السعودية

#JCJJG2P

57 132

48 / 50

أهلا وسهلا🇸🇦

Requisiti Clan
Membri 48 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 57 132
Trofei Richiesti 5 600
Capo Clan M_khalil70
Range di trofei 4 721 – 6 507
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 17 152
Anziani 27
Co-Capi 16
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Capo
M_khalil70
#29Q8JJ0PR
13 6 507
2020-03-29 11:36:57
1166
530
2
1
Co-capo
s ϵ Ʀ α ʝ
#PG2C2Y9
13 6 006
2020-03-29 11:04:58
414
590
3
2
Anziano
mohamed farag
#PPJRCLGRY
12 5 983
2020-03-29 05:32:41
366
560
4
2
Anziano
Muath1412
#8YY8V9CV
13 5 966
2020-03-28 14:37:54
349
280
5
1
Co-capo
المحارب
#8JPLUCLUV
13 5 922
2020-03-29 08:36:53
400
480
6
3
Anziano
naif1500
#8LJPQLJU2
13 5 921
2020-03-29 07:14:23
289
320
7
6
Anziano
ahmmed907
#RYUCP2QU
13 5 861
2020-03-29 11:36:16
354
440
8
10
Co-capo
khojah
#229GVQLG8
13 5 819
2020-03-29 03:02:47
458
0
9
2
Co-capo
DR:BRAVE
#LQQPJ8PG
13 5 816
2020-03-29 03:00:54
110
480
10
4
Anziano
Fahad
#8YPJVQ8GL
13 5 800
2020-03-29 11:16:31
868
536
11 Anziano
saad
#98PGVPPQ2
13 5 773
2020-03-29 09:10:31
450
480
12
2
Co-capo
Queen AJ
#22P20YG09
13 5 693
2020-03-29 04:09:14
496
520
13
1
Co-capo
meesoO
#JP908QCR
13 5 684
2020-03-29 11:14:53
368
540
14 Anziano
فواز
#YUY9LL89
12 5 658
2020-03-29 09:47:04
30
200
15 Co-capo
Wanted
#C0YQ0LY0
13 5 656
2020-03-29 09:43:59
488
480
16
8
Co-capo
asem
#8G8G9JP8L
13 5 652
2020-03-29 10:12:21
1010
680
17
2
Anziano
.ahmad.x4
#L2VCJYL
11 5 651
2020-03-29 03:24:55
314
400
18
1
Anziano
kyuube-_-509
#2GR2PGJU
12 5 630
2020-03-29 04:55:47
472
280
19
3
Anziano
mss
#C8LGJV8J
13 5 620
2020-03-29 10:40:33
792
590
20 Anziano
Mass
#PUGGQUY8
11 5 604
2020-03-29 10:51:11
496
440
21 Co-capo
UAE.
#LL98P2Y0
13 5 601
2020-03-28 18:43:54
743
600
22 Anziano
Abod
#9Q20Q0CGG
12 5 599
2020-03-29 00:09:55
422
400
23 Anziano
kroom
#P8G9G0CL
12 5 582
2020-03-28 14:27:12
68
200
24 Anziano
bayareaSki
#LJY9QLLL
11 5 555
2020-03-29 08:34:29
160
560
25
2
Anziano
hamza
#R8LRG82
12 5 496
2020-03-29 11:32:35
312
740
26
1
Anziano
Abdullah-KSA
#92UG89LUV
12 5 493
2020-03-29 03:13:04
272
320
27
1
هادم اللذات
#RU9LVRL8
12 5 477
2020-03-27 10:15:25
66
0
28 Co-capo
A.11
#89GPUYCPJ
13 5 461
2020-03-12 11:16:28
0
0
29 Anziano
فارس
#2C8UJGP2Y
12 5 457
2020-03-29 11:34:33
796
550
30 Anziano
BARG l l
#8CQPLL0UJ
12 5 455
2020-03-29 07:33:30
155
240
31 Co-capo
SeeYou506
#Q89282J
12 5 454
2020-03-28 22:07:17
263
290
32 Co-capo
SAW.
#VLQQUV02
12 5 417
2020-03-29 01:09:29
808
560
33
1
Anziano
hero(^_^)
#8L0GP08Y0
10 5 409
2020-03-29 03:27:33
378
520
34
1
Co-capo
ابو تميم
#JL9P09RU
12 5 387
2020-03-29 10:14:44
372
70
35
2
Anziano
welder
#YV229VYG
12 5 382
2020-03-29 10:27:18
660
480
36 Anziano
m.s
#9J0PQ2C29
12 5 358
2020-03-28 23:18:01
316
480
37 Anziano
BesHoB
#PLRC8QQCY
11 5 341
2020-03-29 09:37:13
565
440
38 Anziano
أبـو خلود
#9QVVC898
12 5 337
2020-03-29 09:25:10
156
320
39 nkhbos
#8VL0JQGPU
12 5 283
2020-03-29 10:13:27
80
0
40 ابو ربيع
#U8V2JJYL
11 5 250
2020-03-29 08:11:49
40
320
41 Anziano
ALHAJ
#GCGJQ88G
11 5 228
2020-03-28 17:59:32
146
320
42
2
Co-capo
7oOdH
#8VGG2PC8
12 5 169
2020-03-10 01:12:48
0
0
43
1
Anziano
azoz
#PQ2809YRQ
11 5 144
2020-03-28 16:59:06
332
280
44
2
Co-capo
GeNeRaL
#ULUGJJV
12 5 105
2020-03-22 08:19:32
0
0
45
3
Gold.Tiger
#P9RV9UPJ
11 5 103
2020-03-28 19:18:35
84
116
46
1
Co-capo
Sa6i
#8PJCLGL9Y
12 5 086
2020-03-26 14:34:05
0
0
47
2
Anziano
safroot
#PPCLL898
12 4 828
2020-03-29 06:31:30
148
200
48
2
Anziano
Aramco505
#YP9QLP8LU
10 4 721
2020-03-29 11:37:38
120
320

Lingua tradotta da:

This language has no active translators.

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord