KOREA

#P0VCVJ

56 290

49 / 50

Since 16.01.17 🇰🇷대한민국 성인 클랜 ⚔클전 21시 필참 ⚖(일) 심판의 날: 장로 승급 기부 600, 유지 300. 멤버 기본 기부 140 👑부득이한 사유 코리더 승인필

Admission du Clan
Membres 49 / 50
Type Inviter
Score du Clan 56 290
Trophées requis 5 600
Chef du clan denis
Gamme des Trophées 4 001 – 6 057
Info du clan
Origine Corée du Sud
Dons Par Semaine 17 939
Aînés 19
Chefs adjoints 10
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
보여줄까
#8P09Y2RL
13 6 057
2020-09-26 08:00:17
534
520
2 Chef adjoint
Good Life
#80PQ8GJQ
13 6 015
2020-09-27 02:54:29
1078
0
3 Aîné
투붕
#8QQJYLLC
13 5 950
2020-09-26 22:29:34
234
160
4
2
Chef adjoint
good life
#200JUULLG
13 5 901
2020-09-26 16:13:15
246
160
5
1
아이린
#9LU92C9J
13 5 894
2020-09-27 01:50:11
354
640
6
1
Aîné
니이모를찾아서
#2Y0PY8VGY
13 5 868
2020-09-27 03:52:13
830
746
7
4
Aîné
버펄로
#80JLRQLPL
13 5 854
2020-09-27 03:28:48
220
360
8
1
MINI0330
#8RVR0UUG
13 5 852
2020-09-27 03:40:45
963
660
9
1
Aîné
maui
#JQQQ9C9
13 5 795
2020-09-27 00:34:57
855
715
10
3
왼쪽갈거야
#98P98UL2Q
13 5 779
2020-09-27 02:21:18
652
673
11
1
Chef adjoint
Artist Agit
#PYP0989
13 5 746
2020-09-26 15:57:16
814
600
12
3
Chef adjoint
memento
#JULUY9Y
13 5 735
2020-09-27 03:09:12
1414
720
13
1
Aîné
어쩌라고요
#20GR0JLL
13 5 645
2020-09-27 02:03:14
565
0
14
1
룰루
#28Q0GP298
13 5 644
2020-09-27 00:47:13
390
520
15
1
Aîné
제리남편
#28C8CYVLC
13 5 628
2020-09-27 01:32:11
148
0
16
2
Super cleaner
#2LJ9GR8QC
13 5 626
2020-09-27 01:53:37
715
560
17
3
Chef adjoint
아스라다
#L99R928G
13 5 617
2020-09-27 03:12:55
360
40
18
1
JAI설립자
#2QGURCQP8
13 5 594
2020-09-26 12:03:06
136
240
19
2
SYDH
#2Q2JL0P82
13 5 533
2020-09-27 03:37:14
422
520
20
1
프렌드얼
#2V2Y0CV9C
12 5 525
2020-09-26 23:31:46
0
0
21
1
Aîné
로운파파
#PR2PV2RJ
13 5 455
2020-09-27 01:01:16
198
560
22 Aîné
Jake
#RG8VP8UC
13 5 412
2020-09-27 02:51:12
332
667
23
2
Aîné
깐따인
#PYRJ9YLP
13 5 405
2020-09-27 02:45:35
178
440
24 Aîné
fisherman
#JYJPCPL
13 5 382
2020-09-26 11:55:13
68
0
25
2
연천스미스
#9VGGCCGR
13 5 357
2020-09-27 01:27:25
809
600
26
1
Aîné
한민잉
#LJYQC8LG
13 5 357
2020-09-27 00:44:15
158
480
27
1
유리학
#20LYPG20
12 5 294
2020-09-27 01:14:12
218
320
28
2
Chef adjoint
정답은오펜
#20QYG2J8
13 5 257
2020-09-27 03:07:10
456
648
29 Aîné
토리
#8LYRR0JV9
12 5 252
2020-09-26 22:38:48
134
320
30
1
탱커
#RQJP8C2
13 5 151
2020-09-26 02:44:08
104
222
31
1
Aîné
Duke-BCA
#Y2JYPYR0U
12 5 144
2020-09-23 08:02:37
10
0
32
3
파르페
#2CJVRPU2
13 5 131
2020-09-27 01:24:32
213
480
33 두대맞았잖아
#88RJ008CL
12 5 130
2020-09-27 03:30:33
260
480
34 아이유
#GU89Q8RV
13 5 112
2020-09-26 22:38:22
142
440
35
1
Aîné
로그
#2GPC8V0G
13 5 097
2020-09-26 06:10:24
30
128
36
1
Aîné
LILUZIVERT
#99VJYUVCU
13 5 077
2020-09-26 15:19:52
60
360
37
1
김하늘
#PUV9GL2U
13 5 071
2020-09-26 14:09:36
10
120
38
1
Aîné
TRAVISSCOTT
#2Q2VUYVCY
13 5 063
2020-09-26 21:46:10
816
680
39
1
Aîné
biotsavart
#98GCC2YLY
12 5 062
2020-09-19 11:52:51
0
0
40
1
뿌나파파
#JPQVYQL
13 5 043
2020-09-27 00:00:34
52
320
41
1
전효성
#20YGYQ99J
11 5 030
2020-09-26 22:39:31
86
360
42
1
장보는장보고
#2JJR28U2Q
13 5 010
2020-09-26 11:42:59
64
80
43
1
한대때렸잖아
#8QYCYYCQ0
11 4 923
2020-09-26 11:31:35
310
360
44
1
Aîné
프라푸치노
#LUQ0RUR
13 4 905
2020-09-26 07:31:43
0
0
45
1
Chef
denis
#RYUVL0VV
13 4 756
2020-09-27 02:52:10
1010
510
46
1
Chef adjoint
denis
#2U8R2YV29
13 4 707
2020-09-27 02:55:46
504
520
47
1
Chef adjoint
denis
#J8U2U0GL
13 4 679
2020-09-27 02:52:55
554
560
48
1
Chef adjoint
Tim
#PQQYURL8
13 4 001
2020-09-02 15:17:47
0
0
49
1
Aîné
아슈레이코
#LVPRYCQ
13 4 001
2020-09-07 06:46:49
0
0

Cette langue est traduite par :

  • Uhebrybdh

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr