziano
SuGaR
#Q0U2Y2CU
13 6 103
2020-03-29 11:09:55
204
710
15
1
$ultan
#9PJLJPCL8
12 6 093
2020-03-29 06:40:40
50
400
16
2
Anziano
Hooligan
#GJL0090Q
13 6 052
2020-03-29 12:03:57
1129
752
17
9
Anziano
The sniper94
#PR2GVYQCR
13 6 049
2020-03-29 12:02:09
502
720
18
7
Anziano
مالك البلوي
#VL98CRJR
13 6 030
2020-03-29 12:03:46
20
280
19
2
aabody
#QQ0QJVYP
12 6 028
2020-03-29 03:34:45
193
200
20
4
AboAlHeeed
#9QQYJQJ8Y
13 6 021
2020-03-29 03:46:45
130
600
21
1
Anziano
الاتاوي
#LQCPQPLJ
13 6 012
2020-03-29 08:27:26
818
680
22
1
SOON
#92GCYP0
13 6 001
2020-03-29 09:36:40
508
520
23 Hadi knaj
#28Q9QC98C
12 6 000
2020-03-22 22:52:25
0
0
24
2
3mo3zzam♧♤..
#UQ8RCLRJ
13 5 969
2020-03-29 08:39:13
674
160
25
6
SAUDI_MAN
#GUUQ8YJ
13 5 964
2020-03-29 03:03:41
0
40
26
1
Anziano
Dr.Ghost
#82RVGLR9R
13 5 958
2020-03-29 11:31:29
822
710
27
11
Anziano
Heisenberg
#8R80JVCU9
12 5 939
2020-03-29 11:40:24
1970
800
28
1
M O H A N N A D
#Q0CRQLVJ
13 5 923
2020-03-29 04:51:11
60
520
29
1
a7med
#2YL0QGGUG
13 5 907
2020-03-29 10:23:42
168
200
30
2
سـهـم مـطـّيـر
#20QPCG2U8
13 5 891
2020-03-29 11:51:34
289
380
31 Anziano
صغير عقيل
#9J0P2JQ9
13 5 851
2020-03-29 12:26:24
252
470
32
2
Anziano
STAR-WARS-XBX9
#PCU8UY9C
13 5 851
2020-03-29 07:29:13
270
350
33 billel.1
#2P802YJ9L
13 5 829
2020-03-29 10:03:39
178
580
34 IBRA-10
#JGPYUVV2
13 5 824
2020-03-29 08:16:13
240
440
35
1
Anziano
روسونيري
#9YC9PC92
13 5 815
2020-03-29 12:11:51
874
730
36
9
osama189
#R208VUUG
13 5 800
2020-03-29 07:28:18
326
680
37
2
Anziano
ilisaad
#89C9VRYY
13 5 787
2020-03-29 10:10:05
412
480
38
3
Anziano
bbita
#JYRLVQ8
13 5 753
2020-03-29 03:57:38
259
360
39
1
ahmad'
#20VQU8JQ
13 5 733
2020-03-29 06:16:22
362
400
40
2
السعلو
#JC8RPYJ
13 5 731
2020-03-29 03:06:48
255
400
41
8
Anziano
A5TNA8
#8PVYY20J
13 5 727
2020-03-29 11:51:23
268
540
42
8
القرعاء
#GVYG9CYQ
13 5 715
2020-03-29 03:30:51
230
440
43
4
abdulrahman1357
#JYYQQV09
13 5 692
2020-03-29 11:35:17
347
559
44
7
hassan
#2PUL8PUJU
13 5 689
2020-03-29 07:00:53
201
557
45
3
terminator
#8JG20UGR0
13 5 688
2020-03-29 11:42:28
160
400
46
3
ابو عبووود
#YCYQ2P
13 5 685
2020-03-29 09:14:34
144
560
47
3
براء الشمري
#2YQQUJGC
13 5 649
2020-03-29 07:04:13
369
470
48
1
SUPJECT.A7
#98GL90GG
13 5 610
2020-03-29 10:00:55
456
350
49
1
Anziano
Admiiral
#LYUPY99G
13 5 606
2020-03-29 03:04:26
252
310
50
4
تاجر الموت
#2PQLL28RP
12 5 591
2020-03-29 11:03:26
387
520

Lingua tradotta da:

This language has no active translators.

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord