SSG Ares

#8VJQPUC2

64 231

49 / 50

Official SpaceStation Gaming War Clan🌟YT:CWA🌟Sister Clan:SSG Taurus🌟Join discord.gg/C5m2hCd for more🌟cr-api.com

Admission du Clan
Membres 49 / 50
Type Inviter
Score du Clan 64 231
Trophées requis 5 600
Chef du clan VVonka
Gamme des Trophées 5 155 – 7 531
Info du clan
Origine International
Dons Par Semaine 19 800
Aînés 14
Chefs adjoints 8
# Rang Arène Joueur
Tag
Trph.
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
Nova I Hey
#80JGCYU0J
13 7 531
2020-03-28 02:20:51
146
80
2 Chef adjoint
Alaa 1.0
#J2Q2YQC9
13 7 335
2020-03-28 07:45:36
10
0
3
1
JiJi
#2VG9Y829
13 7 000
2020-03-28 10:35:08
110
240
4
1
marz
#ULYL0JP0
13 6 844
2020-03-28 07:45:20
722
560
5
1
Aîné
chuck
#YQP0JR9R
13 6 738
2020-03-28 05:18:52
106
440
6
1
pates
#PGQ0CCCG
13 6 636
2020-03-28 10:45:46
304
520
7
1
Easy2remember2
#GJGCULUU
13 6 625
2020-03-28 02:32:28
70
480
8
3
Aîné
demir
#LL0Q0YL
13 6 594
2020-03-28 08:29:21
173
0
9
5
HAYMAN
#2R2QLL8Q
13 6 479
2020-03-28 04:00:41
480
400
10
1
Chef adjoint
Ahaan
#2LYV2LRR
13 6 371
2020-03-27 23:42:24
150
200
11
1
Aîné
Bardul
#2UQ8P98VP
13 6 335
2020-03-28 09:24:27
904
592
12
1
Chef adjoint
doofenschmirtz
#P8YLQ89J
13 6 310
2020-03-28 05:21:51
660
480
13
2
SSG I Warrior
#2J8GP8CG2
13 6 282
2020-03-28 08:08:42
132
80
14
2
θRebornθ
#CQJR92CJ
13 6 250
2020-03-28 00:07:19
220
360
15 Aîné
Grahambo
#2P9G2L8Y
13 6 245
2020-03-28 06:54:29
188
560
16
9
RF
#VVQPP2PY
13 6 177
2020-03-28 09:55:13
532
480
17
1
Chef adjoint
Quazzoid
#2CV89JGU
13 6 136
2020-03-28 08:03:13
1309
640
18 Chef adjoint
nsnn
#22LJUC0U9
13 6 136
2020-03-28 10:05:30
108
390
19
1
Aîné
T-Dub
#CCR8R2RG
13 6 090
2020-03-28 05:37:07
361
400
20
3
Chef
VVonka
#LG2YUUP
13 6 082
2020-03-28 07:33:42
1036
520
21
2
Wild Card
#8R0J9J990
13 6 079
2020-03-28 03:32:15
361
240
22 Hadess
#89UV2JC2
13 6 070
2020-03-28 04:30:02
78
120
23
1
Aîné
Smalls
#8YR2LPU
13 6 056
2020-03-28 08:19:59
321
600
24
1
⚡ŇØVΔ l ĐīĘĞØ⚡
#2PPLVGYG
13 6 033
2020-03-28 02:31:45
98
400
25
4
Nova l KKM
#8G0YJYPLU
13 6 022
2020-03-28 03:54:25
551
440
26 Aîné
Grimmjow
#82V9CU8C
13 6 020
2020-03-28 08:48:31
318
440
27 Koneko
#2LG08L9LY
13 6 020
2020-03-28 10:41:01
383
456
28 Poseidon
#900J9GCV
13 6 014
2020-03-28 10:44:53
155
480
29 Aîné
bshrake
#JPU0G20G
13 6 000
2020-03-28 07:08:10
10
80
30
1
Aîné
Nova I KnightOP
#908YYR0QC
13 5 983
2020-03-28 10:37:46
141
0
31
1
Aîné
Midas
#9QC0U9PU
13 5 955
2020-03-27 21:51:15
249
280
32 Ethan
#9GVJYR2Y
13 5 953
2020-03-28 10:51:33
208
410
33
3
Dannyboy
#RR8RRQV
13 5 931
2020-03-27 22:58:05
140
320
34
5
Aîné
D A D A
#98JU0C2L
13 5 926
2020-03-28 04:58:36
482
440
35
2
Darth EViL
#2V8JRUPV
13 5 914
2020-03-28 03:12:29
84
120
36
1
DARK
#2090L9LG
13 5 911
2020-03-28 10:50:24
94
584
37
3
skinnyloser
#2J9GU0GQ8
13 5 893
2020-03-28 08:34:07
381
480
38
3
kemo
#2VV0YYR8
12 5 884
2020-03-27 21:07:30
56
80
39
1
Aîné
Kouncil
#22VVC9RPU
13 5 881
2020-03-28 10:28:46
1143
599
40
2
Potatornado
#2V2GQRQ80
13 5 871
2020-03-28 09:40:54
539
440
41
5
Chef adjoint
Actness
#LLVJRP0Q
13 5 778
2020-03-28 08:51:09
1364
560
42
2
Aîné
Amir lolo
#PGL2R0R
13 5 742
2020-03-27 10:04:26
16
40
43
2
Chef adjoint
Jdizzy4Shizzy
#2CG2JGG8
13 5 729
2020-03-28 06:07:24
688
587
44
1
Trapz
#8L8VPLRVY
13 5 721
2020-03-28 00:54:50
94
200
45
1
MK☯️Mystic
#P20PPPCC
12 5 669
2020-03-27 23:23:09
226
280
46
1
j4e1999
#UL2JQ9J
13 5 649
2020-03-27 15:53:20
50
280
47 BeastMode
#9UV2Y8G89
12 5 538
2020-03-28 03:12:31
90
160
48 mafiaofbd
#2YCJG2RR
13 5 500
2020-03-28 09:47:12
140
320
49 Aîné
Shake Zula
#CL8RVUP8
13 5 155
2020-03-28 10:20:16
416
592

Cette langue est traduite par :

This language has no active translators.

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr