قلعة الكؤوس

#229PLYY

56 661

46 / 50

Enjoy

Requisiti Clan
Membri 46 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 56 661
Trofei Richiesti 7 000
Capo Clan greenfaz
Range di trofei 4 001 – 6 107
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 11 128
Anziani 10
Co-Capi 21
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trof.
Ultimo online
Trofei
Ultimo online
Donazioni
Ricevute
1
1
Co-capo
movárain
#8PVCUJUC
13 6 107
2020-03-29 12:16:28
576
160
2
1
Co-capo
JB
#YQQGYUGV
13 6 091
2020-03-29 05:41:08
139
40
3 Co-capo
SOUL
#2Q8QRYCGY
13 6 039
2020-03-29 10:57:07
693
600
4 Co-capo
BooD
#8U90CYU9
13 6 034
2020-03-29 08:40:07
494
280
5 Capo
greenfaz
#9GVVJP2P
13 6 028
2020-03-29 03:13:28
860
320
6 Co-capo
FURATz66
#9V8980VGG
13 6 000
2020-03-29 12:48:58
590
720
7 Co-capo
deebo26_4
#Y8PRJGCJ
13 5 941
2020-03-28 22:26:41
488
440
8
1
Co-capo
mex 1
#2UC2CPY0P
13 5 940
2020-03-29 13:16:00
40
320
9
1
Co-capo
Ronaldinho
#29RUPQUYC
13 5 858
2020-03-29 10:28:56
248
320
10
6
Anziano
Aw5
#JRJ2ULVJ
13 5 822
2020-03-29 10:26:13
290
440
11
1
Co-capo
hamed ..
#YJVGG9Y8
13 5 820
2020-03-29 12:32:48
487
480
12
1
Anziano
Tariq
#8JPCG8GGP
13 5 819
2020-03-29 13:16:57
960
720
13 Anziano
AneSuS
#2JJ0CPL8
13 5 777
2020-03-29 13:34:38
466
640
14
2
Co-capo
Jedsweeeeeeet
#PJ0GYQ22
13 5 769
2020-03-29 12:02:06
340
328
15
1
Anziano
war
#P0V80VCC
13 5 767
2020-03-29 12:32:13
230
400
16
1
Co-capo
S8N
#CLR002G8
13 5 754
2020-03-29 13:34:11
520
520
17
1
Anziano
omar
#8CV0CPJ90
13 5 670
2020-03-28 22:26:46
129
160
18
1
Co-capo
Karezma
#229R2L888
13 5 653
2020-03-29 08:20:25
640
0
19 Anziano
naif
#P0CC9C9R
13 5 648
2020-03-27 21:04:38
38
160
20 AHMAD
#8UQVGG0V8
13 5 604
2020-03-29 13:33:42
392
424
21 Co-capo
Happy
#8LLPYQ9LJ
13 5 600
2020-03-29 10:12:58
446
480
22 h11
#VRGR202R
12 5 502
2020-03-29 03:35:47
0
0
23 Co-capo
Abu Yazan
#PQPGJQV0
13 5 465
2020-03-28 15:25:59
20
0
24
6
Co-capo
ABO FHD
#9QPUUJLJ
13 5 460
2020-03-29 03:10:25
185
280
25
2
Co-capo
RaYaNM90
#2CULYCU08
12 5 455
2020-03-29 13:22:31
258
160
26
3
Anziano
Al-Hakeem
#28CGYCCVC
12 5 446
2020-03-29 12:34:03
0
0
27
2
Dr-keshab
#2G800QG2
12 5 436
2020-03-29 12:47:32
109
280
28
2
Co-capo
AiK_691
#9GVR080R
12 5 428
2020-03-28 04:21:43
130
240
29
1
Anziano
aBo aNMaR
#YCLJCY0
13 5 417
2020-03-29 11:44:31
300
560
30
6
tamer
#9Q08PGCU
13 5 388
2020-03-29 06:23:59
60
160
31 عطير-18
#PJR9JR9VR
11 5 282
2020-03-29 12:18:12
10
40
32 sarf
#2PUU0CJ28
12 5 270
2020-03-29 07:51:01
20
240
33 Anziano
h.1396
#8PU0VP9U
13 5 250
2020-03-29 09:08:18
40
280
34 Co-capo
Anmar
#2Q90RGJG
13 5 222
2020-03-28 11:40:19
30
40
35 ahmed
#Y29C2VPU
12 5 109
2020-03-22 04:37:11
0
0
36 agammash
#9GP28QLQQ
10 5 054
2020-03-29 12:48:11
0
0
37 Ibraheem
#9URRCUUQJ
10 4 938
2020-03-28 22:37:21
374
496
38 AL/LORD/NASR¿?
#9L00V2RJR
11 4 906
2020-03-25 02:34:54
0
0
39 yogi
#28GLYCQPU
12 4 870
2020-03-22 09:25:26
0
0
40 Abdullah NH
#98CJYQYQ8
10 4 856
2020-03-27 18:49:55
0
0
41 Anziano
Tariko
#2CPR888VP
13 4 845
2020-03-10 09:31:53
0
0
42 mo
#99JLPUV2J
12 4 807
2020-03-02 12:08:02
0
0
43 DhDh
#LYGVPJLPU
10 4 655
2020-03-29 11:17:24
426
40
44 Co-capo
m7md_3553
#8Y8P8PLU
13 4 282
2020-03-28 18:22:48
54
360
45 Co-capo
Mulla
#QPU8VUU
12 4 001
2020-02-04 11:21:17
0
0
46 Co-capo
Ballz
#P8CJU9GY
13 4 001
2019-08-03 11:43:33
0
0

Lingua tradotta da:

This language has no active translators.

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord