one&won

#Y8G0JLQU

29 885

15 / 50

✨SINCE. 2019.06.17✨ 💀one&won💀 매너&배려&개념을 기본으로 실력까지 갖춘 GOOD CLAN입니다👍 Awesome! Amazing! Appreciate! AAA✌️

部落申请
成员 15 / 50
种类 邀请
部落奖杯 29 885
要求杯数 5 000
部落首领 shodomo
奖杯数量范围 4 000 – 5 504
查看部落
位置 韩国
每周捐卡 2 902
长老 8
副首领 1
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 首领
shodomo
#8092GC2P9
13 5 504
2021-01-15 21:29:45
302
360
2
1
长老
wonlife64
#2R0CP0UCU
12 5 404
2021-01-15 20:37:28
418
320
3
1
长老
쭈미쭈미
#G0P80VQV
13 5 335
2021-01-15 15:21:04
372
456
4 长老
통토미
#80JGR02L0
12 5 037
2021-01-15 21:25:57
428
400
5 长老
checkitup
#2C80P8CV
13 4 947
2021-01-15 19:07:12
338
96
6 TheMarine
#UPYC0LR
12 4 827
2021-01-15 12:54:23
266
280
7 레온
#22CJ90LQ2
11 4 774
2021-01-15 13:31:26
204
286
8 副首领
shodomo26
#9LCVVUC8G
11 4 715
2021-01-15 19:24:23
236
232
9 长老
wonlife
#88LJCPYQU
11 4 673
2021-01-15 20:01:21
148
192
10 长老
shodomo7777
#QPG02GU9C
9 4 400
2021-01-15 19:19:00
190
280
11 TYu
#8JVGCLP2
12 4 281
2020-12-18 18:12:21
0
0
12 长老
완소
#20U008RJ
13 4 040
2020-10-03 11:45:26
0
0
13 전우
#88VJ0QV98
10 4 003
2020-08-05 10:28:56
0
0
14 长老
shodomo64
#8JURPVPCP
9 4 001
2019-12-08 15:45:59
0
0
15 박한율
#PV00GGYJY
9 4 000
2020-08-18 11:14:40
0
0

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误