ارتش امام زمان

#8RU0JYQ8

57 626

46 / 50

「Reward」:🥇400🥈300🥉250🏅200🏅150🏅100🏅100🔰har Fasl 2 Tournament➡️RoyalePass va har Fasl yek Surprise be arzesh 1 Million.

Requisiti Clan
Membri 46 / 50
Tipo Chiuso
Punteggio Clan 57 626
Trofei Richiesti 5 600
Capo Clan mani
Range di trofei 5 008 – 6 100
Info Clan
Posizione Iran
Donazioni Per Settimana 17 110
Anziani 26
Co-Capi 11
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1
1
RED╰_╯WOLF
#PLYY9C0
13 6 100
2021-05-08 15:03:12
40
240
2
1
Anziano
PE I Happy✨
#UU8U999Q
13 6 047
2021-05-08 05:16:21
0
120
3
1
Co-capo
❄️FROSTY❄️
#YUGG9VL
13 6 019
2021-05-08 14:01:36
862
400
4
2
Co-capo
armin
#P2JRVLJR
13 6 015
2021-05-08 15:18:59
792
560
5 arian
#8PRU0LCRC
13 5 983
2021-05-08 12:22:25
86
0
6
2
Anziano
***A.R.A.S.H***
#2C0YVVQVQ
13 5 972
2021-05-08 14:58:26
222
280
7
18
Anziano
Losʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ
#22CLG8890
13 5 915
2021-05-08 15:27:47
276
440
8
1
Co-capo
Parham
#2Y0J9LRLJ
13 5 903
2021-05-08 15:30:01
380
0
9
12
Co-capo
MML RZA
#20G9JCUV
13 5 896
2021-05-08 13:37:47
446
440
10
4
Anziano
Я̌ě乙ǎ
#8Q9VV28QV
13 5 871
2021-05-08 11:49:03
210
640
11 Anziano
cⷭlᷝiͥmͫaⷶxͯ
#28UGJ22R
13 5 866
2021-05-06 21:59:31
36
120
12
5
Anziano
™nova I Persian
#2CJV2LYJ0
13 5 829
2021-05-08 10:24:50
10
310
13 ZIGORAT
#PLLYQR0G
13 5 826
2021-05-08 15:22:04
130
0
14
5
Co-capo
Iήsͥⱥnͣeͫ°
#R88LYPLR
13 5 816
2021-05-08 14:59:44
30
0
15
5
Anziano
Kicker_Angel
#9RUVLVVV
13 5 815
2021-05-08 14:45:37
20
80
16
1
Alireza
#PYJ8L08
13 5 812
2021-05-08 15:16:54
119
0
17
1
Co-capo
☠️Mandana☠️
#2U8CGY28L
13 5 800
2021-05-08 15:24:04
112
480
18
6
Anziano
mmd kurd
#JRL989VU
13 5 787
2021-05-08 15:14:04
216
120
19
10
Co-capo
X mandana X
#U8YJU00L
13 5 768
2021-05-08 15:24:55
376
0
20
3
Anziano
alirezash271
#8V0J29R
13 5 757
2021-05-08 15:18:42
148
640
21
3
Anziano
geniuosroyal!
#LYC8V0UV
13 5 751
2021-05-08 12:59:07
370
440
22 SiNa
#QGL2YQJ
13 5 747
2021-05-08 14:13:52
112
120
23
5
Co-capo
❤️mandana2❤️
#8GC2JJCL9
13 5 734
2021-05-08 15:25:07
442
0
24
2
CHN/M E S A Y A
#20990UV8P
13 5 731
2021-05-08 11:12:28
98
120
25
2
virus !!!
#289J0GJ8C
13 5 723
2021-05-08 14:29:02
120
160
26
5
Co-capo
❤️mandana❤️
#V0PJL8C2
13 5 670
2021-05-08 15:24:45
336
80
27
6
Anziano
AMIR
#P0RR99
13 5 624
2021-05-08 14:25:12
354
40
28
6
Anziano
amirtiger
#YR80UP
13 5 614
2021-05-08 15:11:44
593
600
29
19
Anziano
Emperor
#CQG8R8UV
13 5 596
2021-05-08 15:13:33
352
720
30 Anziano
The Legend
#29CR82LC
13 5 594
2021-05-08 10:28:20
310
160
31
1
Anziano
Farsheed
#9YYPJ0U
13 5 594
2021-05-08 15:08:14
28
0
32
5
ᴳᵒᵈ『ᴅᴏɴᴛ ᴄʀʏ ™✌
#Y9090RVC
13 5 559
2021-05-08 15:11:24
452
280
33
2
Anziano
erfansh271
#20GJUG8P
13 5 537
2021-05-04 10:23:02
40
0
34
4
Anziano
R.GiZ
#PPYVQGG8Q
13 5 535
2021-05-08 15:06:49
520
520
35
1
Anziano
Amir
#8U08JLYU9
13 5 526
2021-05-08 15:24:32
224
640
36
4
Anziano
No name2
#9RVURY0UV
13 5 518
2021-05-08 12:03:24
427
400
37
4
Anziano
I Am Legend
#2YV9QQP98
13 5 478
2021-05-08 06:28:25
229
480
38
1
Anziano
♡ARTEMIS♡
#YGLLYVGGR
12 5 472
2021-05-08 15:02:03
214
120
39
5
Anziano
sarvin♡
#99QVGU2RQ
13 5 466
2021-05-08 15:29:32
361
440
40
2
Anziano
(Ali Empire)
#PLUQYQ0UY
13 5 406
2021-05-08 15:17:54
408
640
41
2
Anziano
ňųmB
#229PL02Q
13 5 395
2021-05-08 14:34:30
178
480
42
5
Anziano
Cyrus The Great
#YPR9VCQ
13 5 371
2021-05-08 08:01:09
20
0
43
2
Co-capo
Imsoleyman™
#RGGPLYPQ
13 5 335
2021-05-08 05:21:50
94
280
44
4
Co-capo
IP MAN
#C8Q9JRV9
13 5 226
2021-05-08 13:55:18
274
430
45
4
Anziano
透心凉
#LC8J0CL
13 5 117
2021-05-08 09:53:44
0
0
46
4
Capo
mani
#LLVLCYLV9
10 5 008
2021-05-08 07:46:14
0
40

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord