Korean Heros

#92LCCJ

53 848

47 / 50

*가입조건: 없음, 클전: 소통부재 혹은 2회 부재시 강퇴(사유 설명시 제외), 지원: 최소 80이상(서로를 위한 배려), 실력도 중요하지만 소통&참여도가 가장 중요^^

Vstup do klanu
Členové 47 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 53 848
Požadované trofeje 5 000
Leader klanu 망망
Rozsah trofejí 4 001 – 6 011
Klan info
Lokace Jižní Korea
Donaty za týden 4 968
Elderů 12
Co-leadeři 8
# Rank Arena Hráč
Tag
Trof.
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1
2
Elder
가자아뵤
#PRUUY29Q
13 6 011
2020-10-28 04:43:06
139
160
2 Leader
망망
#LPVVC2PQ
13 5 831
2020-10-28 04:41:39
176
47
3
2
Elder
우정식
#292JP828G
13 5 784
2020-10-28 01:59:51
20
0
4
1
Elder
그리고빠이아볼
#9GU0GLVY
13 5 782
2020-10-28 03:57:12
114
90
5
2
김견
#220V9C2LY
13 5 743
2020-10-28 03:12:32
76
81
6
2
Co-leader
WhiteDeVils
#8UPYQQYRP
13 5 733
2020-10-28 04:28:45
48
24
7
1
Co-leader
다콩
#2R0GCP088
13 5 731
2020-10-28 00:54:14
235
200
8 Elder
러스티네일
#98Q8U9GJL
13 5 621
2020-10-28 01:13:38
347
189
9
1
빈지노
#2YLQRCUU
13 5 603
2020-10-28 02:33:45
10
80
10
1
피카츄
#2JR9P899P
13 5 566
2020-10-27 21:20:52
67
160
11 Co-leader
유녕
#9GQLLQVV9
13 5 453
2020-10-28 00:54:50
312
200
12 Elder
독고다이
#8RQ0UR0JP
13 5 424
2020-10-28 03:26:06
100
190
13 Elder
주야뿌뿡
#2RYY02VQ8
13 5 379
2020-10-28 03:26:03
118
200
14 Co-leader
예성papa
#8R09YPGCV
13 5 335
2020-10-28 03:32:22
170
200
15
2
Elder
강군
#PCJ8LCCC
13 5 319
2020-10-28 03:33:06
294
200
16
1
장맛비
#9PQG92C89
12 5 273
2020-10-27 22:02:16
8
120
17
1
MIRINAE
#8UJUPRRRV
11 5 269
2020-10-27 14:31:07
18
80
18
5
왕거만
#282Y8JCUR
13 5 266
2020-10-28 02:47:53
54
176
19
1
Elder
문종대
#JPYPRJPC
13 5 220
2020-10-27 13:59:06
36
0
20
2
Elder
찹쌀떡
#28RLJCP9
13 5 211
2020-10-28 03:18:18
250
200
21
1
MAXIMUS
#YQ9V2PVJJ
10 5 161
2020-10-27 18:40:32
136
200
22
4
와일드로즈-까시-
#JYUC2VQ
12 5 140
2020-10-28 04:47:07
106
40
23
10
mon
#YY8RJQ0RP
11 5 129
2020-10-28 01:49:00
38
160
24 DoRu
#2LQGGLGLV
12 5 110
2020-10-28 05:03:07
0
30
25 로빈훗
#9CQPLV89Y
11 5 093
2020-10-28 01:09:14
10
80
26
2
Co-leader
Fortuna
#RV898CCY
13 5 092
2020-10-28 05:05:14
106
170
27 탄탄맨
#UL8VP2L8
13 5 072
2020-10-27 12:49:35
10
40
28
2
Elder
안녕
#PCPQ9YJ2V
10 5 021
2020-10-28 05:02:37
400
246
29
2
someone
#L0UJPQY9J
11 5 015
2020-10-28 04:48:42
492
200
30
1
Elder
bulletrider
#YPCUP2LLQ
11 5 011
2020-10-27 13:12:23
41
0
31
1
★PoSeiDoN★
#P9Y9VL9P0
12 4 984
2020-10-27 10:44:43
0
0
32
3
겨자번호
#9LG9YYQ9Y
11 4 936
2020-10-27 22:44:52
37
80
33
3
김민재
#8GJGRYYUJ
13 4 927
2020-10-27 22:56:52
84
85
34
3
Elder
날아라뚱땡이
#2PJULCCQ8
13 4 914
2020-10-28 04:53:24
144
240
35
1
hesi
#LVQCQLVGY
10 4 909
2020-10-28 03:36:08
115
80
36 JK⚽️
#P0CRR2PPY
11 4 862
2020-10-28 03:48:33
0
40
37
2
Apple
#QQYCCUC0C
10 4 846
2020-10-28 01:45:42
136
0
38 호날두와 일본여행
#YJ8L000Q0
10 4 822
2020-10-27 23:03:09
74
160
39
1
Dark SkeLeTons
#PVP98QQRQ
9 4 800
2020-10-27 11:18:01
0
0
40
1
morata9
#Q02YYCVP9
9 4 707
2020-10-28 04:37:38
106
200
41 s인철s
#2UQJLC0YV
9 4 630
2020-10-28 05:08:43
64
0
42
1
corn_hub
#JQL0U92R
10 4 582
2020-10-27 22:59:30
0
160
43
4
부캐임
#LQV2QGG29
9 4 486
2020-10-28 00:13:08
34
40
44
2
got of war
#2YPUU88YL
9 4 479
2020-10-27 21:51:50
96
0
45
3
Co-leader
Mindcontrol.83#
#2CLJ0R08
13 4 001
2020-06-06 17:36:46
0
0
46
3
Co-leader
나라니까능
#Y9LQUUYR
13 4 001
2020-09-28 09:48:15
0
0
47
3
Co-leader
마마무
#82LGUVLG0
13 4 001
2020-09-05 12:23:23
0
0

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi
  • Stegiii

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord