Brothers Grimm

#C9299U

49 895

50 / 50

Active clan wars, 500 donations and war participation for promotions. absolutely no hate speech or politics will be tolerated.

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 49 895
Troféus necessários 4 000
Líder do clã =PaperBoy=
Alcance de troféus 4 013 – 5 419
Informações do clã
Localização Estados Unidos
Doações por semana 9 758
Anciões 4
Colíderes 15
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1 My little PEKKA
#LG8R8U8J
13 5 419
2020-09-19 02:14:55
642
416
2 Colíder
ATRAIN
#2JV8PCPV
13 5 298
2020-09-18 22:25:58
356
400
3 Colíder
Chief BugWee
#RRQY0GVV
12 5 183
2020-09-18 12:44:02
182
280
4 Lider
=PaperBoy=
#Q8PCJVV
13 5 148
2020-09-18 13:13:39
146
280
5 Colíder
WeeWee Bean!
#Y2JL89QQ
12 5 136
2020-09-18 13:18:44
128
280
6 Colíder
Mugby
#2JL8YQRJU
12 5 136
2020-09-18 12:12:43
168
280
7 Colíder
Miss Lilybug
#RUG8P0J0
12 5 124
2020-09-18 12:45:08
314
360
8 Tac
#9RP2PUCG
12 5 121
2020-09-18 23:43:25
30
520
9 Colíder
Peacock
#9LGQ90QG
13 5 110
2020-09-18 03:10:47
214
200
10
3
Ancião
Vantrig
#8RYQ22JQ
13 5 109
2020-09-19 02:04:39
276
320
11 Ancião
SwartsBeWithYou
#YCJG8JRY
13 5 078
2020-09-18 12:43:23
132
120
12 Colíder
Mugby
#2Y9QUPQUQ
12 5 077
2020-09-18 12:27:05
150
240
13
1
Colíder
Chief WeeBug
#LQYGV2YR
12 5 066
2020-09-18 12:37:28
170
250
14
1
Colíder
Paperboy #2
#RP9UVLPC
12 5 065
2020-09-18 13:05:07
140
280
15
1
Colíder
MLB
#29C0LCPGV
12 5 056
2020-09-18 12:53:01
162
240
16
1
Colíder
ImMugby2:-)
#88GVYPVJL
11 5 007
2020-09-18 12:18:15
174
240
17
1
Colíder
WWB
#22PYJ2L9V
12 4 997
2020-09-18 12:28:39
174
240
18
8
Colíder
(Bench)
#2RPCJV9VQ
13 4 994
2020-09-19 02:09:38
1054
480
19 Colíder
Leo.exe
#2G9RR8C2P
11 4 960
2020-09-18 03:29:38
88
200
20 Bogomol
#8QR8JC08C
11 4 924
2020-09-18 22:20:40
16
400
21
1
Nessy
#22LGQQ9PG
13 4 890
2020-09-18 22:52:30
182
120
22
1
Colíder
guy49
#PQVLVYQLJ
11 4 828
2020-09-18 19:34:00
373
360
23
4
Mercury Black
#9JLRUPQCU
11 4 810
2020-09-18 21:53:28
328
200
24
3
sagealo
#2CRUJ29J
10 4 784
2020-09-18 23:24:02
56
0
25 kean
#YYU09CYU2
10 4 753
2020-09-19 00:39:22
70
70
26
2
josh.young
#P9Q98GLU0
12 4 746
2020-09-19 00:53:01
134
272
27
2
Ancião
take the L
#QQ9LQ0JJ9
10 4 706
2020-09-18 13:45:33
64
0
28 Logic
#PLJJQLJLJ
10 4 705
2020-09-18 22:30:00
73
480
29 上次作業喔欸
#9LJVLYJCU
10 4 705
2020-09-19 01:59:05
358
160
30
4
Jahiem Kaeseri
#YP8UPQQGU
10 4 658
2020-09-18 14:54:19
0
0
31
3
lawn_cutter
#808CJRJL
13 4 633
2020-09-19 00:09:15
26
70
32
2
Cactus
#8UVGR0VQ
10 4 617
2020-09-18 19:41:41
612
280
33
2
"sLvrGn"_PAMsky
#U0YGC2RQ
12 4 581
2020-09-18 09:14:24
40
80
34
2
Assasin
#8CJCPLG2
12 4 576
2020-09-18 08:21:12
55
40
35
2
thekamlywamly
#QY822RL9Q
10 4 547
2020-09-18 20:01:38
10
0
36
1
Chin
#YRGR8GQQC
11 4 470
2020-09-18 17:19:24
128
40
37
1
H4wkeye115n
#U20RJ8RJ
10 4 468
2020-09-18 23:32:44
353
40
38
1
YellowMamba
#PLRP8YURV
10 4 422
2020-09-18 19:13:53
164
240
39
1
ITS_ICEGUY
#LRGYGP9C8
10 4 374
2020-09-19 00:41:01
296
40
40
1
supercell
#20C2YPRR2
9 4 343
2020-09-17 02:45:49
0
0
41
1
MarceloP
#PLULLVU0Q
10 4 309
2020-09-16 22:22:43
0
40
42
1
shocker
#22P29RYYY
11 4 305
2020-09-18 14:10:50
160
80
43
1
Elden Archer
#YGY9L9LL
11 4 226
2020-09-18 15:57:44
134
120
44
1
Huggybear429
#98YPPYULV
11 4 201
2020-09-19 02:04:50
0
0
45 Ancião
Connor2k5
#9UJGQQ09V
10 4 179
2020-09-19 00:01:08
286
400
46
2
Chauncey toots
#2L9PVQ29Y
11 4 161
2020-09-18 05:30:37
64
0
47
1
Scarface
#Q8Q0PLCGP
10 4 107
2020-09-18 16:29:22
308
240
48 WolfGamer45
#VJ2YRVGV
10 4 106
2020-09-19 00:16:20
38
0
49
2
Soren the Great
#8PVV92PJY
10 4 103
2020-09-18 18:00:16
224
80
50
1
Hacker
#9PLCL2RR
13 4 013
2020-09-18 20:19:37
460
200

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord