بحث متقدم

أفضل المملكة المتحدة قبائل

# المرتبة القبيلة نقاط نقاط القبيلة الأعضاء
1 Outcasts™️
#9LP9VCJ8
69124 50 / 50
2 Elite Phaze
#89JQ02Q9
67425
-1699
47 / 50
3
2
Stealth UK
#8JCURJ0Y
65981
-1444
49 / 50
4 FiringRange
#82LQRL
65803
-178
45 / 50
5
2
Veridical™
#80JQQJ98
65493
-310
44 / 50
6 Beetroot Juice™
#PJURC0V0
64993
-500
49 / 50
7 Aiming 4 Top
#2YVJGQPU
64589
-404
49 / 50
8
2
British Titans
#LVPV8G
63082
-1507
49 / 50
9 ! Team GB !
#RCUR20
63044
-38
50 / 50
10
2
Nova l UK
#2JVJRYP
62944
-100
47 / 50
11 scotland
#LGGCP2C
62771
-173
49 / 50
12 BluePegasus
#LYU9JQ
62542
-229
50 / 50
13 Solid Gems
#VVP9CJU
62454
-88
50 / 50
14 Heavyweights
#YJCGRV9
62321
-133
49 / 50
15 Clash Of Cards
#2RU8PCL
61972
-349
49 / 50
16 Salty Pirates™
#9YCY2L92
61827
-145
48 / 50
17 Second Empire™
#YUYVRY9J
61701
-126
50 / 50
18
1
Alpha
#9RUCY02
61691
-10
48 / 50
19
1
CKY - UK
#P0JLJUU2
61199
-492
50 / 50
20
1
Yank Bank
#9QCUQRRY
61195
-4
49 / 50
21
3
! UkUnited !
#889CCL2
61150
-45
48 / 50
22 50th is KICKED!
#L8UV8G
61041
-109
47 / 50
23
3
Scottish army
#82CVQ2
61000
-41
45 / 50
24 A BRITISH FIRM
#QP0UGU
60950
-50
49 / 50
25
2
Lost Phoenix
#8UQ2
60913
-37
50 / 50
26
6
Infamous™
#9L9YU2V2
60904
-9
50 / 50
27
4
#77 Warriors
#28L0QLP
60843
-61
50 / 50
28
3
#2 rule
#8P9V9Y8
60837
-6
49 / 50
29
1
Stealth GB
#90YPVUG8
60761
-76
50 / 50
30
3
Private Corp.
#90QPLCGJ
60719
-42
48 / 50
31
2
Bad Intentions
#PYC8PLV8
60584
-135
49 / 50
32
2
Apostles Creed
#L2QVUU
60564
-20
49 / 50
33
4
Elite Creed
#88G2QYCU
60505
-59
50 / 50
34 UK Immortals
#8YPUVYQQ
60391
-114
47 / 50
35
2
King Killers
#9J9VVUP2
60315
-76
48 / 50
36 feel the wrath!
#2L08V8U
60290
-25
50 / 50
37
2
Lava Kings
#PRJCL
60231
-59
50 / 50
38
1
!!!!!!UK!!!!!!
#QYQYCRG
60176
-55
50 / 50
39
1
'King Cnuts
#9VUJ2GGU
60165
-11
49 / 50
40 Aberdeenshire
#QCYVUJ
60141
-24
49 / 50
41 A Bridge 2 Far
#2LCQ9R0
60106
-35
50 / 50
42
1
Logs n Hogs
#JP0C2LU
60041
-65
48 / 50
43
28
WALKING LEGENDS
#Y2R8P0R8
60012
-29
45 / 50
44 royal Brit TONS
#9LLU9Y89
59876
-136
50 / 50
45 Young guns UK
#8UUV28GL
59843
-33
41 / 50
46
2
#75 Warriors
#VVPL9UC
59809
-34
49 / 50
47 Uk Royale
#2JQ9PR
59794
-15
49 / 50
48
13
!nsanity
#PRYQGVR
59751
-43
50 / 50
49 Dark Alliances
#RL8GUJG
59714
-37
50 / 50
50
4
UK Reloaded
#PLG2VG2C
59679
-35
49 / 50
51
9
The UnForgiven
#L8CCQRGY
59672
-7
49 / 50
52
6
Elite Man Dem
#29P82YCQ
59635
-37
48 / 50
53
3
Blood And Chaos
#8CJ88Q2
59634
-1
48 / 50
54
2
Canabliss UK
#82U8RPCL
59611
-23
50 / 50
55
2
Adams Clan
#GJYR00
59610
-1
48 / 50
56
5
Darkest Hour
#8GC0QQ0Y
59590
-20
48 / 50
57
8
Liverpool FC
#L8CU9PJ
59586
-4
50 / 50
58
4
24/7 M.K 2
#UGPCVG
59574
-12
50 / 50
59
11
London Living 4
#29Q8QYV0
59511
-63
49 / 50
60
4
The Avengers
#2QPJLPG9
59445
-66
47 / 50
61
1
Legendary Ones'
#2L8CYUP
59422
-23
50 / 50
62
4
British Empire
#P0UU29VU
59408
-14
49 / 50
63 Brother$ Grimm
#QUJQYLG
59382
-26
49 / 50
64
4
British Spirit
#2CCUR0U
59366
-16
49 / 50
65
1
5ons 0f 4narchy
#R8YGYC
59327
-39
49 / 50
66
8
PUSH
#2RGYP8JP
59274
-53
48 / 50
67
6
!Clash Elite!
#PR2UL28Q
59228
-46
50 / 50
68
6
Legion UK
#Y9YGR9J
59217
-11
50 / 50
69 Broken Light
#2PJULGJJ
59198
-19
48 / 50
70
11
England
#VVY902
59193
-5
45 / 50
71
7
Opsters™️
#9VRJ028J
59143
-50
43 / 50
72
5
Clash of Duty
#Y80C2UJR
59121
-22
49 / 50
73
1
Atmospheric
#QR2C9J
59097
-24
50 / 50
74
17
LavaHacks!
#YPPV8YU
59089
-8
44 / 50
75
23
FiringRange 2
#88PYYYL9
59072
-17
48 / 50
76
1
manchester
#L8GLLQ
59007
-65
50 / 50
77
2
# over ruled
#2PCRCV9
58966
-41
50 / 50
78
13
.:sKy:.
#2LCG098
58947
-19
50 / 50
79
11
UK Choppers
#9C200C
58921
-26
50 / 50
80
9
OC™ l Castaways
#PUJG09JY
58919
-2
50 / 50
81
2
EnglishRoyales
#LQJ2LG0
58919
0
50 / 50
82
6
UK Ting
#Q9G29C
58892
-27
49 / 50
83
1
Fortress Drove
#Q2LQ9U
58882
-10
49 / 50
84
4
英伦风云
#89C0VL2
58864
-18
47 / 50
85
2
-War-Lords-
#GUYCPC
58857
-7
48 / 50
86
8
NewRise!
#2LPCPQVG
58854
-3
46 / 50
87
5
40 and over uk2
#90LLRV
58845
-9
50 / 50
88
3
100%DESTRUCTION
#28L9C2C
58810
-35
47 / 50
89
1
Arsenal FC
#YLRLVVU
58805
-5
48 / 50
90
4
The Revolution
#PYGGGYC
58788
-17
47 / 50
91
10
Ask Boss
#P9YU0RLY
58758
-30
48 / 50
92 !Clan o War!
#V8JLVP
58757
-1
50 / 50
93
29
Clash Krays
#2LJV80Y
58709
-48
50 / 50
94
5
Always Fried
#P8LC0VUL
58706
-3
50 / 50
95 1984 2
#2YCRU0U
58705
-1
50 / 50
96
7
Aftermath
#8CYR2V
58672
-33
46 / 50
97
1
#Royalaways
#UPVV00
58659
-13
42 / 50
98
5
ADULTS UK
#YYVP0UV
58648
-11
42 / 50
99
2
Boss Uk
#CYCYGCY
58605
-43
50 / 50
100 UK Official™
#G9LVV
58545
-60
46 / 50
101
32
UK
#JCGLYJ
58461
-84
47 / 50
102
6
ArcaneAssassins
#9GJGR
58458
-3
50 / 50
103
1
Sheffield (UK)
#Y0QG9QP
58448
-10
50 / 50
104
27
Adult ! A
#80LQLR9
58440
-8
44 / 50
105
1
All hail Pixsy
#9UQJC9CV
58430
-10
48 / 50
106
5
bawhummm
#2CLYL2
58419
-11
45 / 50
107
5
Nova UK 2
#RY89JRY
58404
-15
49 / 50
108
33
Exodus
#98YCPJGV
58397
-7
49 / 50
109
5
Alpha Centauri
#2CQ2GQR8
58392
-5
49 / 50
110 clans United uk
#222Q9RC
58343
-49
45 / 50
111
6
ALL⭐️STARS
#2VURQ2GV
58321
-22
47 / 50
112
3
*UK WARLORDS*
#2CYGLJP
58320
-1
50 / 50
113
2
the wonky deck
#9GUGP0
58267
-53
46 / 50
114
1
!CrunchTime!
#29CC808
58266
-1
50 / 50
115
42
England RoyalE
#RYYYUYV
58208
-58
45 / 50
116
1
Trophy Killers
#8P00Y9L
58176
-32
49 / 50
117
1
Lava UK
#88UQQUP
58160
-16
50 / 50
118
11
Lions
#2RJU0QRC
58151
-9
47 / 50
119
3
High Times
#9Y0GY900
58141
-10
47 / 50
120
8
#Dogs of War
#20LPRVG
58140
-1
47 / 50
121
2
利物浦
#282JL9V
58131
-9
49 / 50
122
50
HG ELITE
#P2UGVGGL
58126
-5
46 / 50
123
2
clashroyal
#VYRVR
58101
-25
49 / 50
124
8
UK Clash
#8J9YV2
58090
-11
48 / 50
125
22
BANG! U R DEAD!
#2GPRYLC
58076
-14
49 / 50
126
3
#1 UK Clan
#JLC8GP
58068
-8
50 / 50
127
1
# Hidden leaf
#YUVVRQ0
58063
-5
50 / 50
128
9
Manx Queenies
#9PJJY9P
58061
-2
50 / 50
129
9
Red Arrows
#YGV8UVJV
58055
-6
44 / 50
130
4
uk drunkards
#2G9VCQ
58040
-15
46 / 50
131
7
#chillyourbeans
#CLJY0P
58039
-1
50 / 50
132
5
#CobOnTheRise
#GPPQVY9
58020
-19
50 / 50
133
6
Lancashire Pros
#20GYV28J
58008
-12
49 / 50
134
21
Uk Warlocks
#PPLLPULQ
58007
-1
49 / 50
135
10
XMEN
#LUJ9J8
57996
-11
47 / 50
136
4
A MINI FIRM
#YQ0RG0
57974
-22
49 / 50
137
1
Viision
#9CCYYCP
57973
-1
49 / 50
138
2
#TeamEngland
#QV20QG
57952
-21
50 / 50
139
5
Infamous
#9Y220VQQ
57936
-16
45 / 50
140
11
Rage Allstars
#2CYLQ8C
57920
-16
48 / 50
141
11
3 Crown Mob
#2VU828G8
57913
-7
50 / 50
142
24
CornerPost
#GGJPL0
57899
-14
50 / 50
143 #aardvarks
#2LRCP2L
57891
-8
50 / 50
144
2
Active Adults
#V8PYJUP
57877
-14
50 / 50
145
58
ROYALEwthCHEESE
#20C9CRJ
57848
-29
45 / 50
146
8
Dench Gang 2
#P9PY9UPJ
57823
-25
45 / 50
147
2
#BanterUpRising
#92LRU
57806
-17
50 / 50
148
28
Astrophysics
#9U9PG9
57794
-12
43 / 50
149
1
3005
#CP80V9
57776
-18
44 / 50
150
18
'Dont Leave'
#Q8GGPYP
57773
-3
48 / 50
151
2
Stu's Army!
#88PYQV
57759
-14
46 / 50
152
6
Pest
#LLJRQ9
57752
-7
47 / 50
153
12
Awesome Sheep
#Y20CLLU
57741
-11
50 / 50
154
15
Fresh Meat
#Y0UJLQ
57735
-6
48 / 50
155
4
bristol sport
#2LCR0G
57726
-9
49 / 50
156
4
Aurora
#GQJ2VVL
57723
-3
50 / 50
157
7
Elizabethans
#9RLYVGLY
57720
-3
48 / 50
158
3
UK Raiders
#QGYLPL
57718
-2
49 / 50
159
8
* The New Age *
#YQVLLUUY
57717
-1
50 / 50
160
2
1337 Crew
#YPLJRP
57717
0
46 / 50
161
26
#NerfGiants
#2YQ8RC9
57698
-19
43 / 50
162
46
Easy Geezers
#89VYUQL
57692
-6
49 / 50
163
11
Wanna Get High?
#GGCQ9
57680
-12
50 / 50
164
13
#76 Warriors
#L9CYGJY
57661
-19
48 / 50
165
20
Rage of Ares
#RP80P99
57656
-5
49 / 50
166
10
the cS soldiers
#PQQ80JGY
57620
-36
50 / 50
167
3
Organised Chaos
#2JGQC9G
57616
-4
49 / 50
168
5
"loyal warrior"
#20UJLPR
57611
-5
50 / 50
169
5
England
#PPCRRJ
57608
-3
48 / 50
170
8
Amber Flames
#8GVPUUJR
57607
-1
50 / 50
171 uk rebels squad
#V2PUJ8
57571
-36
46 / 50
172
14
Scotland
#8908RGV2
57536
-35
43 / 50
173
14
English Lions
#LJGVGY
57533
-3
49 / 50
174
9
Gift Rangers
#2JU2Q98Y
57492
-41
48 / 50
175
4
Nova UK 3
#PJYUC0CU
57470
-22
45 / 50
176
2
English Devils
#22Y99P8
57469
-1
50 / 50
177
5
BAND O BROTHERS
#2VYJLLRP
57462
-7
50 / 50
178
15
Clash Almighty
#9U9GGQY8
57461
-1
44 / 50
179
22
uk adult
#LJ0RYP
57459
-2
49 / 50
180 Krakatoa
#9GQ0RCJU
57456
-3
44 / 50
181
3
50th is Kicked
#9RP2VRJ
57455
-1
44 / 50
182
1
BoyzNtheBoyz
#PY2YQURG
57430
-25
46 / 50
183
2
Big Cheese
#20RR8PL
57415
-15
50 / 50
184
6
BeerBandits
#PCP2VRCL
57414
-1
50 / 50
185
31
4sakeN Realm
#889P8GPQ
57391
-23
47 / 50
186
3
London Living
#8JQU9GC
57379
-12
44 / 50
187
53
Ageing Brits
#GV8CJ82
57352
-27
46 / 50
188
4
#FUBARR
#9Y99L0P
57325
-27
49 / 50
189
2
AlliancePortal
#8QRQP8JY
57297
-28
45 / 50
190
2
Opsters2
#PLUCUJ9J
57232
-65
48 / 50
191
12
Chill Pill
#2828UYC
57216
-16
50 / 50
192
1
Gunslinger
#LRRGCQ
57214
-2
49 / 50
193
1
42O
#PLPRR0
57211
-3
50 / 50
194
10
Scotland
#QPPCQ9
57207
-4
50 / 50
195
10
#Money
#8YPUG9Q
57207
0
50 / 50
196
34
The Big Boiz
#2UQC0G
57197
-10
50 / 50
197
9
1337crew
#290Q9RLQ
57191
-6
50 / 50
198
2
Royale Elites
#2L22CQU
57186
-5
49 / 50
199 ANIMAL KINGDOM
#QULGQQU
57184
-2
50 / 50
200
25
12345abc
#8GLGUGCP
57184
0
48 / 50

هذه اللغة مُتَرجَمة من قِبَل:

  • T!GER™

🇦🇪 Help translate!

أبلِغ عن مشاكل في الترجمة على ديسكورد Deck Shop