NOVA I THUNDER

#9VGV2Y99Q

10

4 305

4 815

最后几场战斗

种类: 全部 12 天梯 6 挑战 1 友谊战 5

结果: 全部 胜利

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误