شيوخ تونس

#2GYP89

51 449

50 / 50

شيوخ تونس رغم الداء والأعداء والطحَانة!. 4000+ illi me yal3ebch fil guerre sera exclu

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 51 449
Trofei Richiesti 3 600
Capo Clan شيخ روحو
Range di trofei 3 929 – 6 106
Info Clan
Posizione Tunisia
Donazioni Per Settimana 4 139
Anziani 18
Co-Capi 3
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1 Anziano
ALILA
#88JCUQ2Q0
13 6 106
2020-10-28 23:36:04
778
360
2 Capo
شيخ روحو
#2Q889J2U
13 5 714
2020-10-28 23:35:59
174
160
3 Anziano
NM
#8R2QRVGP2
12 5 328
2020-10-28 18:51:55
139
120
4 Co-capo
lotfi.barguelil
#8PJJ8GLYY
13 5 316
2020-10-28 22:11:37
312
280
5
1
Anziano
blanc
#989GUJPPR
12 5 267
2020-10-28 20:43:58
0
0
6
1
Anziano
khalil
#2J9RLVCU
11 5 263
2020-10-28 06:13:38
166
160
7 Anziano
kiki
#JJL2LLQU
13 5 256
2020-10-27 13:18:59
0
0
8 Co-capo
saber
#8LGJRVRU
13 5 248
2020-10-25 05:28:41
0
0
9
1
Anziano
haithem
#Y8UG0LCQ0
11 5 203
2020-10-28 21:27:35
8
120
10
12
khalilos
#90VVY0LCJ
12 5 183
2020-10-29 00:35:21
102
81
11
2
Anziano
saksak7
#YPYYUURYR
11 5 176
2020-10-28 22:01:35
28
0
12 Youssef
#2VGRLPGYY
11 5 150
2020-10-28 17:50:20
120
200
13
1
Anziano
Halimgh97
#2LQP88G2G
12 5 145
2020-10-28 20:34:45
142
120
14
3
walid
#9CJVRPU00
12 5 117
2020-10-28 16:17:10
0
0
15
2
Ahmed
#8009VCPUU
11 5 065
2020-10-28 19:53:24
48
40
16
1
imed
#92JULG2C9
10 5 030
2020-10-28 22:45:55
142
0
17
2
achraf007
#9G09JUG8L
12 5 029
2020-10-28 20:32:49
0
0
18
2
monta
#Q2CCG9VUU
10 5 019
2020-10-29 02:11:20
18
280
19
1
Anziano
chtioui
#PJ9P0RVR2
12 5 005
2020-10-28 21:56:33
234
200
20 Anziano
Belghith
#L22QQ0QLU
10 4 980
2020-10-28 21:59:08
10
0
21
2
Anziano
Baro.O
#9YLLG8C
11 4 978
2020-10-28 23:13:27
92
160
22
1
sedki
#8G9J0QRCC
11 4 946
2020-10-27 13:32:12
0
0
23
7
walid
#9RYRVRU0L
11 4 933
2020-10-28 20:20:33
0
0
24 Anziano
zazou
#QP9GRP
11 4 889
2020-10-28 08:38:13
18
80
25 Akram. A
#Q92LJ9JVV
10 4 867
2020-10-28 18:47:27
0
0
26
3
Anziano
zmxv01
#8GLVCL2LU
11 4 866
2020-10-28 21:54:45
40
80
27
1
A.L.A
#99GLG0GUU
11 4 862
2020-10-23 17:04:30
0
0
28
1
Co-capo
شيخ حمة
#PV2V0GVQ0
8 4 855
2020-10-25 14:25:03
0
0
29
1
7ama
#2R992CRGG
11 4 848
2020-10-27 13:56:09
0
0
30
1
Gh A Zį
#2QY9CL8YG
11 4 833
2020-10-28 22:12:09
0
0
31 naim
#80JU0RJ0Q
11 4 807
2020-10-28 22:26:24
64
80
32
1
Anziano
frouja
#9J8GUGG0Y
12 4 759
2020-10-28 19:52:09
16
40
33
2
zied
#GLPQGV2QV
9 4 734
2020-10-28 21:26:36
500
280
34
2
Anziano
Mohamed
#PLC99UR2G
10 4 709
2020-10-28 23:01:45
170
300
35
2
Anziano
Dhayaoui
#J0YJQV88
11 4 700
2020-10-28 17:13:25
88
120
36
2
the devil
#G88UYG2L0
10 4 657
2020-10-27 11:19:57
28
0
37
1
Anziano
Zouabi
#29QQ8QQ9Y
9 4 641
2020-10-27 15:43:08
0
0
38
2
Anziano
houssem
#QURLY00YR
9 4 627
2020-10-28 12:13:09
0
160
39 فوضى
#QJJJ8VGYQ
9 4 618
2020-10-29 00:48:49
10
40
40
2
المرعب it
#LUQ8PCPYG
9 4 615
2020-10-28 23:13:49
186
80
41
4
Kiradess
#LJJGQ8GRG
9 4 605
2020-10-28 23:20:23
222
270
42
1
aminetkd
#2UGLUVL82
10 4 559
2020-10-28 09:11:26
64
40
43
1
gatsby
#29CUPQV9G
11 4 523
2020-10-29 02:33:27
0
0
44
1
انت
#G0QGRY8UQ
8 4 437
2020-10-27 09:37:41
0
0
45
1
ABDOU
#Y2L8V8V8R
10 4 419
2020-10-22 18:13:33
0
0
46
1
dark_lord
#8G9LLV2RV
9 4 325
2020-10-28 17:54:52
20
40
47
1
badboy
#L09RRCJYY
10 4 228
2020-10-28 15:53:36
35
80
48
1
ZOMBOZO
#Q89LULJLJ
8 4 138
2020-10-29 02:09:43
21
0
49 hannibaliuss
#U9V80J8R
9 4 101
2020-10-29 00:01:54
76
80
50
2
Arena 12 omar
#G0L2YCC82
8 3 929
2020-10-28 21:14:14
28
80

Lingua tradotta da:

  • Orange Apricorn
  • Bones

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord