ClashWithClass™

#90VP2CVJ

33 478

20 / 50

没有部落简介

部落申请
成员 20 / 50
种类 已结束
部落奖杯 33 478
要求杯数 5 600
部落首领 CWC Hercle
奖杯数量范围 1 860 – 4 917
查看部落
位置 西班牙
每周捐卡 10 240
长老 3
副首领 13
# 排行 竞技场 玩家
标签
奖杯
最后上线时间
杯数
最后上线时间
已捐赠
获得
1 首领
CWC Hercle
#2VRRGC2YQ
13 4 917
2020-07-11 23:25:59
1180
560
2 副首领
CWC Yeray
#VPV9RR8
13 4 809
2020-07-11 23:35:00
1180
560
3 副首领
CWC Five
#2LUL8JYU0
13 4 740
2020-07-11 21:37:18
1170
560
4 副首领
Elchiqui
#20V2J20C2
13 4 728
2020-07-11 21:35:54
720
520
5 副首领
David.O.M
#U290QUY
13 4 699
2020-07-11 22:17:07
1240
560
6 副首领
CXLAUTY
#L9RLVJ8P
13 4 667
2020-07-11 21:35:28
760
560
7 副首领
deyvi
#9Q2JCVQ9U
12 4 665
2020-07-11 22:16:36
1160
520
8 副首领
CWC Mysterious
#PVJRJ2JU
13 4 649
2020-07-11 22:37:21
510
560
9 副首领
Prok
#V0088C
12 4 605
2020-07-11 22:34:50
510
560
10 副首领
Buba-Gun
#28UJR9YL
12 4 572
2020-07-11 22:36:18
720
560
11
1
副首领
Hercle 3.0
#8PVL0GL9R
12 4 561
2020-07-11 21:33:45
790
560
12
1
副首领
ClashWitHercle
#CUQR0JLJ
11 4 543
2020-07-11 21:31:21
290
560
13 副首领
Hercle
#9L89GJGPC
10 4 519
2020-07-11 22:18:45
0
560
14 长老
Hercle 2.0
#9P009G2LY
10 4 216
2020-07-11 22:25:54
0
560
15 长老
Legend
#PYGQJGP22
10 4 151
2020-07-11 22:35:24
0
560
16 长老
ManKiTo
#YPR88989U
9 4 133
2020-07-11 22:15:48
10
560
17 Anthony
#YCYUUC2QJ
8 4 039
2020-07-11 22:14:00
0
560
18 副首领
CWC MegaBabuM
#20CCCVQY9
13 4 001
2020-03-24 11:41:58
0
0
19 竞技场 12 angela
#YJG89QYLL
8 3 816
2020-07-11 22:15:17
0
520
20 竞技场 6 Pepito
#G0C99PL8R
6 1 860
2020-07-11 22:12:40
0
280

此语言的翻译者是:

  • NeulingGaming

🇨🇳 Help translate!

Deck Shop Discord 上报告翻译错误