الإمارات

#8J9RJU

48 490

50 / 50

Nessuna descrizione del clan

Colleziona le carte! Fine: 2020-08-14 10:16:55
Battaglie 10 + 14
Partecipazione 9 / 50
Giocatore Battaglie Carte Ottenute
ALS 1 / 3 560
جلاد 1 + 1 / 3 840
Dubai 3 / 3 840
Wissam 3 / 3 840
7MOoOD 1 + 2 / 3 1120
Hamed 1 + 2 / 3 1120
asklqwop 2 + 1 / 3 1400
ahmed 2 + 1 / 3 1400
888 2 + 1 / 3 1487

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord