Black Dragons™

#PL0PR9RL

45 468

22 / 50

top 1 🇬🇹 15🌎 @BLACKDRAGONSGT. quedate en casa lávate las manos por 20m justos no al covid-19

部落申请
成员 22 / 50
种类 打开
部落奖杯 45 468
要求杯数 5 600
部落首领 THUNDER QUEEN⚡
奖杯数量范围 4 760 – 6 812
查看部落
位置 瓜地马拉
每周捐卡 1 400
长老 2
副首领 5
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 isra sykes
#8Y8QUCVQV
13 6 812
2020-05-27 02:14:05
90
120
2 Yireqk
#YCYVQU
13 6 299
2020-05-26 20:20:52
0
70
3
1
Migueliwis™
#YR2URL0
13 6 216
2020-05-25 08:45:45
0
0
4
7
keneht
#Q92LPQL2
13 6 188
2020-05-27 01:48:30
20
50
5
1
副首领
angel
#J9002R
13 6 179
2020-05-26 23:49:07
191
100
6
1
☠KING☠
#8P2VPRGU9
13 6 134
2020-05-21 00:09:36
0
0
7
1
副首领
☆STJ I WEYNER☆
#2YCRYR08C
13 6 102
2020-05-26 21:03:30
188
180
8
1
长老
Saimon 99
#2GPPRCLJG
12 6 011
2020-05-25 19:02:39
75
40
9
1
副首领
LuísCore
#2RVPURRUP
12 6 009
2020-05-26 19:45:13
126
160
10
1
副首领
⚡BD⚔️BryanJM⚔️⚡
#2U8RRUC0J
13 5 971
2020-05-26 21:50:35
244
180
11
2
DANNY♥️
#Y9PG0QGQ
13 5 790
2020-05-26 13:20:07
106
80
12 副首领
fredd8
#2L2VV2JQ8
13 5 779
2020-05-26 18:56:27
134
160
13
1
Henry Marroquín
#2QPYUGQLP
12 5 468
2020-05-24 22:56:55
0
0
14
1
(")@R/0n °_°
#LP8PG0G
12 5 457
2020-05-26 13:38:19
10
100
15
1
Marvin❤Snipe
#2PJJQ8JP
13 5 408
2020-05-08 19:16:15
0
0
16
1
首领
THUNDER QUEEN⚡
#88Y8VGVCR
13 5 308
2020-05-26 21:42:42
0
0
17
1
Wilsonn
#2L88PRP2V
13 5 191
2020-05-26 18:58:05
30
80
18
1
✨KODIGO✨
#R08GLYV
13 5 054
2020-05-24 06:17:33
0
0
19
1
长老
Spider Man
#8RPY8PG00
13 4 976
2020-05-11 19:03:50
0
0
20
1
Chief Sarto
#QJV9CG
13 4 974
2020-05-04 16:26:52
0
0
21
1
GG⚓
#CLYY0RCP
12 4 929
2020-05-26 12:18:12
0
80
22
1
juanpablo59
#YQRPJJG
12 4 760
2020-04-22 05:34:38
0
0

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误