الإمارات

#8J9RJU

45 178

43 / 50

Nessuna descrizione del clan

Requisiti Clan
Membri 43 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 45 178
Trofei Richiesti 4 000
Capo Clan .: السويدي :.
Range di trofei 4 001 – 5 009
Info Clan
Posizione Emirati Arabi Uniti
Donazioni Per Settimana 860
Anziani 15
Co-Capi 10
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1
3
Anziano
arab warriors
#82JUC92U
13 5 009
2020-07-06 09:50:03
28
40
2
1
Co-capo
Sultan
#2LLYGJU
13 5 002
2020-07-06 09:05:56
58
50
3
2
Anziano
Razan
#28PJL9CR2
13 4 996
2020-07-06 08:46:00
8
0
4
2
Co-capo
the legend
#9GPP8RQC
13 4 957
2020-07-06 09:44:58
26
0
5
3
Co-capo
Mjno0ontk
#PU8JY8RQ
13 4 956
2020-07-06 09:25:06
56
80
6
3
Co-capo
7MOoOD
#29RR2QPV
13 4 948
2020-07-06 11:25:38
18
40
7
7
Co-capo
devil
#LL208LUR
13 4 755
2020-07-06 11:48:47
106
0
8
7
Anziano
وسام
#8L9PQVVG
11 4 749
2020-07-06 11:11:19
24
40
9
2
Anziano
Prince Sultan
#8QPC8UGL
13 4 723
2020-07-06 12:58:28
77
50
10
3
✨BO.FAJER'7✨
#9PJU2YRY
13 4 690
2020-07-06 12:24:39
30
0
11
1
Anziano
36wa
#LR9R2YJ
12 4 690
2020-07-06 09:09:01
8
40
12
4
Anziano
7777777
#Q0RL0Q8
12 4 684
2020-07-06 12:51:06
47
40
13
4
Anziano
ALS
#LPYJPQR09
10 4 680
2020-07-06 10:55:02
48
40
14
6
ziad.h
#90U8C0J82
10 4 667
2020-07-06 12:28:33
27
60
15
3
Co-capo
3wasSh
#PYVLQ9UQ
13 4 650
2020-07-06 11:56:19
25
40
16
8
Co-capo
Dubai
#89QUQ0QQ
12 4 623
2020-07-06 10:47:11
74
80
17
8
Co-capo
mjnonty
#8PUUUVC09
12 4 573
2020-07-06 10:08:17
16
40
18
8
Anziano
بو حمد
#8UJY2CYLU
11 4 526
2020-07-06 12:33:34
18
10
19
8
Anziano
Ra3iHoM
#2PJ8RU20
13 4 518
2020-07-06 10:42:12
68
40
20
8
Faisal
#9CJ80CQ8Y
10 4 509
2020-07-06 11:18:25
0
40
21
8
Anziano
ELMAYSTRO
#PJPLL2JC
11 4 449
2020-07-06 13:00:25
70
80
22
8
Anziano
Ak47
#90QUVLUCU
10 4 411
2020-07-06 08:33:55
28
40
23
2
BlacKJacK
#P2GR80VC
12 4 001
2020-07-06 06:33:23
0
0
24
14
Capo
.: السويدي :.
#8JRLLYL
13 4 001
2020-07-05 09:55:10
0
0
25
2
Anziano
الشبح
#9QQPY20R
13 4 001
2020-07-05 15:26:05
0
0
26
15
Co-capo
marook
#P2V0R9CQ
13 4 001
2020-06-27 22:48:56
0
0
27
16
MESSI
#P9VRP2UR
10 4 001
2020-07-05 16:16:34
0
0
28
19
Anziano
Macoy
#8L8Q0UUJR
13 4 001
2020-07-05 12:25:38
0
0
29
8
جلاد
#LY0JG88YJ
8 4 001
2020-07-05 14:20:01
0
0
30
2
(AG).AZOOZ
#PYGJC8VG
10 4 001
2020-06-19 08:10:07
0
0
31 Omar
#8PG9J88U
11 4 001
2020-07-03 00:45:32
0
0
32
25
Co-capo
888
#9GYQL9G0J
13 4 001
2020-07-05 16:14:03
0
0
33
3
skelton
#PGLGJLGRL
9 4 001
2020-07-05 16:45:34
0
0
34
15
Alone
#PVLRL9QG
13 4 001
2020-07-03 08:24:30
0
0
35
5
z3yd
#LU9CVURQY
9 4 001
2020-07-05 13:49:23
0
0
36
14
Dilo
#899V2QGPU
11 4 001
2020-07-05 19:06:38
0
0
37
5
FRABO
#LURLQUCU
9 4 001
2020-07-01 22:36:15
0
0
38
30
Anziano
rowchie
#PJQGUU8GL
12 4 001
2020-07-05 21:24:51
0
10
39
4
khaloof
#2UY88QCJL
10 4 001
2020-07-04 10:27:38
0
0
40
1
mohand00992
#8C8CGLURR
9 4 001
2020-07-05 19:59:18
0
0
41
7
Brave Heart
#GGQQC898
9 4 001
2020-07-01 18:49:59
0
0
42
4
mohand0099
#RJ8PCLUQ
10 4 001
2020-07-05 19:56:20
0
0
43
10
Anziano
Abood Danger
#PLQPQV098
9 4 001
2020-07-05 14:59:49
0
0

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord